Note 1

Generelle regnskapsprinsipper

Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Regnskapet er satt opp i henhold til regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for banker. Utlån er vurdert i henhold til utlånsforskriften med utgangspunkt i IAS 39.

Forskriften om årsregnskap for banker er endret vedrørende føring av pensjonskostnader og forpliktelser, men pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser innregnes i samsvar med IAS 19. IAS 19 tillater ikke korridormetoden brukt for regnskapsføring av aktuarielle gevinster og tap. Aktuarielle gevinster og tap bokføres direkte mot egenkapitalen i den perioden de oppstår. For øvrig er hoveddelen av bankens pensjonskostnader basert på innskuddspensjon, jf. note 8 og nedenfor.

Banken gikk i 2016 over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon for alle ansatte som hadde ytelsespensjon, med unntak av noen få langtidssykemeldte som fortsatt har ytelsespensjon. Dette medførte tilbakeføring og inntektsføring av tidligere påløpte pensjonsforpliktelser i 2016, mens aktuarielle tap ble ført mot bankens egenkapital.

Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter. Generelt kan det likevel opplyses at som virkelig verdi er observerbar markedsverdi benyttet. Gjeldsposter er oppført med pålydende verdi.

Alle tall er oppgitt i 1.000 kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet.

1.a. Valuta – valutaomregningsregler – valutarisiko

Bankens virksomhet på valutaområdet er begrenset til ordinær betalingsformidling og garantier overfor kunders valutalån. Banken har heller ikke andre fordringer eller gjeld i utenlandsk valuta, utover en liten kontantkasse og enkelte mindre uavregnede beløp relatert til ordinær betalingsformidling overfor utlandet. Beholdninger, fordringer og gjeld i valuta blir omregnet til norske kroner etter midtkursen ved utgangen av regnskapsåret. Valutarisikoen pr. årsskiftet og gjennom året regnes som ubetydelig. Vedrørende garantier overfor långiver for valutalån til bankens kunder vises det til note 9.d. Kurssvingninger på valuta representerer en risiko for våre kunder, men banken har tatt høyde for dette i kundeavtalene og i tapsvurderingene for de av kundene hvor kursutviklingen har gitt negative utslag.

Løpende inntekter og utgifter i valuta er omregnet til NOK etter kurser på det tidspunkt de oppstod. Netto urealiserte gevinster eller tap er resultatført.

1.b. Finansielle instrumenter – finansielle derivater – rente- og valutainstrumenter. Handelsportefølje

Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelige finansielle eiendeler og gjeldsposter samt finansielle derivater.

Finansielle instrumenter på balansen omfatter aksjer, obligasjoner og sertifikater, samt andre pengemarkedsinstrumenter.  Banken skal i henhold til vedtatt policy ikke involvere seg i andre finansielle derivater enn eventuelt renteswapper for å redusere bankens renterisiko. Prinsippene for å klassifisere finansielle instrumenter som markedsbaserte finansielle omløpsmidler er basert på to forhold:

  • intensjonen med anskaffelse må være kortsiktig eie (trading-virksomhet)
  • posten må kunne omsettes i et marked (børs) som gjør trading-aktivitet mulig. Pr. 31.12.2017 er ingen del av bankens finansielle omløpsmidler vurdert som markedsbaserte finansielle omløpsmidler/ handelsportefølje. Notekravene for utlån og finansielle instrumenter følger IFRS 7, men vurderingsreglene følger fortsatt norsk regnskapslov og årsregnskapsforskriften. Utlånene vurderes i henhold til IAS 39, og bokført verdi (amortisert kost) antas å være tilnærmet lik virkelig verdi. Det samme vurderes å gjelde også for bankens beholdning av fastrentelån, idet rentebindingstiden på disse er relativ kort, i snitt 14,5 måneder. Volumene er dessuten små, ca. 264,7 millioner kroner. Ellers er det i de aktuelle noter gitt opplysninger om virkelig verdi (markedsverdi) i den grad disse er tilgjengelige. Det er ikke foretatt egne beregninger av virkelig verdi for noen finansielle eiendeler, idet bokført verdi for andre finansielle eiendeler i hovedsak antas å stemme godt med virkelig verdi.

1.c. Periodisering – Inntektsføring/ kostnadsføring

Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader.

Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen.

Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen.

Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år dette mottas.

Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales.

Gebyr som overstiger kostnadene forbundet med etablering av lån, periodiseres i tråd med retningslinjer fra Finanstilsynet. I tråd med bankens prising av gebyrer, samt med endringene i reglene for når gebyrene skal periodiseres, utgjør periodiserte gebyrer pr. 1.1. 2017 og 31.12.2017 kr. 0.

1.d. Leasing- / factoringavtaler

Banken har i 2017 hatt to leasing avtaler. Avtalene omfatter kopieringsmaskiner/ skrivere samt mobiltelefoner og løper med en årlig leie på 419, mot 316 i 2016.

1.e. Sikring

Banken anvender renteswapper som ikke inngår i balansen for å styre bankens renterisiko på fastrenteinnlån.

Sikringsforretninger har til formål å nøytralisere en eksisterende eller forventet renterisiko. Det stilles derfor krav om at det foreligger en høy grad av omvendt samvariasjon i verdiendring mellom et sikringsinstrument og sikringsobjekt.

Sikringsinstrumentets løpende verdiendringer regnskapsføres ikke mens sikringsobjektet balanseføres til den verdien som reflekterer effekten av sikringen.


Note 2

 

Utlån, garantier og overtatte eiendeler

2.a. Verdsettelse – beskrivelse – definisjoner

Innledning

Utlånsforskriften, forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner, omhandler regler for regnskapsføring og verdsettelse av utlån, og er tilpasset kravene i internasjonale regnskapsstandarder (IAS).

Hovedprinsipper for måling av utlån og garantier

Etter utlånsforskriften skal utlån ved etableringstidspunktet vurderes til virkelig verdi med tillegg av eventuelle direkte transaksjonsutgifter som banken har. Etableringsgebyrer kommer til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Gebyrer, provisjoner o.l., som belastes kunden ved låneopptak, kan resultatføres direkte, i den grad disse inntektene ikke overstiger direkte interne administrative kostnader som påløper ved opprettelse av låneengasjementet. I Haugesund Sparebank forutsettes gebyrene ikke å overstige de direkte administrative kostnadene.

Utlån skal ved etterfølgende måling vurderes til amortisert kost. Med amortisert kost menes balanseført verdi ved første gangs måling, justert for mottatte avdrag, eventuell akkumulert periodisering av gebyrer, provisjoner og lignende, samt eventuell nedskrivning for tap.

Nedskrivning for tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Usikkerhet om fremtidige hendelser skal ikke avspeiles i form av ekstra nedskrivninger, men må hensyntas ved vurderinger om banken har en tilstrekkelig høy egenkapital. Verdifallet må være forårsaket av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs måling av utlånet, og tapshendelsen må ha innvirkning på estimering av utlånets fremtidige kontantstrømmer.

Det skal foretas nedskrivning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør. Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt nedskrivning, skal balanseføres som en eiendel når det er overveiende sannsynlig at regresskravet vil bli oppgjort. Etter at banken har foretatt utbetaling under en garanti, skal regresskravet vurderes i henhold til bestemmelsene om utlån.

Renteinntekter på nedskrevne utlån skal resultatføres ved anvendelse av effektiv rentemetode.

Retningslinjer

Banken har interne retningslinjer for vurdering og verdsetting av engasjement i samsvar med Finanstilsynets utlånsforskrift.

Alle utlån, hvor der foreligger objektive bevis for en fremtidig tapshendelse, vurderes individuelt. Dersom det kan dokumenteres at et utlån har verdifall blir en nedskrivning foretatt. I vurderingen blir det tatt hensyn til deponerte sikkerheter, og en nøktern salgsverdi inkludert salgskostnader. Regnskaper blir vurdert i den grad disse er aktuelle. For personlige engasjementer benyttes vurdering av kundens personlige økonomi i stedet for regnskapsvurdering.

Objektive bevis for at et utlån har verdifall inkluderer observerbare data banken har kjennskap til, og omfatter blant annet følgende tapshendelser:

– vesentlige finansielle problemer hos debitor
– betalingsmislighold og andre vesentlige kontraktsbrudd

Tapsutsatte engasjementer vurderes fortløpende, og minimum kvartalsvis.

Nedskrivninger på grupper av utlån

Ved vurdering av nedskrivninger på grupper av utlån inndeles utlån i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. Haugesund Sparebank benytter i den anledning bankens risikoklassifiseringssystem for inndeling i grupper. Banken foretar gruppenedskrivninger ut fra en antakelse om at tapshendelser har inntruffet, uten at disse er kommet til kunnskap. Dette begrunnes med at det tar tid fra en tapshendelse finner sted til dette oppfanges i risikoklassifiseringssystemet.

Nedskrevet beløp beregnes på grunnlag av underdekning av depotverdier multiplisert med en faktor som gjenspeiler forventet tap innenfor samme risikoklasse. Dette resultatet nåverdiberegnes i forhold til en forventet løpetid og historisk effektiv rente.

Risikoklassifisering

Bankens næringslivs- og privatmarkedsengasjementer inndeles i noteopplysningene i fem risikoklasser etter kundens økonomi og øvrige faktorer. De klassifiserte engasjementene får etter klassifiseringen en akkumulert risikokarakter fra A til E.

Definisjonen på risikoklassene for næringsliv fremgår i note 2.b.

Risikoklassifiseringen gjennomføres når lånene innvilges, og videre hver måned.  Alle tapsutsatte og misligholdte engasjementer blir gjennomgått med hensyn til om det er nødvendig å foreta tapsnedskrivning. Tapsutregningen blir gjort på bakgrunn av tilbakebetalingsevne, etter en konkret vurdering av eksisterende sikkerhet og rest tilbakebetalingsevne.

Risikoklassifiseringen på innvilgelsestidspunktet er avgjørende for hvordan lånene blir priset, idet god risikoklasse gir lav rente, og dårligere risikoklasse gir høyere rente. Renten vil likevel variere utfra blant annet sikkerheten på det enkelte lån. Næringslivslån prises gjennomgående 1-2 prosentpoeng høyere enn lån til privatmarkedet og det offentlige, slik at merrisikoen for tap i utlånsmassen til næringslivet blir hensyntatt, herunder blir også høyere egenkapitalkrav for slike utlån vektlagt.

Overtatte eiendeler

Overtatte eiendeler er eiendeler som banken har ervervet i forbindelse med sikring av engasjement. På overtakelsestidspunktet blir det lagt en takst/ antatt realisasjonsverdi til grunn for bokføringen. Eventuell nedskrivning i forbindelse med overtakelsen relateres til engasjementet som eiendelen vedrører og får innvirkning på tap på utlån/ garantier i resultatregnskapet. Gevinst/ tap ved et senere salg av nevnte eiendeler blir også ført mot tap på utlån/ garantier.

Tapsutsatte lån

Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon og/ eller sikkerheter innebærer en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt.

Misligholdte engasjementer

Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Tilsvarende gjelder også for økonomiske situasjoner som konkurs og gjeldsforhandling. Misligholdte lån blir alltid gjenstand for tapsvurdering. Tapsvurdering foretas i henhold til interne retningslinjer også for tapsutsatte lån, uavhengig av om lånet er misligholdt.

Konstaterte tap

Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken, jfr. note 2.c.

Lån med endringsavtale

Bankens portefølje med endringsavtaler er av uvesentlig betydning og av den grunn er det ikke foretatt neddiskontering til nåverdi for noen lån som ikke er gjenstand for nedskrivning.

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån behandles i henhold til tapsforskriften. Det vil si at rentene på delen som er tapsnedskrevet blir stoppet, mens rentene på resten av engasjementet blir inntektsført med effektiv rentesats. Tapet økes på tidspunktet for bokføringen av tapet, tilsvarende den neddiskonterte verdi av inntektsføring frem til realisasjonstidspunkt.

Friskmelding

Friskmelding av lån med individuell tapsnedskrivning skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt, og en ny vurdering av kontantstrømmen tilsier at engasjementet ikke lenger er tapsutsatt.

2.b. Tabeller/ kommentarer utlån og garantier

Overtatte eiendeler

20172016
Eiendommer36.32035.375
Øvrige overtatte eiendeler1.0001.000
Sum37.32036.375

Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2017

 1-3 mnd3-6 mnd6-12 mndOver 12 mnd
PM brutto37.94415.08716.58736.670
Nedskrivning021883010.412
PM netto37.94414.86915.75726.258
BM brutto49.88026.8349061.695
Nedskrivning00012.220
BM netto49.88026.8349049.475
Brutto betalingsmisligholdte fordringer87.82441.92116.67798.365
Netto betalingsmisligholdte fordringer87.82441.70315.84775.733

Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2016

 1-3 mnd3-6 mnd6-12 mndOver 12 mnd
PM brutto33.83718.69418.36141.821
Nedskrivning038805.623
PM netto33.83718.30618.36136.198
BM brutto15.59144.58719.02550.981
Nedskrivning08.6882.5054.399
BM netto15.59135.89916.52046.582
Brutto betalingsmisligholdte fordringer49.42863.28137.38692.802
Netto betalingsmisligholdte fordringer49.42854.20534.88182.780

Misligholdte (eldre enn 90 dager) og tapsutsatte lån

20172016201520142013
Sum misligholdte lån før nedskrivning på individuelle lån156.963193.469148.532195.446142.112
Sum misligholdte lån etter nedskrivning på individuelle lån133.283171.866124.971172.305113.024
Øvrige tapsutsatte lån før nedskrivning på individuelle lån6.57410.50332.23052.18447.061
Øvrige tapsutsatte lån etter nedskrivning på individuelle lån3.8506.03317.39538.81531.959

Resultatføring av renter på konti hvor det er foretatt tapsføring

 20172016
Amortiserte renter på lån med individuell tapsnedskrivning 1.1-35381
Amortiserte renter kostnadsført som tap på utlån1.965147
Tilbakeført i året ved effektiv rente inntektsføring på lån m/ tap1.298561
Amortiserte renter inkludert i tapsnedskrivninger pr. 31.12632-35

Fordeling av lån på risikoklasser

 31.12.1731.12.16
Brutto utlån og garantierNedskrivning på individuelle utlånBrutto utlån og garantierNedskrivning på individuelle utlån
Klasse A – liten risiko541.845474.605
Klasse B – liten til moderat risiko4.715.2324.643.078
Klasse C – moderat risiko     2.548.2032.277.192
Klasse D – moderat til høy risiko612.399655.299
Klasse E – annen høy risiko – misligholdte/ tapsutsatte215.66527.936255.73726.073
Totalt utlån/ garantier8.633.3450,32 %8.305.9110,31%

 

Det fremgår av tabellen ovenfor at det er skjedd en bedring i bankens risikoklassifisering, ved at alle de tre risikoklassene med lavest risiko har økt, mens de to klassene med høyest risiko er redusert. Det at tapene har vært relativt høye også i 2017 har også bidratt til denne bedringen, og til fjerning av videre risiko for noen tidligere større risikoengasjement. I % av brutto utlån og garantier er summen av de to høyeste risikoklassene redusert fra 11,0 % til 10,0 %.

I % av utlån pr. 31.12.2017 utgjør netto misligholdte utlån over 90 dager 1,6 %, mot. 2,1 % pr. 31.12.2016. Samtidig viser utviklingen i øvrige tapsutsatte utlån en reduksjon fra 0,1 % til 0,05 % prosentpoeng av brutto utlån. Bokførte tap på utlån viser en tapsprosent på 0,40 % målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2017, det samme som i 2016. En vesentlig del av disse tapene knytter seg til noen få større problemengasjement der banken har satt i verk tiltak kombinert med tapsføringer. Banken legger til grunn at tapene pr. år i neste 4 års langtidsbudsjett ikke skal utgjøre mer enn 0,25 % i snitt. Gruppenedskrivningene utgjør 22 mill kroner pr. 31.12.2017 mot 23,0 mill kroner i 2016. Det vises ellers til tabelloversiktene ovenfor. Andelen lån med pant i bolig er økt fra 83,1 % pr. 31.12.2016 til 84,3 % pr. 31.12.2017.

Pant i bolig er bankens viktigste sikkerhet, og sikkerhetene oppdateres i forbindelse med nye lånesaker eller engasjementsoppfølging. Andre viktige sikkerheter er realkausjoner, registrerbart løsøre, driftstilbehør og varelager. Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn. Med unntak av engasjementer hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetenes verdi beregnet under forutsetning av fortsatt drift.

Verd Boligkreditt AS

Pr. 31.12.2017 utgjør bokført verdi av totale utlån flyttet over/ solgt til Verd Boligkreditt AS 1.640.466. Pr. 31.12.16 utgjorde bokført verdi av lån solgt til Verd Boligkreditt AS 1.589.832. Ved overflytting til boligkredittforetak har bankene et ansvar for selv å finansiere inntil ca 15% av de overførte lånene. Pr. 31.12.17 utgjorde Haugesund Sparebank sin finansiering av Verd Boligkreditt AS 157.994, mot 155.017 pr. 31.12.16. Fordringen mot Verd Boligkreditt AS er bokført under netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner. Verd Boligkreditt AS administreres av Sparebanken Vest på vegne av eierbankene, og Haugesund Sparebank eier 18,74 % i selskapet, tilsvarende 70.260 aksjer bokført til 71.433. Ad. øvrige likviditetsforhold vedrørende boligkredittforetaket, se note 7.a.

Maksimal kreditteksponering, ikke hensyntatt pantstillelser.

Brutto eksponering31.12.201731.12.2016
Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner599.861240.720
Brutto utlån til kunder8.250.1217.924.241
Aksjer og andeler276.960238.190
Sertifikater og obligasjoner782.529657.295
Overtatte eiendeler (eiendommer)37.32036.375
Sum eiendeler9.946.7919.096.821
Forpliktelser
Betingede forpliktelser751.427729.826
Ubenyttede kreditter757.029914.090
Sum finansielle garantistillelser1.508.4561.643.916
Sum kreditteksponering11.455.24710.740.737

 

Utlån til kunder er delt inn i følgende porteføljer20172016
Lån med flytende rente7.985.4357.678.422
Lån med fast rente264.686245.819
Sum brutto utlån til kunder8.250.1217.924.241

Utlån og garantier og potensiell eksponering ved trekkrettigheter fordelt etter sektorer/ næringer

Brutto utlånGarantierPotensiell eksponering ved  trekkrettigheter
Sektor/ næring201720162017201620172016
Personmarked5.285.8554.848.319     122.142122.162     148.371202.823
Primærnæring333.215340.36815.09813.25946.27833.532
Industri/ bergverk101.26488.2013.7457.27413.9977.448
Bygg og anlegg564.511506.72786.34890.90574.17575.286
Varehandel, hotell og restaurantdrift252.752264.88436.78538.39840.76539.854
Utenriks  sjøfart og oljeboring379
Transport ellers45.07850.92910.47910.3454.5155.488
Forr. messig tjenesteyting og eiendomsdrift1.509.8681.604.354101.60496.032 

49.329

 

57.458
Tjenesteyting ellers150.155174.0387.5353.2958.8029.912
Kommuner1.4581.446370.797354.236
Andre5.58644.975
Brutto utlån8,250.1217.924.241383.736381.670757.029786.037
Portefølje kredittforetak1.640.4661.589.832
Brutto inkl. kredittforetak9.890.5879.514.073

Utlån og garantier fordelt etter geografisk kode

Lån

Garantier

Potensiell eksponering ved trekkrettigheter
 201720162017201620172016
Haugesund36,89 %38,23 %39,29 %39,91 %44,29 %41,10 %
Karmøy10,36 %10,41 %12,80 %13,15 %16,98 %17,02 %
Vindafjord21,01 %22,12 %25,32 %22,56 %20,75 %20,82 %
Tysvær13,49 %12,35 %9,14 %9,21 %11,68 %13,14 %
Bømlo4,88 %4,77 %4,44 %4,45 %5,85 %1,47 %
Sveio2,99 %2,92 %0,37 %0,39 %0,43 %3,01 %
Andre10,36 %9,21 %8,64 %10,31 %0,02 %3,44  %
Totalt100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100 %100,00 %

2.c. Tap på utlån og garantier

Kostnadsførte tap

20172016
Periodens endringer i nedskrivninger på individuelle utlån1.8634.217
+/- Periodens endringer i nedskrivninger på grupper av utlån-1.000-500
+ Periodens konstaterte tap som det tidligere er avsatt individuelle nedskrivninger for7.58828.390
+/- Periodens konstaterte tap som det ikke er avsatt individuelle nedskrivninger for38.02216.501
– Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap5.19510.387
= Periodens tapskostnader41.27838.221

Endring i nedskrivninger på individuelle utlån

20172016
Nedskrivninger på individuelle lån 01.0126.07338.396
– periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger7.58828.390
+ Økte nedskrivninger på individuelle utlån perioden7.6854.146
+ Nye nedskrivninger på individuelle utlån i perioden2.76612.729
– Tilbakeføring nedskrivninger på individuelle utlån perioden-1.000808
= Nedskrivninger på individuelle utlån 31.1227.93626.073

Endring i nedskrivninger på grupper av utlån

20172016
Nedskrivning på grupper av utlån 01.0123.00023.500
+/- Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån-1.000-500
= Nedskrivninger på grupper av utlån 31.1222.00023.000


 


Note 3

 

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning

3.a. Verdsettelse

Beholdningen består kun av ordinære kortsiktige omløpsobligasjoner, ingen handelsportefølje og ingen ”holde til forfall” obligasjoner. Beholdningen styres som en portefølje, og er samlet vurdert til det laveste av beholdningens anskaffelseskost og virkelige verdi.

3.b. Portefølje obligasjoner og OMF fordelt etter risikovekt og andel børsnotering

Andel børsnoterteRisikovektAnskaffelseskostMarkedsverdiBokført verdi
100 %019.95220.07219.952
97 %10744.453745.981744.453
100 %2015.12415.14215.124
87 %1003.0003.0253.000
Sum782.528784.220782.528

Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av obligasjoner utgjør i 2017 1,39 %. Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året 2017. Hensyntatt verdiøkningen i porteføljen gjennom året utgjør avkastningen 1,77  %.

Portefølje pengemarkedsfond – obligasjonsfond

VirksomhetAntallAnskaffelses-kostBalanseført verdiVirkelig verdi
DNB Global Treasury149.053145.180143.278143.278
DNB Aktiv 504.6621.2841.3871.387
Sum146.464144.665144.665

Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av pengemarkedsfond utgjør i 2017 0,79. Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året 2017, hensyntatt kursregulering.

3.c. Ansvarlig lånekapital i andre selskaper                                                 

20172016
Ansvarlig lånekapital bokført under obligasjoner3.0003.000
Ansvarlig lånekapital bokført under utlån00
Sum3.0003.000
Herav ansvarlig lånekapital i andre finansinstitusjoner3.0003.000

Note 4

 

Aksjer og eierinteresser

 

4.a. Verdsettelse

Kortsiktige plasseringer i aksjer, egenkapitalbevis og andeler styres som en portefølje og er i bankens regnskap vurdert til laveste verdi av samlet anskaffelseskost og samlet markedsverdi. Ingen del av plasseringene er vurdert å være handelsportefølje.  Papirer som er klassifisert som langsiktige plasseringer er vurdert til anskaffelseskost, og reguleres ikke for fortløpende kursendringer.  Postene blir likevel nedskrevet dersom markedsverdi er vesentlig lavere enn bokført verdi og verdinedgangen skyldes forhold som ikke er av forbigående art.

4.b. Opplysninger om aksjer, egenkapitalbevis og andeler

Kortsiktige plasseringer.

VirksomhetAntallAnskaffelses-kostBalanseført verdiVirkelig verdi
Skudenes & Aakra Sparebank2.300239239253
Sum2.300239239253

Aksjer anleggsmidler

Ikke børsnoterte.

SelskapOrg. NrAntallEier-andelAnskaffelses-kostBalanseført verdi
Eiendomskreditt AS979 391 28593.5553,04 %9.6849.684
Langevåg Bygdetun AS980 827 2243004,90 %2.0032.003
Norgesinvestor Opportunities II AS997 384 2535.0001,70 %200200
Kredittforeningen for Sparebanker (ek. bevis)986 918 9309201,84 %948948
Eksportfinans AS816 432 521940,04 %1.4231.423
Frende Holding AS991 410 325104.5801,55 %13.02913.029
Norne Securities AS992 881 8283.573.5961,94 %2.7881.171
Verd Boligkreditt AS994 322 42770.26018,74 %71.43371.433
Brage Finans AS995 610 7602.355.7973,00 %19.94919.949
Eiendomsmegler A AS839 527 70215531,00 %1.3411.341
A-Media AS952 940 4061806,21 %180180
Spama916 148 6901220,39 %1313
FK Haugesund AS994 824 554101,00 %100100
Vindafj. Tomteselsk. AS995 051 4273005,45 %301301
Bankenes ID tjeneste AS988 477 0526.6006,60 %77
Norgesinvestor Proto AS812 746 16260.0006,85 %6.0006.000
Bank Axept AS883 982 2823200,32 %160160
BankID Norge AS913 851 080900,18 %142142
Balder Betaling AS918 693 0092932,93 %3.9613.961
Div. aksjer 142 14910
Sum   133.811132.055

 

Inngående bokført beholdning av aksjer anleggsmidler 1.1.17120.060
Nedskrivninger / reverseringer av nedskrivninger foretatt i året0
Tilgang gjennom året12.095
Reklassifisert fra omløpsaksjer0
Avgang gjennom året100
Ny bokført beholdning pr. 31.12.17132.055

Note 5

 

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

 

5.a. Verdsettelse

Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.  Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.  Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter, blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.

Banken benytter følgende avskrivningssatser:

Maskiner / IT utstyr20 %
Inventar/ innredninger15 %
Transportmidler20 %
Bankbygg2 %
Bankbygg teknisk5 %

5.b. Spesifikasjon av postene

Maskiner/ inventar/ transportmidlerIT softwareBygningerInnredning leide lokaler
Anskaffelseskost 1.1.17117.2055.17963.7592.699
Tilgang  20171.6461.522350
Avgang til anskaffelseskost180000
Akk. Av- og nedskrivninger110.2333.15132.2912.226
Bokført verdi 31.12.178.4383.55031.503473
Antatt økonomisk levetid5 år5 år50 år

 

Teknisk 20 år

15 år
Årets av- og nedskrivninger4.0351.1881.31188
AvskrivningsmetodeLineærLineærLineærLineær

Innredning/ oppstartskostnader vedrørende leide lokaler gjelder filial Amanda. Kostnadene behandles ikke som avskrivninger, men som en del av husleiekostnadene.

Posten ”bygninger etc.” består av:

Hovedkontoret, Haraldsgt. 115, nabobygget Haraldsgaten 117 (utleiebygg)

Hovedkontoret har en bokført verdi på ca. 20,6 mill. kroner og et areal på 3.335 m2. Av dette arealet har ca. 105 m2 vært leid ut mesteparten av 2017, men fra slutten av året benyttes alt til egen virksomhet. Haraldsgaten 117 har en bokført verdi på ca. 10,5 mill kroner og et areal på ca. 370 m2. Arealene har i 2017 vært utleid i sin helhet. Totale leieinntekter utgjorde i 2017 ca. 991 og i 2016 ca. 1.002.  Bankens øvrige kontorer drives i leide lokaler, med en total husleie for året på ca. 2.800 (2.715 i 2016).


Note 6

 

Ansvarlig kapital

6.a. Spesifikasjon av ansvarlig kapital:

Ansvarlig lånekapital/ fondsobligasjon:20172016
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 1/1235.000235.000
Innfridd i året75.0000
Opptak nytt ansvarlig lån / fondsobligasjonslån80.0000
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 31/12240.000235.000
Herav ansvarlig lån 31.12125.000125.000
Egenkapital  
Sparebankens fond 1/1830.542778.058
Gavefond 1/110.2739.495
+ Årets resultat etter skatt60.86871.015
Estimatavvik pensjon ført mot egenkapital, jf. note 8.c.755-11.590
Herav overført til gavefond 31.123.0002.000
– Uttak/ disponering av gavefond i året1.0011.222
Gavefond 31/1212.27210.273
– overført til utbytte6.2503.750
– overført til utjevningsfond1.7301.191
Sparebankens fond 31/12881.185830.542
Sum opptjent egenkapital, inkl. utjevningsfond 2922896.378842.006
Egenkapitalbevis  
Egenkapitalbeviskapital tatt opp i 2016125.000125.000
Overkursfond541555

Økningen i sparebankens fond/gavefond er lik resultatet for året etter skatt, med fradrag av uttak/ disponering av midler fra gavefondet til gaveformål, overføringer til utbytte og utjevningsfond 7.980, samt tillegg av estimatavvik vedr. pensjonsforpliktelser, 755, ført direkte mot egenkapitalen i 2017, jf. note 8.c.

Ad. tellende ansvarlig kapital se note kapitaldekning.

6.b. Ansvarlig lånekapital

Bankens ansvarlige lånekapital har prioritet etter all annen gjeld banken har. Bankens ansvarlige lånekapital består av 2 fondsobligasjonslån og ett ansvarlig lån. Fondsobligasjonslånet på 75 mill kroner ble callet i 2017 og erstattet av et nytt på 80 mill kroner.

Det andre fondsobligasjonslånet, pålydende 35 mill kroner og tatt opp i 2009, er tatt opp og godkjent av Finanstilsynet i henhold til de gamle reglene som gjaldt før endringen i beregningsforskriften og CRD IV i 2011. Lånet ble da regnet som evigvarende lån, selv om lånet på visse betingelser og etter Finanstilsynets samtykke kan innfris etter 10 år. Lånet har etter gamle regler kunnet telle fullt ut med i bankens ansvarlige kapital i hele lånets løpetid. Vedtatte endringer i beregningsforskriften og CRD IV innebærer en nedtrapping i andelen fondsobligasjoner (målt i % av total kjernekapital), for fondsobligasjoner som er tatt opp etter de gamle reglene. Andelen tellende fondsobligasjonslån/ ansvarlig lån i hht reglene vil gradvis trappes ned. For Haugesund Sparebank vil utslagene av nedtrappingen ikke bli store, kun 1 mill kroner i 2018 og 9,5 mill kroner i 2019. Rentebetingelser på løpende fondsobligasjonslån: 35 mill kroner til desember 2019: Nibor + 4,7 % og 80 mill kroner til juni 2022: Nibor +3,5%.

Bankens ansvarlige lån (125 mill kroner) ble tatt opp i juni 2014. Det ansvarlige lånet teller etter gamle regler fullt ut med i ansvarlig kapital de første 5 år, deretter trappes den del av lånet som inngår i ansvarlig kapital ned med 20 % hvert år dersom lånet ikke refinansieres. Rentebetingelser: Nibor + 1,7 %.

Andel ordinært ansvarlig lån som inngår i ansvarlig kapital etter regler som gjaldt ved opptak av lånet:

2017201820192020202120222023
125.000125.000100.00075.00050.00025.0000

Tabellen ovenfor viser hvor stor andel av det ansvarlige lånet som vil inngå i ansvarlig kapital pr. 31.12 det enkelte år dersom banken ikke refinansierer lånet i 2019.

Kostnader med den ansvarlige lånekapitalen utgjør for år 2017 9.808 (10.557) og fordeler seg på følgende hovedposter:

Renter: 9.605 (10.503)

Øvrige kostnader til Børs og kontofører/ tillitsmann etc.: 203 (54)

6.c Egenkapitalbevis.

Haugesund Sparebank utstedte egenkapitalbevis 30.6.2016. Det ble utstedt 1.250.000 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 pr. egenkapitalbevis. Tegningskurs kr. 105 pr. egenkapitalbevis. Omsetningskurs 31.12.2017: 107

Oversikt over de 20 største eiere

NavnAntallEierandel
TBT AS60.0004,80%
Annekset AS50.0004,00%
Bømmelfjord AS *47.6003,81%
Helgevold Holding AS47.6003,81%
Spareskillingsbanken47.6003,81%
MJ Tveit AS30.0002,40%
Lillesands Sparebank28.6002,29%
Luster Sparebank28.6002,29%
TS Industri Invest AS25.3002,02%
Kaldheim, Ove20.2001,62%
Helgesen, Kjell20.0001,60%
JBS Invest AS20.0001,60%
Munkejord, Kjell Olav20.0001,60%
Sohl AS19.1001,53%
Nordhaug Invest AS19.0001,52%
Tysvær Bygdeblad19.0001,52%
Vestbø. Kurt Stein Stensen19.0001,52%
Skrunes, Arne Johan18.8001,50%
J. Tveit AS**18.0001,44%
Ole Johan Østrem15.0001,20%
Sum 20 største eiere573.40045,87%

 

* Bømmelfjord AS kontrolleres av Borgny Eidesvik, som er medlem av bankens styre.

** J. Tveit AS kontrolleres av Jone Tveit, som er fast møtende varamedlem til bankens styre.

Oversikt over eierbrøk

Sparebankens fond881.185
Gavefond12.272
Sum bankens kapital893.457
Egenkapitalbeviskapital125.000
Overkursfond541
Utjevningsfond2.922
Sum eiernes kapital128.463
Total egenkapital1.021.920
Bankens andel av egenkapital før/ etter utbytteutdeling86,9 %/ 87,4%
Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapital før/ etter utbytteutdeling13,1 %/ 12,6%

Resultat og utbytte pr. egenkapitalbevis

Bankens overskudd etter skatt utgjorde for året 60.868. Egenkapitalbeviseiernes andel utgjorde for 2017 basert på 13,1 % eierandel 7.981.

Egenkapitalbeviseiernes andel av bankens resultat7.981
Antall utstedte egenkapitalbevis1.250.000
Totalt resultat pr egenkapitalbevisKr. 6,38
Foreslått utbytte pr. egenkapitalbevis (78,37 % utdeling)Kr. 5,00
Rest foreslått overført til utjevningsfond, pr. egenkapitalbevisKr. 1,38

Eierposter som er eid eller kontrollert av ledelse og tillitsvalgte i banken.

Verv/ stillingNavnAntall
Adm. banksjefBente Haraldson Syre300
BanksjefTorsten Langeland200
BanksjefTove Sternhoff1.500
ØkonomisjefKåre Gullhaug1.000
Leder risikostyring/ compliance/ HRSteffen Næss100
Styrets lederReidar Pedersen2400
Styrets nestlederJohn Erik Hagen200
StyremedlemBorgny Eidesvik57.200
Styremedlem, ansattvalgtMerethe Hansen2500
Fast møtende varamedlem til styretJone Tveit18.000
Leder i forstanderskapetSigmund Lundal1.000
Nestleder i forstanderskapetBerit Gjellesvik1.000
Medlem i forstanderskapetLeif Henry Espevoll1.000
Medlem i forstanderskapetEivind Iversen2.000
Medlem i forstanderskapetHilde Marie Juul300
Medlem i forstanderskapetAnne Lise Mulvik Liestøl400
Medlem i forstanderskapetFrancisco Munoz3.000
Medlem i forstanderskapetEleisabeth Haugen Skeie200
Medlem i forstanderskapetSteinar Strand9.600
Medlem i forstanderskapetAndre Sæbø100
Medlem i forstanderskapetAnne Kathrine Thuen100

En eierpost er definert som kontrollert av vedkommende når man eier mer enn 50 % i et selskap som eier egenkapitalbevis i banken.

6.d. Kapitaldekning

Det absolutte lovkrav til ansvarlig kapital er fortsatt at den ansvarlige kapital skal utgjøre minst 8 % av beregningsgrunnlaget. I tillegg er det gjennom CRD IV innført nye krav til ren kjernekapital basert på tilleggskrav som medfører at sparebanker som Haugesund Sparebank har hatt krav til ren kjernekapital på 11,5 % fra medio 2016 ved innføring av motsyklisk bufferkrav på 1,5 %. Motsyklisk bufferkrav økte ytterligere med 0,50 prosentpoeng fra utgangen av 2017, slik at minimumskravene til ren kjernekapital for Haugesund Sparebank nå utgjør 12,0 %. Ved maks motsyklisk buffer, 2,5 % vil kravet øke til 12,5 %. Systemviktige banker (de største bankene i Norge) har ytterligere krav til kapitaldekning 2 % systemrisikobuffer.

Som ledd i oppfølgingen av bankens ICAAP kan Finanstilsynet fastsette høyere krav til bankens kapitaldekning enn det som bankene selv vurderer som et forsvarlig nivå. I bankens planer legges det til grunn at kapitaldekningen normalt løpende skal økes, og at alle bankens kapitalmål skal oppfylles med god margin. Våren 2017 meddelte Finanstilsynet sin nye kapitalforventning til Haugesund Sparebank basert på de nye reglene, og banken fikk et SREP tillegg på 2,9 %. Dette gjør at banken har et krav til ren kjernekapital på 14,9 % som banken skal oppfylle pr. 31.12. 2017 både på konsolidert og på morbank nivå. Eierandel i Verd boligkreditt ble konsolidert med bankens kapitaldekning fra 1. kvartal 2017. Fra 1. kvartal 2018 skal også eierposter på under 10 % i finansielle samarbeidsselskaper konsolideres inn i kapitaldekningen. Dette vil svekke bankens samlede kapitaldekning, og banken tar høyde for dette i sin samlede kapitalplanlegging.

Beregningsgrunnlaget vil si eiendelene i balansen samt forpliktelser utenom balansen, redusert med fastsatte prosenter ut fra definert risiko knyttet til den enkelte type eiendel eller forpliktelse.

Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen består av bankens fond (ren kjernekapital) og fondsobligasjonslån. 1,5 % av kravet til total kjernekapital kan bestå av fondsobligasjonslån.  Tilleggskapitalen består av ansvarlig lån og eventuell del av fondsobligasjonslån som overstiger grensene for tellende andel av total kjernekapital. I Haugesund Sparebank inngår for tiden begge fondsobligasjonslånene fullt ut i kjernekapitalen, jf. likevel note 6.b. Etter kapitaldekningsreglene er tilleggskapitalen begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen.

Ansvarlig kapital

Kjernekapital:31.12.201731.12.2016
Ren opptjent kjernekapital (Sparebankens fond/ gavefond etter fradrag ev immaterielle eiendeler 3.550)892.829838.791
Egenkapitalbeviskapital125.541125.556
Sum ren kjernekapital1.018.370963.947
Fondsobligasjonslån (etter fradrag aktiverte kostnader)114.899109.846
Sum kjernekapital1.133.2691.074.193
Tilleggskapital:  
Ansvarlig lånekapital (etter fradrag aktiverte kostnader)124.799124.767
Netto tilleggskapital124.799124.767
Sum tellende ansvarlig kapital1.258.0681.198.960
Overskudd av ansvarlig kapital i forhold til lovkrav 8 %794.102744.638
   
Beregningsgrunnlag; vektet verdi av  
Regnskapsposter/ utenombalanseposter5.413.2225.271.775
Operasjonell risiko415.015407.256
– Fradrag i beregningsgrunnlag  
Beregningsgrunnlag5.799.5815.679.031
Ansvarlig kapital i % av beregningsgrunnlag21,69%21,11%
Kjernekapital i % av bergningsgrunnlag19,54%18,92%
Ren kjernekapital i % av beregningsgrunnlag17,56%16,98%
Uvektet kjernekapitalandel10,49%9,84%
Ren kjernekapital, konsolidert med 18,74 % av Verd Boligkr.16,55% 
Uvektet kjernekapital, konsolidert på samme måte9,38% 

 

Beregningsgrunnlag for banken, fordelt på engasjementskategorier20172016
Engasjementskategorier  
Lokale og regionale myndigheter34.36234.311
Institusjoner130.42159.533
Foretak296.628321.193
Massemarkedsengasjementer69.53094.914
Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom4.271.6384.135.540
Forfalte engasjementer171.837223.858
Obligasjoner med fortrinnsrett74.52261.035
Andeler i verdipapirfond1.38723.578
Egenkapitalposisjoner (Er Verd Vektet 100 %)239.205218.385
Øvrige engasjementer95.03899.428
Samlet beregningsgrunnlag for kredittrisiko5.384.5665.271.775
Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko415.015407.256
Samlet beregningsgrunnlag5.799.5815.679.031

 


Note 7

 

Likviditetsforhold – finansiering

 

7.a. Likviditetsrisiko

 SumInntil 1 mnd1-3 mnd3mnd-1år1-5 årOver 5 årUten løpetid
Kontanter og fordringer på sentralbanker177.292154.530    22.762
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner599.861343.221100.000 156.640  
Egenkapitalbevis, aksjer etc.276.960     276.960
Utlån til og fordringer på kunder8.250.12128.50351.292255.5211.173.3975.909.469831.939
– Tapsnedskrivninger-49.936     -49.936
Overtatte eiendeler37.320     37.320
Obligasjoner og sertifikater782.529 20.03456.271661.22445.000 
Øvrige eiendelsposter med restløpetid28.03228.032     
Eiendeler uten restløpetid45.655     45.655
Sum eiendelsposter10.147.834554.286171.326311.7921.991.2615.954.4691.164.700
Herav utenlandsk valuta0      
        
Gjeld til kredittinstitusjoner6.2196.219     
Innskudd fra og gjeld til kunder8.223.9546.422.2011.595.183 116.57090.000 
Obligasjons-/sertifikatlån599.888  199.988399.900  
Øvrig gjeld med restløpetid56.15641.8679.803 4.486  
Ansvarlig lånekapital124.798   124.798  
Fondsobligasjon114.899   114..899  
Egenkapital1.021.920     1.021.920
Sum gjeld og egenkapital10.147.8346.470.2871.604.986199.988760.65390.0001.021.920
Netto likviditetseksponering på balanseposter, hvorav valuta 0 -5.916.001-1.433.660111.8041.230.6085.864.469142.780
Likviditetsrisiko utenombalanse poster0      
Nettosum alle balanseposter -5.916.001-1.433.660111.8041.230.6085.864.469142.780

Innskudd fra og gjeld til kunder er medtatt under intervall inntil 1 mnd., med unntak av

Fastrenteinnskudd/ innskudd bundet på 31 dager og BSU.

 

Likviditetsrisiko

Banken har en likviditetsrisiko ved at utlånene er forholdsvis langsiktige, mens innskuddene stort sett kan disponeres på relativ kort varsel. Denne risikoen har banken søkt dekket inn på særlig to måter: Etablering av lånerammer i norske finansinstitusjoner, samt flere konkrete policykrav på likviditetsområdet, blant annet at bankens kundeinnskudd skal utgjøre minst 85 % av netto utlån. Normalt ligger innskuddsdekningen betydelig høyere. Banken har ubenyttede kommiterte trekkrettigheter i andre finansinstitusjoner på 400 mill NOK og ubenyttede lånerettigheter i Norges Bank på ca. 350 mill NOK.  Bankens likviditetsindikatorer har gjennom året vært på høyde med Finanstilsynets referansebanker. Banken har også gjort flere tilpasninger rettet inn mot den kortsiktige likviditetsrisiko slik LCR beskriver den, og har pr. 31.12.17 en indikator som utgjør 161 %.

Haugesund Sparebank har i 2017 jevnt over ligget godt innenfor egne definerte likviditetsrammer. Banken har lav grad av finansiering i obligasjonsmarkedet, men opplever god tillit og har god kontakt med pengemarkedet. Bankens likviditetssituasjon må kunne karakteriseres som god.

Banken er medeier i Verd Boligkreditt AS og har pr. 31.12.17, til bokført verdi, netto overført 1.640,5 mill kroner til selskapet, en økning på ca. 50,7 mill kroner fra forrige årsskiftet. Banken legger til grunn at banken normalt skal ha klargjort en portefølje på 200 mill kroner som på kort varsel kan overføres til Verd Boligkreditt AS. Dette er med på i betydelig grad å redusere bankens likviditetsrisiko, selv om banken som medeier også har et ansvar for fundingen av Verd Boligkreditt AS. Denne risikoen vurderes normalt som liten, idet finansieringen i Verd Boligkreditt AS i hovedsak er langsiktig, refinansieringen foretas normalt i god tid, obligasjonene med fortrinnsrett kan forlenges inntil ett år, og tilgangen på funding er utfra risiko betydelig enklere for boligkredittforetak. Bankens relative andel av utlån og funding i Verd Boligkreditt AS inngår også i bankens beregning av likviditetsindikatorer.

 

7.b. Renterisiko

Tidspunkt fram til avtalt/ sannsynlig endring av rentebetingelser 

 SumInntil 1 mnd1-3 mnd3mnd-1år1-5 årOver 5 årUten løpetid
Kontanter og fordringer på sentralbanker177.292  154.530  22.762
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner599.861 599.861    
Egenkapitalsbevis, aksjer, andeler  etc.276.960 144.905   132.055
Utlån til og fordringer på kunder8.250.121  8.105.421144.700  
Tapsnedskrivninger-49.936     -49.936
Overtatte eiendeler37.320     37.320
Obligasjoner og sertifikater782.529261.843520.686    
Øvrige rentebærende eiendelsposter0      
Ikke rentebærende eiendelsposter73.687     73.687
Sum eiendelsposter10.147.834261.8431.265.4528.259.951144.700 215.888
 

 

       
Gjeld til kredittinstitusjoner6.219  6.219   
Innskudd fra og gjeld til kunder8.223.954  8.223.954   
Øvrig rentebærende gjeld599.888197.963401.925    
Ikke rentebærende gjeld56.156     56.156
Ansvarlig lånekapital114.899 114.899    
Fondsobligasjonslån124.798 124.798    
Egenkapitalbevis125.541     125.541
Egenkapital896.379     896.379
Sum gjeld og egenkapital10.147.834197.963641.6228.230.173001.078.076
Netto renteeksponering  på balansen063.880623.83029.778144.7000-862.188
Ikke balanseførte finansielle derivater0      
Netto renteeksponering, inkl. ikke balanseførte finansielle derivater 63.880623.83029.778144.7000-862.188
Netto renteeksponering som gjennomsnitt av forvaltningskapital 0,63%6,15%0,29%1,43%0-8,50%

Renterisiko oppstår dersom endringer av rentene i markedet av forskjellige årsaker ikke kan gjennomføres parallelt for alle bankens rentebærende balanseposter. Bankens rentefølsomhet fremgår i en stor grad av oversikten ovenfor. I all hovedsak faller intervallene i praksis godt sammen, idet rentene på innskudd og utlån stort sett kan tilpasses justert samtidig. I den grad det ikke er samsvar i rentebindingstid mellom intervallene på aktivaside og passivaside, er ikke avstanden i rentebindingstid stor. Styret har gjennom året hatt maksimumsrammer for renterisiko på bankens balanse på 20 millioner kroner ved 2 % renteendring. Banken har gjennom hele året ligget godt innenfor rammen.

7.c. Valutarisiko.  Se note 1.a.

7.d. Gjeld

Obligasjonsgjeld etc.

ISINnr.:Type lånForfallLånestørrelse/ tilbakekjøpRente
NO0010712755SeniorlånJuni 2018200 millioner/ 0Nibor + 0,57 %
NO0010782980SeniorlånJanuar 2020250/ millioner/0Nibor + 0,63 %
NO0010735517SeniorlånMai 2021150 millioner/ 0Nibor + 0,72 %
     
NO0010712847Ansvarlig lånJuni 2024125 millioner/ 0Nibor + 1,70 %
NO0010551781FondsobligasjonDesember 201935 millioner/ 0Nibor + 4,70 %
NO0010796550FondsobligasjonJuni 202280 millioner/ 0Nibor + 3,50 %

Opptakskostnader ved opptak av  lån periodiseres over lånenes løpetid, jf. balanseregnskap.

Gjeld til kredittinstitusjoner og kunder

 20172016
Gjeld til kredittinstitusjoner6.2196.011
Rente, årlig veid gjennomsnitt0,40 %0,50 %
Innskudd fra kunder8.223.9547.745.890
Rente, årlig veid gjennomsnitt1,03 %1,09 %

Note 8

Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte

8.a. Lån til og sikkerhetsstillelse overfor

Forstanderskapet
Forstanderskapets leder Sigmund Lundal0
Nestleder i forstanderskapet Berit Gjellesvik0
Medlem i forstanderskapet Gunvor Bakke2.718
Medlem i forstanderskapet Nils Konrad Bua3.130
Medlem i forstanderskapet Vibeke Bjerkvig2.830
Medlem i forstanderskapet Wenche Endresen1.222
Medlem i forstanderskapet Hallgeir Fjeldheim322
Medlem i forstanderskapet Trygve Hebnes3.509
Medlem i forstanderskapet Marit Ø. Ilstad4.421
Medlem i forstanderskapet Eyvind Iversen1.180
Medlem i forstanderskapet Hilde Marie Juul2.486
Medlem i forstanderskapet Solfrid H. Kinn1.342
Medlem i forstanderskapet Anne-Lise Liestøl4.648
Medlem i forstanderskapet Rolf Lillehammer3.883
Medlem i forstanderskapet Ellen Markhus10.015
Medlem i forstanderskapet Francisco Munoz2.087
Medlem i forstanderskapet Paal Nebylien4.760
Medlem i forstanderskapet Finn Nistad6.089
Medlem i forstanderskapet Elisabeth Haugen Skeie4.325
Medlem i forstanderskapet Grethe Solheim1.789
Medlem i forstanderskapet André Sæbø842
Medlem i forstanderskapet Anne Kathrine Thuen263
Medlem i forstanderskapet Dan Andre Aarsvold3.652
Sum lån til forstanderskapets medlemmer65.713
Styret
Styrets leder Reidar Pedersen0
Styrets nestleder John Erik Hagen1.417
Styremedlem Borgny Eidesvik0
Styremedlem Liv Reidun Grimstvedt0
Styremedlem Benedicte Storhaug0
Styremedlem Thorleif Thormodsen5.664
Fast møtende varamedlem Jone Tveit4.920
Styremedlem Merethe Hansen, fra de ansatte3.808
Styremedlem Hans Olav Omland, fra de ansatte2.613
Sum lån til styrets medlemmer 18.422
Ledende ansatte
Administrerende banksjef Bente H. Syre3.945
Banksjef Torstein Langeland4.783
Banksjef Tove Sternhoff2.711
Økonomisjef Kåre Gullhaug10
Leder risikostyring/ compliance/ HR,  Steffen Næss3.353
Sum lån til ledende ansatte14.802
Lån til bankens øvrige ansatte 161.589

Lån til bankens tillitsvalgte følger bankens ordinære kundevilkår med hensyn til renter og avdragsbetingelser. Renten på lån til bankens ansatte har i 2017 utgjort et snitt på 1,50 %, og de ansatte er i den forbindelse blitt fordelsbeskattet med 0,86 mill kroner i forhold til normrente. Avdragsvilkår som for bankens øvrige kunder.

Ved utgangen av 2017 hadde banken 73 ansatte i ordinær bankvirksomhet, hvorav 13 på deltid.  Dette utgjør til sammen 67,7 årsverk, en økning på 1,2 årsverk siden forrige årsskifte.  Det er utført 66 årsverk i løpet av året dvs. en reduksjon på 2 årsverk

Banken har i tillegg kantinemedarbeider, vaktmester og 5 renholds ansatte, alle på deltid, som til sammen utgjør vel 2 årsverk.

8.b. Ytelser til ledende ansatte, revisor og tillitsvalgte

Lønn/ honorarerAnnen godtgjørelsePensjons-kostnader
Forstanderskapet
Forstanderskapets leder Sigmund Lundal f.o.m mai57
Berit Gjellesvik, nestleder13
Leif Aalvik13
Dan Aarsvold2
Gunvor Bakke2
Vibeke Bjerkvig4
Arild Bjordal0
Nils Konrad Bua2
Wenche Endresen2
Leif Henry Espevoll6
Kirsten Sylvi Gloppen2
Olav Granberg2
Elo Margrethe Hauge2
Trygve Hebnes2
Morten Hedegaard-Larsen2
Kjell Helgeen2
Eivind Iversen2
Hilde Marie Juul4
Torunn Kaasamoen2
Solfrid Hjorteland Kinn2
Anne-Lise Mulvik Liestøl0
Ellen Markhus0
Francisco Munoz2
Paal Nebylien2
Finn Nistad2
Elisabeth Haugen Skeie0
Grethe Solheim2
Steinar Strand4
André Sæbø2
Mari Kjølstad Tenden2
Anne Kathrine Thuen2
Tønnes B. Tønnesen2
Kjersti Skogland Urrang2
Irene Stuhaug Ørke2

 

 

Styret
Styrets leder Reidar Pedersen168
Styrets nestleder John Erik Hagen119
Styremedlem Borgny Eidesvik99
Styremedlem Liv Reidun Grimstvedt99
Styremedlem Benedicte Storhaug99
Styremedlem Thorleif Thormodsen99
Fast møtende varamedlem Jone Tveit63
Styremedlem Merethe Hansen99
Styremedlem Hans Olav Omland99
Ledende ansatte   
Adm. banksjef Bente H. Syre1.4602111.218
Banksjef Torstein Langeland1.095196235
Banksjef Tove Sternhoff748144154
Økonomisjef Kåre Gullhaug938161249
Leder risikostyring/ compliance/ HR

Steffen Næss

736183119
Herav rådgivning
Ekstern revisor5370

Aldersgrense for adm. banksjef er som for andre ansatte. Adm. banksjef er medlem i bankens ordinære pensjonsordning for alle ansatte, jf. note 8.c. I tillegg er det avtalt rett til førtidspensjonering fra fylte 62 år. Det er inngått en usikret pensjonsavtale med 42 % av bruttolønn i løpende innskudd til denne pensjonsavtalen, frem til 62 år.

Om økte pensjonskostnader for banken i denne forbindelse, se tabell lønn etc. i denne note.

Det er ikke knyttet betingelser om kompensasjon ved eventuell fratreden for styrets leder.

Banken har ikke bonusordning hverken for ansatte eller tillitsvalgte.

8.c. Pensjonsforpliktelser

I 2016 ble ytelsesordningen som alternativ avskaffet i banken, og banken gikk over til en full innskuddsbasert pensjonsordning for alle med unntak av langtidssykemeldte og ektefellepensjon for tidligere leder av banken. Banken har pr. 31.12.2017 3 gjenværende medlemmer i ytelsesordningen. Banken har valgt de høyeste innskuddssatsene som nå er tillatt i innskuddspensjonsordningen, 7 % for inntekt mellom 0 G og 7,1G og 25,1 % mellom 7,1G og 12 G. I tillegg har banken en tilleggs kompensasjon som pensjon over drift for ansatte som kom spesielt ugunstig ut ved overgangen til innskuddspensjon.

Innskuddspensjonen blir kostnadsført løpende i takt med innbetalingene til ordningen.  Den resterende ytelsesbaserte ordningen har banken gjennom DNB. Kostnadene vedrørende denne blir årlig aktuarberegnet.

Banken er med i AFP ordningen for bank og finans. Dette er en livsvarig ytelsesbasert AFP ordning. Ordningen skal i utgangspunktet regnskapsføres på lik linje med andre ytelsesbaserte ordninger. Per i dag er det imidlertid ikke mulig å måle og fordele pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i ordningen. Det følger av IAS 19 at ordningen da skal regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning. Dette innebærer at premiebetalinger kostnadsføres i den periode de påløper og at det ikke foretas ytterligere avsetninger for AFP, utover for de ansatte som allerede er begynt å ta ut AFP etter gammel ordning. Den gamle AFP ordningen ble faset ut etter hvert som de ansatte som var i ordningen fylte 67 år, og er avviklet.

Årets pensjonskostnad fremkommer slik:20172016
Nåverdi av årets pensjonsopptjening inkl. arbeidsgiveravgift291.532
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser35301
Administrasjonsomkostninger4135
Kostnadsført arbeidsgiveravgift419
Netto planendring inkl. arbeidsgiveravgift0-13.897
Sum beregnede pensjonskostnader72-11.910
Innskuddspensjon, ny AFP, pensjon over drift5.1283.700
Kompensasjonsordning over drift7631.243
Totalt bokførte pensjonskostnader5.963-6.967
  
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser  
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser gammel ytelsesordning3373.305
Estimert verdi av pensjonsmidlene02.512
Forpliktelse kompensasjonsordning alle ansatte1.9841.222
Pensjonsforpliktelser kollektiv ordning2.3212.015

 

Pensjonsforpliktelse servicepensjon/ adm. banksjef
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser servicepensjon inkl. avgift777391
Estimerte påløpte tilleggspensjonsforpliktelser adm. banksjef inkl. avgift1.3881.226
Pensjonsforpliktelser servicepensjon/ adm. banksjef inkl. avgift2.1651.617
Sum pensjonsforpliktelser alle ordninger inkl. avgift4.4863.632

Aktuariell gevinst oppstått gjennom året er ført mot egenkapitalen med 755


Note 9

Diverse andre tilleggsopplysninger

 

9.a. Skatt

Skattekostnaden består av:

BETALBAR  SKATT fra skattepliktig netto inntekt som beregnes ved ligningen hvert år,

samt UTSATT SKATT som knytter seg til periodisering av skatt på de inntekts- og kostnadspostene hvor den regnskapsmessige periodiseringen avviker fra den skattemessige.

UTSATT SKATTEFORDEL

kan bare oppføres som eiendel i balansen dersom det kan holdes for overveiende sannsynlig at banken i et fremtidig regnskapsår vil ha en skattepliktig inntekt som gjør det mulig å utnytte fordelen. For tiden er banken i en situasjon som gir netto utsatt skatteforpliktelse.

RESULTATFORSKJELLER 

Alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat deles i:

Permanente resultatforskjeller:

ikke fradragsberettigede kostnader (representasjon, gaver etc.)

skattefrie inntekter

Midlertidige resultatforskjeller:

Forskjeller mellom regnskaps- og skattemessig periodisering. Skal reverseres i senere perioder fordi det er det samme beløp som samlet skal komme til fradrag eller som skal inntektsføres over tid.

SKATTER

Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

Resultat før skattekostnad80.551
Kostnader som ikke er fradragsberettiget146
Ikke skattepliktige inntekter-7.838
Skattegrunnlag før korreksjon for midlertidige forskjeller72.859
Midlertidige forskjeller:
Endring gevinst/ tapskonto26
Skattemessig mindreavskrivning795
Endring  netto pensjonsforpliktelser854
Endring nedskr. verdipapirer-1.994
Grunnlag for betalbar skatt72.540

Beregning av skatt

25 % skatt av 72.54018.135
Formuesskatt1.471
Betalbar skatt19.606
Netto økning utsatt skatt80
For mye avsatt skatt forrige år-3
Årets skattekostnad19.683

Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret.  Det er beregnet utsatt skatt vedrørende midlertidige forskjeller knyttet til:

31.12.1731.12.16ENDRING
Ikke skattlagt salgsgevinst270388-68
Sum grunnlag utsatt skatt270388-68
Midlertidige forskjeller driftsmidler975180795
Nedskrivning verdipapirer1.4063.400-1.994
Negativ saldu tapsskjema167209-42
Pensjonsforpliktelser4.4863.632854
Sum grunnlag utsatt skattefordel7.0357.421386
Netto grunnlag utsatt skatt/ (skattefordel)-6.765-7.083318
Utsatt skatt/ (skattefordel)1.6911.77180

 

9.b. Annen gjeld/ andre eiendeler

Posten annen gjeld består av:

Betalbar skatt19.606
Skattetrekk2.221
Uavregnede bankremisser og øvrige kreditorer etc.15.800
Sum37.627

 

Andre eiendeler består av:

Diverse avregningskontoer, mindre utlegg og beholdninger: 1.001

9.c. Sikringsfondsavgift – Garanti for innskudd

BANKENES SIKRINGSFOND

Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv av finansinstitusjoner pålegger alle sparebanker å være medlem av Bankenes Sikringsfond.

Fondet plikter for tiden å dekke tap inntil 2 mill kr. som en innskyter har på innskudd i en sparebank, etter at egenkapitalen i sparebanken eventuelt er brukt opp. Med innskudd menes enhver kreditsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner.

Innbetaling til Sikringsfondet er fra og med 1997 blitt beregnet med 0,1 % av kundeinnskudd og 0,05 % av beregningsgrunnlaget ved kapitaldekningsberegningen, men med fradrag for kjernekapital utover 8 %. Sikringsfondsavgiften inngår regnskapsmessig i bankens rentekostnader. Avgiften ble fram til og med 2012 bare innkrevd i den grad fondet ikke har vært stort nok i henhold til tidligere vedtatte krav til størrelse. Fra og med 2013 blir avgiften innkrevd med full avgift hvert år uavhengig av størrelse på fondet. I 2017 har avgiften utgjort 4.778, mens avgiften for 2016 vil utgjøre 4.486. EU tilpasninger ser ut til å medføre at det maksimale beløp som fondet kan dekke vil bli redusert, kanskje ned til 100.000 Euro i løpet av noen år. Sikringsfondet vil dessuten i den forbindelse også bli delt i to fond, Innskuddsgarantifond og Krisetiltaksfond.

9.d. Forpliktelser og betingede forpliktelser                                                

Garantier20172016
Lånegarantier270.222276.434
Betalingsgarantier38.68637.130
Kontraktsgarantier59.82953.887
Annet garantiansvar14.99914.219
Sum383.736381.670

Vedrørende garantier, se også note 2.

Ingen del av det totale garantiansvar er kontragarantert av andre finansinstitusjoner.

Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for pantegjeld og lignende

20172016
Obligasjoner i banker, kredittforetak etc.255.583230.741
Pengemarkedsfond112.108117.415
Sum bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet367.691348.156

9.e. Forvaltnings- og administrasjonstjenester

Banken har i mange år vært Haugesund Kommune sin bankforbindelse og har i denne forbindelse stått for administrasjon av diverse tjenester for kommunen med tilsluttede etater. Haugesund Sparebank er bank også for Tysvær, Karmøy, Sveio, Etne, Vindafjord og Utsira kommuner, og står for og diverse tjenester også for disse kommunene.                                                                       

9.f. Andre driftsinntekter, spesifikasjon

Posten består av:20172016
Inntekter bankterminaler754709
Provisjon kredittkort1.3891.305
Gevinst ved salg driftsmidler3440

9.g. Andre driftskostnader, spesifikasjon

Posten består av:20172016
Reparasjon og vedlikehold maskiner, transportmidler etc.3.7273.462
Leie maskiner, utstyr etc.298570
Kontingenter/ avgifter657894
Totale kostnader v/ leide lokaler3.8824.340
Diverse kjøpte tjenester2.1521.996
Diverse tap v/ kort, bedrageri, innskudd, andre tap8791.958
Forsikringer496477
Representasjon/ gaver141160
Kostnader vedr. administrasjon obligasjonslån/ ek-bevis549375
Bankteknisk forbruksmateriell465468

9.h. Spesifikasjon av andre gebyrer og provisjonsinntekter

Posten består av:20172016
Verdipapiromsetning og forvaltning2.1021.851
Betalingsformidling inn-/ utland11,85211.379
Betalingsformidling interbank2.1772.789
Depotgebyr1.4151.497
Gebyr nattsafe og oppbevaring604586
Provisjonsinntekter forsikringssalg5.9884.164
Gebyrer diverse tjenester, uttaksgebyr og gebyr kommuner2.0541.903
Provisjon kredittformidling Verd Boligkreditt AS etc10.1558,873

9.i. Sosiale og administrasjonskostnader, spesifikasjon av vesentlige poster

Sosiale kostnader

Posten består av:20172016
Arbeidsgiveravgift6,0145.638
Finansskatt2.182212
Diverse forsikringer, møtekostnader, kantine,  velferdsordninger3.2282.987

 

Administrasjonskostnader

Posten består av:20172016
Rekvisita, blanketter, betalingskort, tidsskrifter etc.208772
Ekstern databehandling17,11617.034
Sponsorkostnader9.39110.157
Øvrig reklame og annonser4.7284.463
Representasjon239190
Telefon og porto1.7212.013
Reisekostnader1.8162.130
Kurs/ opplæringskostnader603815
Trykking av regnskaper/ brosjyrer etc.86168

 


Note 10

10. Nøkkeltall

(beløp i hele 1.000 kroner)

 RESULTATREGNSKAP2017 % av GFK2016 % av GFK
Renteinntekter og lignende inntekter293.8902,87287.7583,01
Rentekostnader og lignende kostnader112.3871,10112.6701,18
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER181.5031,77175.0881,83
Utbytte7.5480,0714.7470,15
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester42.0180,4138.9240,41
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester4.6380,054.2870,04
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer4.7460,054.7890,05
Andre driftsinntekter3.5790,033.2280,03
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER53.2530,5257.4010,60
SUM DRIFTSINNTEKTER234.7562,29232.4892,43
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader54.9910,5438.8420,41
Administrasjonskostnader35.9080,3537.7420,39
Ordinære avskrivninger6.5340,066.9330,07
Andre driftskostnader16.0870,1618.4760,19
SUM DRIFTSKOSTNADER113.5201,11101.9931,06
DRIFTSRESULTAT FØR TAP121.2361,18130.4961,37
 – tap på utlån, garantier mv.41.2780,4038.2210,40
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP79.9580,7892.2750,97
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler5930,0100,00
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT80.5510,8392.2750,97
Skatt på ordinært resultat19.6830,1921.2600,22
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET60.8680,5971.0150,75
     
Gjennomsnittlig forvaltningskapital10.234.6249.573.297

 


Note 11

Offentliggjøring av annen informasjon i henhold til kapitalkravsforskriften

I henhold til forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker m.v. (kapitalkravsforskriften) § 45-1 skal banken offentliggjøre utvidet informasjon rundt risikostyring og kapitaldekning minst en gang årlig. Informasjonen kan gis i bankens årsrapport, eller som et eget dokument som offentliggjøres på internett samtidig med årsrapporten. Banken har valgt å offentliggjøre informasjonen i et eget dokument benevnt Pilar III.  I en viss grad er det sammenfallende informasjon som i notene, og der det er funnet hensiktsmessig er det henvist til gjeldende note.