Scroll ned ...

Lokal, nær og personlig

Sponsor- og gavevirksomhet

 

Sponsing / 10 mill. nok
Gaver / 1 mill. nok

Visjon, forretningsidé, verdier og forretningsmessige mål/strategier

2017 i tall

Nye kunder
Resultat / mill. nok
Resultat etter skatt / mill. nok
Bente
Haraldson Syre
Administrerende banksjef

Kommentar fra administrerende banksjef Bente Haraldson Syre

2017 er nå lagt bak oss. Da er det veldig gledelig at Haugesund Sparebank har lagt bak seg et nytt år med et godt resultat, god utvikling og fortsatt god tilstrømning av kunder. Vi kan si oss godt fornøyd med at bankens drift har vært preget av god og stabil inntjening, hvor vi har hatt god etterspørsel både fra nye og eksisterende kunder.

I 2017 kom banken ut med et årsresultat etter skatt på 60,9 millioner kroner. Forvaltningskapitalen ble ytterligere styrket og utgjorde ved utgangen av året 10,1 milliarder og 11,8 milliarder kroner inkl. utlån overført til Verd Boligkreditt AS. Banken har en kapitaldekning på 21,69 prosent, mens den rene kjernekapitalprosenten er på 17,56. Dette er høyere en bankens måltall og over myndighetenes krav. Dette er dermed ett år vi kan si oss godt fornøyd med.

I en tid hvor finansmarkedet blir stadig mer sentralisert og globalisert, er Haugesund Sparebank stolt over å være den eneste lokaleide og lokalstyrte banken i Haugesund.

Utlån og innskudd

% Utlån / Vekst
% Innskudd / Vekst

Hovedtall

Beløp i hele 1.000 kroner, % av forvaltningskapital

 RESULTATREGNSKAP20172016
Renteinntekter og lignende inntekter293 8902,87287 7583,01
Rentekostnader og lignende kostnader112 3871,10112 6701,18
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER181 5031,77175 0881,83
Utbytte7 5480,0714 7470,15
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester42 0180,4138 9240,41
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester4 6380,054 2870,04
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer4 7460,054 7890,05
Andre driftsinntekter3 5790,033 2280,03
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER53 2530,5257 4010,60
SUM DRIFTSINNTEKTER234 7562,29232 4892,43
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader54 9910,5438 8420,41
Administrasjonskostnader35 9080,3537 7420,39
Ordinære avskrivninger6 5340,066 9330,07
Andre driftskostnader16 0870,1618 4760,19
SUM DRIFTSKOSTNADER113 5201,11101 9931,06
DRIFTSRESULTAT FØR TAP121 2361,18130 4961,37
 – tap på utlån, garantier mv.41 2780,4038 2210,40
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP79 9580,7892 2750,97
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler5930,0100,00
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT80 5510,7992 2750,97
Skatt på ordinært resultat19 6830,1921 2600,22
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET60 8680,5971 0150,75
Gjennomsnittlig forvaltningskapital10 234 6249 573 297

 

Årsberetning

Innledning

Haugesund Sparebank sitt resultat før skatt for 2017 utgjør 80,6 millioner kroner hvorav det er avsatt 19,7 millioner kroner til skatt.

Den økonomiske situasjonen

Verdensøkonomien viste i 2017 klare tegn på økt optimisme og sterkere vekst. Aktiviteten hos flere av Norges sentrale handelspartnere tok seg opp og arbeidsledigheten falt i flere land til lavere nivåer enn i perioden før finanskrisen.

Utviklingen i finansmarkedene

Den innenlandske kredittveksten har ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå samlet sett økt noe gjennom 2017.

Renteutviklingen

Norges Bank har et mål om en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. Norges Banks hovedstyre besluttet i siste rentemøte i desember 2017 å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Forvaltnings­kapitalen

Haugesund Sparebanks forvaltningskapital var ved utgangen av 2017 på 10.147,8 millioner kroner. Dette er en økning på 594,3 millioner kroner eller 6,2 prosent det siste året.

Innskudd / dagligbank

Ved utgangen av 2017 utgjorde Haugesund Sparebanks samlede innskudd fra kunder 8.224 millioner kroner. Dette er en økning på 478,1 millioner kroner eller 6,2 prosent fra året før.

Utlån og garantier

Haugesund Sparebanks bokførte brutto utlån utgjorde 8.250,1 millioner kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarer en økning på 4,1 prosent i 2017. Risikoprofilen i bankens utlånsportefølje er som det fremkommer av note 2b noe bedret i forhold til 2016.

Tall fra kommunene hvor banken har kontor

Utviklingen for banken i alle kommuner der banken har kontor har vært god.

Verdipapirer

Netto er det i 2017 bokført realiserte gevinster og tilbakeføring av tidligere nedskrivninger på bankens beholdning av sertifikater og obligasjoner som er omløpsmidler med 1,6 millioner kroner, mot en tilsvarende inntektsføring på 4,1 millioner kroner i 2016.

Resultatregnskap

Bankens driftsresultat før skatt for 2017 utgjør 80,6 millioner kroner eller 0,79 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2016 var på 92,3 millioner kroner eller 0,97 prosent.

Ansvarlig kapital og soliditet

Bankens kapitaldekning pr. 31.12.2017 framgår av note 6d. Tellende ansvarlig kapital er på 1.258,1 millioner kroner, hvorav kjernekapitalen utgjør 1.133,3 millioner kroner og tilleggskapitalen 124,8 millioner kroner.

Virksomhets­styring

Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse danner grunnlaget for virksomhetsstyringen i Haugesund Sparebank. Virksomhetsstyring er alle de aktivitetene banken utfører for å styre gjennomføringen av strategier på en best mulig måte.

Risikostyring

Risikostyring er blitt en stadig viktigere del av den strategiske styringen av banken. Målet med risikostyringen er å oppnå en høyest mulig avkastning for kunder og banken, samtidig som bankens risikoer skal holdes innenfor et akseptabelt risikonivå.

Personale, helse, miljø og sikkerhet

Ved utgangen av 2017 hadde banken 73 fast ansatte i ordinær bankvirksomhet, hvorav 13 arbeider på deltid. Dette utgjør tilsammen 67,7 årsverk, en reduksjon på 1,2 årsverk fra forrige årsskifte. Det er utført 66 årsverk i løpet av året, en reduksjon på 1,2 årsverk. Banken har for øvrig ansatt kantinemedarbeider, 5 renholdsansatte og vaktmester, som tilsammen utfører vel 2 årsverk.

Likestilling / diskriminering

Banken har løpende fokus på likestilling og følgende er inntatt i bankens bedriftsavtale:

Samfunns­ansvar

Bankens samfunnsansvar har et sterkt fokus i styret. Banken har styrket arbeidet med å utvikle rutiner og retningslinjer for å bevisstgjøre og konkretisere bankens rolle knyttet til samfunnsansvar i enda sterkere grad.

Framtiden

Økonomiske analyser fra SSB tyder på at konjunkturbunnen ble nådd i Norge for om lag ett år siden. Selv om det er flere faktorer som bidrar til økt vekst er det også impulser som drar i motsatt retning.

Hjertelig takk

Styret vil rette en hjertelig takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid og god oppslutning om banken i 2017. Styret vil også takke alle ansatte og tillitsvalgte for god og svært positiv innsats for Haugesund Sparebank i 2017, og for utmerket samarbeid.

Regnskap 2017

Resultatregnskap

Eiendeler

Gjeld og egenkapital

Kontantstrøm­oppstilling

Revisjons­beretning

Resultatanalyse 2013 – 2017

Balanseutvikling 2013 – 2017

Noter til regnskapet

Organisasjon

Organisasjonskart

Administrasjonen

Forstanderskap og tillitsvalgte