Note 1

Generelle regnskapsprinsipper

Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Regnskapet er satt opp i henhold til regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for banker. Utlån er vurdert i henhold til utlånsforskriften med utgangspunkt i IAS 39.

Forskriften om årsregnskap for banker er endret vedrørende føring av pensjonskostnader og forpliktelser, men pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser innregnes i samsvar med IAS 19. IAS 19 tillater ikke korridormetoden brukt for regnskapsføring av aktuarielle gevinster og tap. Aktuarielle gevinster og tap bokføres direkte mot egenkapitalen i den perioden de oppstår. For øvrig er hoveddelen av bankens pensjonskostnader basert på innskuddspensjon, jf. note 8 og nedenfor.

Banken gikk i 2016 over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon for alle ansatte som hadde ytelsespensjon, med unntak av noen få langtidssykemeldte som fortsatt har ytelsespensjon. Dette medførte tilbakeføring og inntektsføring av tidligere påløpte pensjonsforpliktelser i 2016, mens aktuarielle tap ble ført mot bankens egenkapital.

Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter. Generelt kan det likevel opplyses at som virkelig verdi er observerbar markedsverdi benyttet. Gjeldsposter er oppført med pålydende verdi.

Alle tall er oppgitt i 1.000 kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet.

1.a. Valuta – valutaomregningsregler – valutarisiko

Bankens virksomhet på valutaområdet er begrenset til ordinær betalingsformidling og garantier overfor kunders valutalån. Banken har heller ikke andre fordringer eller gjeld i utenlandsk valuta, utover en liten kontantkasse og enkelte mindre uavregnede beløp relatert til ordinær betalingsformidling overfor utlandet. Beholdninger, fordringer og gjeld i valuta blir omregnet til norske kroner etter midtkursen ved utgangen av regnskapsåret. Valutarisikoen pr. årsskiftet og gjennom året regnes som ubetydelig. Vedrørende garantier overfor långiver for valutalån til bankens kunder vises det til note 9.d. Kurssvingninger på valuta representerer en risiko for våre kunder, men banken har tatt høyde for dette i kundeavtalene og i tapsvurderingene for de av kundene hvor kursutviklingen har gitt negative utslag.

Løpende inntekter og utgifter i valuta er omregnet til NOK etter kurser på det tidspunkt de oppstod. Netto urealiserte gevinster eller tap er resultatført.

1.b. Finansielle instrumenter – finansielle derivater – rente- og valutainstrumenter. Handelsportefølje

Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelige finansielle eiendeler og gjeldsposter samt finansielle derivater.

Finansielle instrumenter på balansen omfatter aksjer, obligasjoner og sertifikater, samt andre pengemarkedsinstrumenter.  Banken skal i henhold til vedtatt policy ikke involvere seg i andre finansielle derivater enn eventuelt renteswapper for å redusere bankens renterisiko. Prinsippene for å klassifisere finansielle instrumenter som markedsbaserte finansielle omløpsmidler er basert på to forhold:

  • intensjonen med anskaffelse må være kortsiktig eie (trading-virksomhet)
  • posten må kunne omsettes i et marked (børs) som gjør trading-aktivitet mulig. Pr. 31.12.2017 er ingen del av bankens finansielle omløpsmidler vurdert som markedsbaserte finansielle omløpsmidler/ handelsportefølje. Notekravene for utlån og finansielle instrumenter følger IFRS 7, men vurderingsreglene følger fortsatt norsk regnskapslov og årsregnskapsforskriften. Utlånene vurderes i henhold til IAS 39, og bokført verdi (amortisert kost) antas å være tilnærmet lik virkelig verdi. Det samme vurderes å gjelde også for bankens beholdning av fastrentelån, idet rentebindingstiden på disse er relativ kort, i snitt 14,5 måneder. Volumene er dessuten små, ca. 264,7 millioner kroner. Ellers er det i de aktuelle noter gitt opplysninger om virkelig verdi (markedsverdi) i den grad disse er tilgjengelige. Det er ikke foretatt egne beregninger av virkelig verdi for noen finansielle eiendeler, idet bokført verdi for andre finansielle eiendeler i hovedsak antas å stemme godt med virkelig verdi.

1.c. Periodisering – Inntektsføring/ kostnadsføring

Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader.

Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen.

Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen.

Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år dette mottas.

Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales.

Gebyr som overstiger kostnadene forbundet med etablering av lån, periodiseres i tråd med retningslinjer fra Finanstilsynet. I tråd med bankens prising av gebyrer, samt med endringene i reglene for når gebyrene skal periodiseres, utgjør periodiserte gebyrer pr. 1.1. 2017 og 31.12.2017 kr. 0.

1.d. Leasing- / factoringavtaler

Banken har i 2017 hatt to leasing avtaler. Avtalene omfatter kopieringsmaskiner/ skrivere samt mobiltelefoner og løper med en årlig leie på 419, mot 316 i 2016.

1.e. Sikring

Banken anvender renteswapper som ikke inngår i balansen for å styre bankens renterisiko på fastrenteinnlån.

Sikringsforretninger har til formål å nøytralisere en eksisterende eller forventet renterisiko. Det stilles derfor krav om at det foreligger en høy grad av omvendt samvariasjon i verdiendring mellom et sikringsinstrument og sikringsobjekt.

Sikringsinstrumentets løpende verdiendringer regnskapsføres ikke mens sikringsobjektet balanseføres til den verdien som reflekterer effekten av sikringen.


Note 1

Generelle regnskapsprinsipper

Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Regnskapet er satt opp i henhold til regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for banker. Utlån er vurdert i henhold til utlånsforskriften med utgangspunkt i IAS 39.

Forskriften om årsregnskap for banker er endret vedrørende føring av pensjonskostnader og forpliktelser, men pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser innregnes i samsvar med IAS 19. IAS 19 tillater ikke korridormetoden brukt for regnskapsføring av aktuarielle gevinster og tap. Aktuarielle gevinster og tap bokføres direkte mot egenkapitalen i den perioden de oppstår. For øvrig er hoveddelen av bankens pensjonskostnader basert på innskuddspensjon, jf. note 8 og nedenfor.

Banken gikk i 2016 over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon for alle ansatte som hadde ytelsespensjon, med unntak av noen få langtidssykemeldte som fortsatt har ytelsespensjon. Dette medførte tilbakeføring og inntektsføring av tidligere påløpte pensjonsforpliktelser i 2016, mens aktuarielle tap ble ført mot bankens egenkapital.

Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter. Generelt kan det likevel opplyses at som virkelig verdi er observerbar markedsverdi benyttet. Gjeldsposter er oppført med pålydende verdi.

Alle tall er oppgitt i 1.000 kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet.

1.a. Valuta – valutaomregningsregler – valutarisiko

Bankens virksomhet på valutaområdet er begrenset til ordinær betalingsformidling og garantier overfor kunders valutalån. Banken har heller ikke andre fordringer eller gjeld i utenlandsk valuta, utover en liten kontantkasse og enkelte mindre uavregnede beløp relatert til ordinær betalingsformidling overfor utlandet. Beholdninger, fordringer og gjeld i valuta blir omregnet til norske kroner etter midtkursen ved utgangen av regnskapsåret. Valutarisikoen pr. årsskiftet og gjennom året regnes som ubetydelig. Vedrørende garantier overfor långiver for valutalån til bankens kunder vises det til note 9.d. Kurssvingninger på valuta representerer en risiko for våre kunder, men banken har tatt høyde for dette i kundeavtalene og i tapsvurderingene for de av kundene hvor kursutviklingen har gitt negative utslag.

Løpende inntekter og utgifter i valuta er omregnet til NOK etter kurser på det tidspunkt de oppstod. Netto urealiserte gevinster eller tap er resultatført.

1.b. Finansielle instrumenter – finansielle derivater – rente- og valutainstrumenter. Handelsportefølje

Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelige finansielle eiendeler og gjeldsposter samt finansielle derivater.

Finansielle instrumenter på balansen omfatter aksjer, obligasjoner og sertifikater, samt andre pengemarkedsinstrumenter.  Banken skal i henhold til vedtatt policy ikke involvere seg i andre finansielle derivater enn eventuelt renteswapper for å redusere bankens renterisiko. Prinsippene for å klassifisere finansielle instrumenter som markedsbaserte finansielle omløpsmidler er basert på to forhold:

  • intensjonen med anskaffelse må være kortsiktig eie (trading-virksomhet)
  • posten må kunne omsettes i et marked (børs) som gjør trading-aktivitet mulig. Pr. 31.12.2017 er ingen del av bankens finansielle omløpsmidler vurdert som markedsbaserte finansielle omløpsmidler/ handelsportefølje. Notekravene for utlån og finansielle instrumenter følger IFRS 7, men vurderingsreglene følger fortsatt norsk regnskapslov og årsregnskapsforskriften. Utlånene vurderes i henhold til IAS 39, og bokført verdi (amortisert kost) antas å være tilnærmet lik virkelig verdi. Det samme vurderes å gjelde også for bankens beholdning av fastrentelån, idet rentebindingstiden på disse er relativ kort, i snitt 14,5 måneder. Volumene er dessuten små, ca. 264,7 millioner kroner. Ellers er det i de aktuelle noter gitt opplysninger om virkelig verdi (markedsverdi) i den grad disse er tilgjengelige. Det er ikke foretatt egne beregninger av virkelig verdi for noen finansielle eiendeler, idet bokført verdi for andre finansielle eiendeler i hovedsak antas å stemme godt med virkelig verdi.

1.c. Periodisering – Inntektsføring/ kostnadsføring

Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader.

Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen.

Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen.

Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år dette mottas.

Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales.

Gebyr som overstiger kostnadene forbundet med etablering av lån, periodiseres i tråd med retningslinjer fra Finanstilsynet. I tråd med bankens prising av gebyrer, samt med endringene i reglene for når gebyrene skal periodiseres, utgjør periodiserte gebyrer pr. 1.1. 2017 og 31.12.2017 kr. 0.

1.d. Leasing- / factoringavtaler

Banken har i 2017 hatt to leasing avtaler. Avtalene omfatter kopieringsmaskiner/ skrivere samt mobiltelefoner og løper med en årlig leie på 419, mot 316 i 2016.

1.e. Sikring

Banken anvender renteswapper som ikke inngår i balansen for å styre bankens renterisiko på fastrenteinnlån.

Sikringsforretninger har til formål å nøytralisere en eksisterende eller forventet renterisiko. Det stilles derfor krav om at det foreligger en høy grad av omvendt samvariasjon i verdiendring mellom et sikringsinstrument og sikringsobjekt.

Sikringsinstrumentets løpende verdiendringer regnskapsføres ikke mens sikringsobjektet balanseføres til den verdien som reflekterer effekten av sikringen.


Note 2

 

Utlån, garantier og overtatte eiendeler

2.a. Verdsettelse – beskrivelse – definisjoner

Innledning

Utlånsforskriften, forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner, omhandler regler for regnskapsføring og verdsettelse av utlån, og er tilpasset kravene i internasjonale regnskapsstandarder (IAS).

Hovedprinsipper for måling av utlån og garantier

Etter utlånsforskriften skal utlån ved etableringstidspunktet vurderes til virkelig verdi med tillegg av eventuelle direkte transaksjonsutgifter som banken har. Etableringsgebyrer kommer til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Gebyrer, provisjoner o.l., som belastes kunden ved låneopptak, kan resultatføres direkte, i den grad disse inntektene ikke overstiger direkte interne administrative kostnader som påløper ved opprettelse av låneengasjementet. I Haugesund Sparebank forutsettes gebyrene ikke å overstige de direkte administrative kostnadene.

Utlån skal ved etterfølgende måling vurderes til amortisert kost. Med amortisert kost menes balanseført verdi ved første gangs måling, justert for mottatte avdrag, eventuell akkumulert periodisering av gebyrer, provisjoner og lignende, samt eventuell nedskrivning for tap.

Nedskrivning for tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Usikkerhet om fremtidige hendelser skal ikke avspeiles i form av ekstra nedskrivninger, men må hensyntas ved vurderinger om banken har en tilstrekkelig høy egenkapital. Verdifallet må være forårsaket av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs måling av utlånet, og tapshendelsen må ha innvirkning på estimering av utlånets fremtidige kontantstrømmer.

Det skal foretas nedskrivning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør. Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt nedskrivning, skal balanseføres som en eiendel når det er overveiende sannsynlig at regresskravet vil bli oppgjort. Etter at banken har foretatt utbetaling under en garanti, skal regresskravet vurderes i henhold til bestemmelsene om utlån.

Renteinntekter på nedskrevne utlån skal resultatføres ved anvendelse av effektiv rentemetode.

Retningslinjer

Banken har interne retningslinjer for vurdering og verdsetting av engasjement i samsvar med Finanstilsynets utlånsforskrift.

Alle utlån, hvor der foreligger objektive bevis for en fremtidig tapshendelse, vurderes individuelt. Dersom det kan dokumenteres at et utlån har verdifall blir en nedskrivning foretatt. I vurderingen blir det tatt hensyn til deponerte sikkerheter, og en nøktern salgsverdi inkludert salgskostnader. Regnskaper blir vurdert i den grad disse er aktuelle. For personlige engasjementer benyttes vurdering av kundens personlige økonomi i stedet for regnskapsvurdering.

Objektive bevis for at et utlån har verdifall inkluderer observerbare data banken har kjennskap til, og omfatter blant annet følgende tapshendelser:

– vesentlige finansielle problemer hos debitor
– betalingsmislighold og andre vesentlige kontraktsbrudd

Tapsutsatte engasjementer vurderes fortløpende, og minimum kvartalsvis.

Nedskrivninger på grupper av utlån

Ved vurdering av nedskrivninger på grupper av utlån inndeles utlån i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. Haugesund Sparebank benytter i den anledning bankens risikoklassifiseringssystem for inndeling i grupper. Banken foretar gruppenedskrivninger ut fra en antakelse om at tapshendelser har inntruffet, uten at disse er kommet til kunnskap. Dette begrunnes med at det tar tid fra en tapshendelse finner sted til dette oppfanges i risikoklassifiseringssystemet.

Nedskrevet beløp beregnes på grunnlag av underdekning av depotverdier multiplisert med en faktor som gjenspeiler forventet tap innenfor samme risikoklasse. Dette resultatet nåverdiberegnes i forhold til en forventet løpetid og historisk effektiv rente.

Risikoklassifisering

Bankens næringslivs- og privatmarkedsengasjementer inndeles i noteopplysningene i fem risikoklasser etter kundens økonomi og øvrige faktorer. De klassifiserte engasjementene får etter klassifiseringen en akkumulert risikokarakter fra A til E.

Definisjonen på risikoklassene for næringsliv fremgår i note 2.b.

Risikoklassifiseringen gjennomføres når lånene innvilges, og videre hver måned.  Alle tapsutsatte og misligholdte engasjementer blir gjennomgått med hensyn til om det er nødvendig å foreta tapsnedskrivning. Tapsutregningen blir gjort på bakgrunn av tilbakebetalingsevne, etter en konkret vurdering av eksisterende sikkerhet og rest tilbakebetalingsevne.

Risikoklassifiseringen på innvilgelsestidspunktet er avgjørende for hvordan lånene blir priset, idet god risikoklasse gir lav rente, og dårligere risikoklasse gir høyere rente. Renten vil likevel variere utfra blant annet sikkerheten på det enkelte lån. Næringslivslån prises gjennomgående 1-2 prosentpoeng høyere enn lån til privatmarkedet og det offentlige, slik at merrisikoen for tap i utlånsmassen til næringslivet blir hensyntatt, herunder blir også høyere egenkapitalkrav for slike utlån vektlagt.

Overtatte eiendeler

Overtatte eiendeler er eiendeler som banken har ervervet i forbindelse med sikring av engasjement. På overtakelsestidspunktet blir det lagt en takst/ antatt realisasjonsverdi til grunn for bokføringen. Eventuell nedskrivning i forbindelse med overtakelsen relateres til engasjementet som eiendelen vedrører og får innvirkning på tap på utlån/ garantier i resultatregnskapet. Gevinst/ tap ved et senere salg av nevnte eiendeler blir også ført mot tap på utlån/ garantier.

Tapsutsatte lån

Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon og/ eller sikkerheter innebærer en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt.

Misligholdte engasjementer

Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Tilsvarende gjelder også for økonomiske situasjoner som konkurs og gjeldsforhandling. Misligholdte lån blir alltid gjenstand for tapsvurdering. Tapsvurdering foretas i henhold til interne retningslinjer også for tapsutsatte lån, uavhengig av om lånet er misligholdt.

Konstaterte tap

Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken, jfr. note 2.c.

Lån med endringsavtale

Bankens portefølje med endringsavtaler er av uvesentlig betydning og av den grunn er det ikke foretatt neddiskontering til nåverdi for noen lån som ikke er gjenstand for nedskrivning.

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån behandles i henhold til tapsforskriften. Det vil si at rentene på delen som er tapsnedskrevet blir stoppet, mens rentene på resten av engasjementet blir inntektsført med effektiv rentesats. Tapet økes på tidspunktet for bokføringen av tapet, tilsvarende den neddiskonterte verdi av inntektsføring frem til realisasjonstidspunkt.

Friskmelding

Friskmelding av lån med individuell tapsnedskrivning skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt, og en ny vurdering av kontantstrømmen tilsier at engasjementet ikke lenger er tapsutsatt.

2.b. Tabeller/ kommentarer utlån og garantier

Overtatte eiendeler

2017 2016
Eiendommer 36.320 35.375
Øvrige overtatte eiendeler 1.000 1.000
Sum 37.320 36.375

Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2017

  1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd
PM brutto 37.944 15.087 16.587 36.670
Nedskrivning 0 218 830 10.412
PM netto 37.944 14.869 15.757 26.258
BM brutto 49.880 26.834 90 61.695
Nedskrivning 0 0 0 12.220
BM netto 49.880 26.834 90 49.475
Brutto betalingsmisligholdte fordringer 87.824 41.921 16.677 98.365
Netto betalingsmisligholdte fordringer 87.824 41.703 15.847 75.733

Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2016

  1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd
PM brutto 33.837 18.694 18.361 41.821
Nedskrivning 0 388 0 5.623
PM netto 33.837 18.306 18.361 36.198
BM brutto 15.591 44.587 19.025 50.981
Nedskrivning 0 8.688 2.505 4.399
BM netto 15.591 35.899 16.520 46.582
Brutto betalingsmisligholdte fordringer 49.428 63.281 37.386 92.802
Netto betalingsmisligholdte fordringer 49.428 54.205 34.881 82.780

Misligholdte (eldre enn 90 dager) og tapsutsatte lån

2017 2016 2015 2014 2013
Sum misligholdte lån før nedskrivning på individuelle lån 156.963 193.469 148.532 195.446 142.112
Sum misligholdte lån etter nedskrivning på individuelle lån 133.283 171.866 124.971 172.305 113.024
Øvrige tapsutsatte lån før nedskrivning på individuelle lån 6.574 10.503 32.230 52.184 47.061
Øvrige tapsutsatte lån etter nedskrivning på individuelle lån 3.850 6.033 17.395 38.815 31.959

Resultatføring av renter på konti hvor det er foretatt tapsføring

  2017 2016
Amortiserte renter på lån med individuell tapsnedskrivning 1.1 -35 381
Amortiserte renter kostnadsført som tap på utlån 1.965 147
Tilbakeført i året ved effektiv rente inntektsføring på lån m/ tap 1.298 561
Amortiserte renter inkludert i tapsnedskrivninger pr. 31.12 632 -35

Fordeling av lån på risikoklasser

  31.12.17 31.12.16
Brutto utlån og garantier Nedskrivning på individuelle utlån Brutto utlån og garantier Nedskrivning på individuelle utlån
Klasse A – liten risiko 541.845 474.605
Klasse B – liten til moderat risiko 4.715.232 4.643.078
Klasse C – moderat risiko      2.548.203 2.277.192
Klasse D – moderat til høy risiko 612.399 655.299
Klasse E – annen høy risiko – misligholdte/ tapsutsatte 215.665 27.936 255.737 26.073
Totalt utlån/ garantier 8.633.345 0,32 % 8.305.911 0,31%

 

Det fremgår av tabellen ovenfor at det er skjedd en bedring i bankens risikoklassifisering, ved at alle de tre risikoklassene med lavest risiko har økt, mens de to klassene med høyest risiko er redusert. Det at tapene har vært relativt høye også i 2017 har også bidratt til denne bedringen, og til fjerning av videre risiko for noen tidligere større risikoengasjement. I % av brutto utlån og garantier er summen av de to høyeste risikoklassene redusert fra 11,0 % til 10,0 %.

I % av utlån pr. 31.12.2017 utgjør netto misligholdte utlån over 90 dager 1,6 %, mot. 2,1 % pr. 31.12.2016. Samtidig viser utviklingen i øvrige tapsutsatte utlån en reduksjon fra 0,1 % til 0,05 % prosentpoeng av brutto utlån. Bokførte tap på utlån viser en tapsprosent på 0,40 % målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2017, det samme som i 2016. En vesentlig del av disse tapene knytter seg til noen få større problemengasjement der banken har satt i verk tiltak kombinert med tapsføringer. Banken legger til grunn at tapene pr. år i neste 4 års langtidsbudsjett ikke skal utgjøre mer enn 0,25 % i snitt. Gruppenedskrivningene utgjør 22 mill kroner pr. 31.12.2017 mot 23,0 mill kroner i 2016. Det vises ellers til tabelloversiktene ovenfor. Andelen lån med pant i bolig er økt fra 83,1 % pr. 31.12.2016 til 84,3 % pr. 31.12.2017.

Pant i bolig er bankens viktigste sikkerhet, og sikkerhetene oppdateres i forbindelse med nye lånesaker eller engasjementsoppfølging. Andre viktige sikkerheter er realkausjoner, registrerbart løsøre, driftstilbehør og varelager. Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn. Med unntak av engasjementer hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetenes verdi beregnet under forutsetning av fortsatt drift.

Verd Boligkreditt AS

Pr. 31.12.2017 utgjør bokført verdi av totale utlån flyttet over/ solgt til Verd Boligkreditt AS 1.640.466. Pr. 31.12.16 utgjorde bokført verdi av lån solgt til Verd Boligkreditt AS 1.589.832. Ved overflytting til boligkredittforetak har bankene et ansvar for selv å finansiere inntil ca 15% av de overførte lånene. Pr. 31.12.17 utgjorde Haugesund Sparebank sin finansiering av Verd Boligkreditt AS 157.994, mot 155.017 pr. 31.12.16. Fordringen mot Verd Boligkreditt AS er bokført under netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner. Verd Boligkreditt AS administreres av Sparebanken Vest på vegne av eierbankene, og Haugesund Sparebank eier 18,74 % i selskapet, tilsvarende 70.260 aksjer bokført til 71.433. Ad. øvrige likviditetsforhold vedrørende boligkredittforetaket, se note 7.a.

Maksimal kreditteksponering, ikke hensyntatt pantstillelser.

Brutto eksponering 31.12.2017 31.12.2016
Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 599.861 240.720
Brutto utlån til kunder 8.250.121 7.924.241
Aksjer og andeler 276.960 238.190
Sertifikater og obligasjoner 782.529 657.295
Overtatte eiendeler (eiendommer) 37.320 36.375
Sum eiendeler 9.946.791 9.096.821
Forpliktelser
Betingede forpliktelser 751.427 729.826
Ubenyttede kreditter 757.029 914.090
Sum finansielle garantistillelser 1.508.456 1.643.916
Sum kreditteksponering 11.455.247 10.740.737

 

Utlån til kunder er delt inn i følgende porteføljer 2017 2016
Lån med flytende rente 7.985.435 7.678.422
Lån med fast rente 264.686 245.819
Sum brutto utlån til kunder 8.250.121 7.924.241

Utlån og garantier og potensiell eksponering ved trekkrettigheter fordelt etter sektorer/ næringer

Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering ved  trekkrettigheter
Sektor/ næring 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Personmarked 5.285.855 4.848.319      122.142 122.162      148.371 202.823
Primærnæring 333.215 340.368 15.098 13.259 46.278 33.532
Industri/ bergverk 101.264 88.201 3.745 7.274 13.997 7.448
Bygg og anlegg 564.511 506.727 86.348 90.905 74.175 75.286
Varehandel, hotell og restaurantdrift 252.752 264.884 36.785 38.398 40.765 39.854
Utenriks  sjøfart og oljeboring 379
Transport ellers 45.078 50.929 10.479 10.345 4.515 5.488
Forr. messig tjenesteyting og eiendomsdrift 1.509.868 1.604.354 101.604 96.032  

49.329

 

57.458
Tjenesteyting ellers 150.155 174.038 7.535 3.295 8.802 9.912
Kommuner 1.458 1.446 370.797 354.236
Andre 5.586 44.975
Brutto utlån 8,250.121 7.924.241 383.736 381.670 757.029 786.037
Portefølje kredittforetak 1.640.466 1.589.832
Brutto inkl. kredittforetak 9.890.587 9.514.073

Utlån og garantier fordelt etter geografisk kode

Lån

Garantier

Potensiell eksponering ved trekkrettigheter
  2017 2016 2017 2016 2017 2016
Haugesund 36,89 % 38,23 % 39,29 % 39,91 % 44,29 % 41,10 %
Karmøy 10,36 % 10,41 % 12,80 % 13,15 % 16,98 % 17,02 %
Vindafjord 21,01 % 22,12 % 25,32 % 22,56 % 20,75 % 20,82 %
Tysvær 13,49 % 12,35 % 9,14 % 9,21 % 11,68 % 13,14 %
Bømlo 4,88 % 4,77 % 4,44 % 4,45 % 5,85 % 1,47 %
Sveio 2,99 % 2,92 % 0,37 % 0,39 % 0,43 % 3,01 %
Andre 10,36 % 9,21 % 8,64 % 10,31 % 0,02 % 3,44  %
Totalt 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100 % 100,00 %

2.c. Tap på utlån og garantier

Kostnadsførte tap

2017 2016
Periodens endringer i nedskrivninger på individuelle utlån 1.863 4.217
+/- Periodens endringer i nedskrivninger på grupper av utlån -1.000 -500
+ Periodens konstaterte tap som det tidligere er avsatt individuelle nedskrivninger for 7.588 28.390
+/- Periodens konstaterte tap som det ikke er avsatt individuelle nedskrivninger for 38.022 16.501
– Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 5.195 10.387
= Periodens tapskostnader 41.278 38.221

Endring i nedskrivninger på individuelle utlån

2017 2016
Nedskrivninger på individuelle lån 01.01 26.073 38.396
– periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 7.588 28.390
+ Økte nedskrivninger på individuelle utlån perioden 7.685 4.146
+ Nye nedskrivninger på individuelle utlån i perioden 2.766 12.729
– Tilbakeføring nedskrivninger på individuelle utlån perioden -1.000 808
= Nedskrivninger på individuelle utlån 31.12 27.936 26.073

Endring i nedskrivninger på grupper av utlån

2017 2016
Nedskrivning på grupper av utlån 01.01 23.000 23.500
+/- Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån -1.000 -500
= Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12 22.000 23.000


 


Note 3

 

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning

3.a. Verdsettelse

Beholdningen består kun av ordinære kortsiktige omløpsobligasjoner, ingen handelsportefølje og ingen ”holde til forfall” obligasjoner. Beholdningen styres som en portefølje, og er samlet vurdert til det laveste av beholdningens anskaffelseskost og virkelige verdi.

3.b. Portefølje obligasjoner og OMF fordelt etter risikovekt og andel børsnotering

Andel børsnoterte Risikovekt Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi
100 % 0 19.952 20.072 19.952
97 % 10 744.453 745.981 744.453
100 % 20 15.124 15.142 15.124
87 % 100 3.000 3.025 3.000
Sum 782.528 784.220 782.528

Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av obligasjoner utgjør i 2017 1,39 %. Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året 2017. Hensyntatt verdiøkningen i porteføljen gjennom året utgjør avkastningen 1,77  %.

Portefølje pengemarkedsfond – obligasjonsfond

Virksomhet Antall Anskaffelses-kost Balanseført verdi Virkelig verdi
DNB Global Treasury 149.053 145.180 143.278 143.278
DNB Aktiv 50 4.662 1.284 1.387 1.387
Sum 146.464 144.665 144.665

Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av pengemarkedsfond utgjør i 2017 0,79. Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året 2017, hensyntatt kursregulering.

3.c. Ansvarlig lånekapital i andre selskaper                                                 

2017 2016
Ansvarlig lånekapital bokført under obligasjoner 3.000 3.000
Ansvarlig lånekapital bokført under utlån 0 0
Sum 3.000 3.000
Herav ansvarlig lånekapital i andre finansinstitusjoner 3.000 3.000

Note 4

 

Aksjer og eierinteresser

 

4.a. Verdsettelse

Kortsiktige plasseringer i aksjer, egenkapitalbevis og andeler styres som en portefølje og er i bankens regnskap vurdert til laveste verdi av samlet anskaffelseskost og samlet markedsverdi. Ingen del av plasseringene er vurdert å være handelsportefølje.  Papirer som er klassifisert som langsiktige plasseringer er vurdert til anskaffelseskost, og reguleres ikke for fortløpende kursendringer.  Postene blir likevel nedskrevet dersom markedsverdi er vesentlig lavere enn bokført verdi og verdinedgangen skyldes forhold som ikke er av forbigående art.

4.b. Opplysninger om aksjer, egenkapitalbevis og andeler

Kortsiktige plasseringer.

Virksomhet Antall Anskaffelses-kost Balanseført verdi Virkelig verdi
Skudenes & Aakra Sparebank 2.300 239 239 253
Sum 2.300 239 239 253

Aksjer anleggsmidler

Ikke børsnoterte.

Selskap Org. Nr Antall Eier-andel Anskaffelses-kost Balanseført verdi
Eiendomskreditt AS 979 391 285 93.555 3,04 % 9.684 9.684
Langevåg Bygdetun AS 980 827 224 300 4,90 % 2.003 2.003
Norgesinvestor Opportunities II AS 997 384 253 5.000 1,70 % 200 200
Kredittforeningen for Sparebanker (ek. bevis) 986 918 930 920 1,84 % 948 948
Eksportfinans AS 816 432 521 94 0,04 % 1.423 1.423
Frende Holding AS 991 410 325 104.580 1,55 % 13.029 13.029
Norne Securities AS 992 881 828 3.573.596 1,94 % 2.788 1.171
Verd Boligkreditt AS 994 322 427 70.260 18,74 % 71.433 71.433
Brage Finans AS 995 610 760 2.355.797 3,00 % 19.949 19.949
Eiendomsmegler A AS 839 527 702 155 31,00 % 1.341 1.341
A-Media AS 952 940 406 180 6,21 % 180 180
Spama 916 148 690 122 0,39 % 13 13
FK Haugesund AS 994 824 554 10 1,00 % 100 100
Vindafj. Tomteselsk. AS 995 051 427 300 5,45 % 301 301
Bankenes ID tjeneste AS 988 477 052 6.600 6,60 % 7 7
Norgesinvestor Proto AS 812 746 162 60.000 6,85 % 6.000 6.000
Bank Axept AS 883 982 282 320 0,32 % 160 160
BankID Norge AS 913 851 080 90 0,18 % 142 142
Balder Betaling AS 918 693 009 293 2,93 % 3.961 3.961
Div. aksjer   142   149 10
Sum       133.811 132.055

 

Inngående bokført beholdning av aksjer anleggsmidler 1.1.17 120.060
Nedskrivninger / reverseringer av nedskrivninger foretatt i året 0
Tilgang gjennom året 12.095
Reklassifisert fra omløpsaksjer 0
Avgang gjennom året 100
Ny bokført beholdning pr. 31.12.17 132.055

Note 5

 

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

 

5.a. Verdsettelse

Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.  Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.  Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter, blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.

Banken benytter følgende avskrivningssatser:

Maskiner / IT utstyr 20 %
Inventar/ innredninger 15 %
Transportmidler 20 %
Bankbygg 2 %
Bankbygg teknisk 5 %

5.b. Spesifikasjon av postene

Maskiner/ inventar/ transportmidler IT software Bygninger Innredning leide lokaler
Anskaffelseskost 1.1.17 117.205 5.179 63.759 2.699
Tilgang  2017 1.646 1.522 35 0
Avgang til anskaffelseskost 180 0 0 0
Akk. Av- og nedskrivninger 110.233 3.151 32.291 2.226
Bokført verdi 31.12.17 8.438 3.550 31.503 473
Antatt økonomisk levetid 5 år 5 år 50 år

 

Teknisk 20 år

15 år
Årets av- og nedskrivninger 4.035 1.188 1.311 88
Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Lineær

Innredning/ oppstartskostnader vedrørende leide lokaler gjelder filial Amanda. Kostnadene behandles ikke som avskrivninger, men som en del av husleiekostnadene.

Posten ”bygninger etc.” består av:

Hovedkontoret, Haraldsgt. 115, nabobygget Haraldsgaten 117 (utleiebygg)

Hovedkontoret har en bokført verdi på ca. 20,6 mill. kroner og et areal på 3.335 m2. Av dette arealet har ca. 105 m2 vært leid ut mesteparten av 2017, men fra slutten av året benyttes alt til egen virksomhet. Haraldsgaten 117 har en bokført verdi på ca. 10,5 mill kroner og et areal på ca. 370 m2. Arealene har i 2017 vært utleid i sin helhet. Totale leieinntekter utgjorde i 2017 ca. 991 og i 2016 ca. 1.002.  Bankens øvrige kontorer drives i leide lokaler, med en total husleie for året på ca. 2.800 (2.715 i 2016).


Note 6

 

Ansvarlig kapital

6.a. Spesifikasjon av ansvarlig kapital:

Ansvarlig lånekapital/ fondsobligasjon: 2017 2016
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 1/1 235.000 235.000
Innfridd i året 75.000 0
Opptak nytt ansvarlig lån / fondsobligasjonslån 80.000 0
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 31/12 240.000 235.000
Herav ansvarlig lån 31.12 125.000 125.000
Egenkapital    
Sparebankens fond 1/1 830.542 778.058
Gavefond 1/1 10.273 9.495
+ Årets resultat etter skatt 60.868 71.015
Estimatavvik pensjon ført mot egenkapital, jf. note 8.c. 755 -11.590
Herav overført til gavefond 31.12 3.000 2.000
– Uttak/ disponering av gavefond i året 1.001 1.222
Gavefond 31/12 12.272 10.273
– overført til utbytte 6.250 3.750
– overført til utjevningsfond 1.730 1.191
Sparebankens fond 31/12 881.185 830.542
Sum opptjent egenkapital, inkl. utjevningsfond 2922 896.378 842.006
Egenkapitalbevis    
Egenkapitalbeviskapital tatt opp i 2016 125.000 125.000
Overkursfond 541 555

Økningen i sparebankens fond/gavefond er lik resultatet for året etter skatt, med fradrag av uttak/ disponering av midler fra gavefondet til gaveformål, overføringer til utbytte og utjevningsfond 7.980, samt tillegg av estimatavvik vedr. pensjonsforpliktelser, 755, ført direkte mot egenkapitalen i 2017, jf. note 8.c.

Ad. tellende ansvarlig kapital se note kapitaldekning.

6.b. Ansvarlig lånekapital

Bankens ansvarlige lånekapital har prioritet etter all annen gjeld banken har. Bankens ansvarlige lånekapital består av 2 fondsobligasjonslån og ett ansvarlig lån. Fondsobligasjonslånet på 75 mill kroner ble callet i 2017 og erstattet av et nytt på 80 mill kroner.

Det andre fondsobligasjonslånet, pålydende 35 mill kroner og tatt opp i 2009, er tatt opp og godkjent av Finanstilsynet i henhold til de gamle reglene som gjaldt før endringen i beregningsforskriften og CRD IV i 2011. Lånet ble da regnet som evigvarende lån, selv om lånet på visse betingelser og etter Finanstilsynets samtykke kan innfris etter 10 år. Lånet har etter gamle regler kunnet telle fullt ut med i bankens ansvarlige kapital i hele lånets løpetid. Vedtatte endringer i beregningsforskriften og CRD IV innebærer en nedtrapping i andelen fondsobligasjoner (målt i % av total kjernekapital), for fondsobligasjoner som er tatt opp etter de gamle reglene. Andelen tellende fondsobligasjonslån/ ansvarlig lån i hht reglene vil gradvis trappes ned. For Haugesund Sparebank vil utslagene av nedtrappingen ikke bli store, kun 1 mill kroner i 2018 og 9,5 mill kroner i 2019. Rentebetingelser på løpende fondsobligasjonslån: 35 mill kroner til desember 2019: Nibor + 4,7 % og 80 mill kroner til juni 2022: Nibor +3,5%.

Bankens ansvarlige lån (125 mill kroner) ble tatt opp i juni 2014. Det ansvarlige lånet teller etter gamle regler fullt ut med i ansvarlig kapital de første 5 år, deretter trappes den del av lånet som inngår i ansvarlig kapital ned med 20 % hvert år dersom lånet ikke refinansieres. Rentebetingelser: Nibor + 1,7 %.

Andel ordinært ansvarlig lån som inngår i ansvarlig kapital etter regler som gjaldt ved opptak av lånet:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
125.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 0

Tabellen ovenfor viser hvor stor andel av det ansvarlige lånet som vil inngå i ansvarlig kapital pr. 31.12 det enkelte år dersom banken ikke refinansierer lånet i 2019.

Kostnader med den ansvarlige lånekapitalen utgjør for år 2017 9.808 (10.557) og fordeler seg på følgende hovedposter:

Renter: 9.605 (10.503)

Øvrige kostnader til Børs og kontofører/ tillitsmann etc.: 203 (54)

6.c Egenkapitalbevis.

Haugesund Sparebank utstedte egenkapitalbevis 30.6.2016. Det ble utstedt 1.250.000 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 pr. egenkapitalbevis. Tegningskurs kr. 105 pr. egenkapitalbevis. Omsetningskurs 31.12.2017: 107

Oversikt over de 20 største eiere

Navn Antall Eierandel
TBT AS 60.000 4,80%
Annekset AS 50.000 4,00%
Bømmelfjord AS * 47.600 3,81%
Helgevold Holding AS 47.600 3,81%
Spareskillingsbanken 47.600 3,81%
MJ Tveit AS 30.000 2,40%
Lillesands Sparebank 28.600 2,29%
Luster Sparebank 28.600 2,29%
TS Industri Invest AS 25.300 2,02%
Kaldheim, Ove 20.200 1,62%
Helgesen, Kjell 20.000 1,60%
JBS Invest AS 20.000 1,60%
Munkejord, Kjell Olav 20.000 1,60%
Sohl AS 19.100 1,53%
Nordhaug Invest AS 19.000 1,52%
Tysvær Bygdeblad 19.000 1,52%
Vestbø. Kurt Stein Stensen 19.000 1,52%
Skrunes, Arne Johan 18.800 1,50%
J. Tveit AS** 18.000 1,44%
Ole Johan Østrem 15.000 1,20%
Sum 20 største eiere 573.400 45,87%

 

* Bømmelfjord AS kontrolleres av Borgny Eidesvik, som er medlem av bankens styre.

** J. Tveit AS kontrolleres av Jone Tveit, som er fast møtende varamedlem til bankens styre.

Oversikt over eierbrøk

Sparebankens fond 881.185
Gavefond 12.272
Sum bankens kapital 893.457
Egenkapitalbeviskapital 125.000
Overkursfond 541
Utjevningsfond 2.922
Sum eiernes kapital 128.463
Total egenkapital 1.021.920
Bankens andel av egenkapital før/ etter utbytteutdeling 86,9 %/ 87,4%
Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapital før/ etter utbytteutdeling 13,1 %/ 12,6%

Resultat og utbytte pr. egenkapitalbevis

Bankens overskudd etter skatt utgjorde for året 60.868. Egenkapitalbeviseiernes andel utgjorde for 2017 basert på 13,1 % eierandel 7.981.

Egenkapitalbeviseiernes andel av bankens resultat 7.981
Antall utstedte egenkapitalbevis 1.250.000
Totalt resultat pr egenkapitalbevis Kr. 6,38
Foreslått utbytte pr. egenkapitalbevis (78,37 % utdeling) Kr. 5,00
Rest foreslått overført til utjevningsfond, pr. egenkapitalbevis Kr. 1,38

Eierposter som er eid eller kontrollert av ledelse og tillitsvalgte i banken.

Verv/ stilling Navn Antall
Adm. banksjef Bente Haraldson Syre 300
Banksjef Torsten Langeland 200
Banksjef Tove Sternhoff 1.500
Økonomisjef Kåre Gullhaug 1.000
Leder risikostyring/ compliance/ HR Steffen Næss 100
Styrets leder Reidar Pedersen 2400
Styrets nestleder John Erik Hagen 200
Styremedlem Borgny Eidesvik 57.200
Styremedlem, ansattvalgt Merethe Hansen 2500
Fast møtende varamedlem til styret Jone Tveit 18.000
Leder i forstanderskapet Sigmund Lundal 1.000
Nestleder i forstanderskapet Berit Gjellesvik 1.000
Medlem i forstanderskapet Leif Henry Espevoll 1.000
Medlem i forstanderskapet Eivind Iversen 2.000
Medlem i forstanderskapet Hilde Marie Juul 300
Medlem i forstanderskapet Anne Lise Mulvik Liestøl 400
Medlem i forstanderskapet Francisco Munoz 3.000
Medlem i forstanderskapet Eleisabeth Haugen Skeie 200
Medlem i forstanderskapet Steinar Strand 9.600
Medlem i forstanderskapet Andre Sæbø 100
Medlem i forstanderskapet Anne Kathrine Thuen 100

En eierpost er definert som kontrollert av vedkommende når man eier mer enn 50 % i et selskap som eier egenkapitalbevis i banken.

6.d. Kapitaldekning

Det absolutte lovkrav til ansvarlig kapital er fortsatt at den ansvarlige kapital skal utgjøre minst 8 % av beregningsgrunnlaget. I tillegg er det gjennom CRD IV innført nye krav til ren kjernekapital basert på tilleggskrav som medfører at sparebanker som Haugesund Sparebank har hatt krav til ren kjernekapital på 11,5 % fra medio 2016 ved innføring av motsyklisk bufferkrav på 1,5 %. Motsyklisk bufferkrav økte ytterligere med 0,50 prosentpoeng fra utgangen av 2017, slik at minimumskravene til ren kjernekapital for Haugesund Sparebank nå utgjør 12,0 %. Ved maks motsyklisk buffer, 2,5 % vil kravet øke til 12,5 %. Systemviktige banker (de største bankene i Norge) har ytterligere krav til kapitaldekning 2 % systemrisikobuffer.

Som ledd i oppfølgingen av bankens ICAAP kan Finanstilsynet fastsette høyere krav til bankens kapitaldekning enn det som bankene selv vurderer som et forsvarlig nivå. I bankens planer legges det til grunn at kapitaldekningen normalt løpende skal økes, og at alle bankens kapitalmål skal oppfylles med god margin. Våren 2017 meddelte Finanstilsynet sin nye kapitalforventning til Haugesund Sparebank basert på de nye reglene, og banken fikk et SREP tillegg på 2,9 %. Dette gjør at banken har et krav til ren kjernekapital på 14,9 % som banken skal oppfylle pr. 31.12. 2017 både på konsolidert og på morbank nivå. Eierandel i Verd boligkreditt ble konsolidert med bankens kapitaldekning fra 1. kvartal 2017. Fra 1. kvartal 2018 skal også eierposter på under 10 % i finansielle samarbeidsselskaper konsolideres inn i kapitaldekningen. Dette vil svekke bankens samlede kapitaldekning, og banken tar høyde for dette i sin samlede kapitalplanlegging.

Beregningsgrunnlaget vil si eiendelene i balansen samt forpliktelser utenom balansen, redusert med fastsatte prosenter ut fra definert risiko knyttet til den enkelte type eiendel eller forpliktelse.

Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen består av bankens fond (ren kjernekapital) og fondsobligasjonslån. 1,5 % av kravet til total kjernekapital kan bestå av fondsobligasjonslån.  Tilleggskapitalen består av ansvarlig lån og eventuell del av fondsobligasjonslån som overstiger grensene for tellende andel av total kjernekapital. I Haugesund Sparebank inngår for tiden begge fondsobligasjonslånene fullt ut i kjernekapitalen, jf. likevel note 6.b. Etter kapitaldekningsreglene er tilleggskapitalen begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen.

Ansvarlig kapital

Kjernekapital: 31.12.2017 31.12.2016
Ren opptjent kjernekapital (Sparebankens fond/ gavefond etter fradrag ev immaterielle eiendeler 3.550) 892.829 838.791
Egenkapitalbeviskapital 125.541 125.556
Sum ren kjernekapital 1.018.370 963.947
Fondsobligasjonslån (etter fradrag aktiverte kostnader) 114.899 109.846
Sum kjernekapital 1.133.269 1.074.193
Tilleggskapital:    
Ansvarlig lånekapital (etter fradrag aktiverte kostnader) 124.799 124.767
Netto tilleggskapital 124.799 124.767
Sum tellende ansvarlig kapital 1.258.068 1.198.960
Overskudd av ansvarlig kapital i forhold til lovkrav 8 % 794.102 744.638
     
Beregningsgrunnlag; vektet verdi av    
Regnskapsposter/ utenombalanseposter 5.413.222 5.271.775
Operasjonell risiko 415.015 407.256
– Fradrag i beregningsgrunnlag    
Beregningsgrunnlag 5.799.581 5.679.031
Ansvarlig kapital i % av beregningsgrunnlag 21,69% 21,11%
Kjernekapital i % av bergningsgrunnlag 19,54% 18,92%
Ren kjernekapital i % av beregningsgrunnlag 17,56% 16,98%
Uvektet kjernekapitalandel 10,49% 9,84%
Ren kjernekapital, konsolidert med 18,74 % av Verd Boligkr. 16,55%  
Uvektet kjernekapital, konsolidert på samme måte 9,38%  

 

Beregningsgrunnlag for banken, fordelt på engasjementskategorier 2017 2016
Engasjementskategorier    
Lokale og regionale myndigheter 34.362 34.311
Institusjoner 130.421 59.533
Foretak 296.628 321.193
Massemarkedsengasjementer 69.530 94.914
Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 4.271.638 4.135.540
Forfalte engasjementer 171.837 223.858
Obligasjoner med fortrinnsrett 74.522 61.035
Andeler i verdipapirfond 1.387 23.578
Egenkapitalposisjoner (Er Verd Vektet 100 %) 239.205 218.385
Øvrige engasjementer 95.038 99.428
Samlet beregningsgrunnlag for kredittrisiko 5.384.566 5.271.775
Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko 415.015 407.256
Samlet beregningsgrunnlag 5.799.581 5.679.031

 


Note 7

 

Likviditetsforhold – finansiering

 

7.a. Likviditetsrisiko

  Sum Inntil 1 mnd 1-3 mnd 3mnd-1år 1-5 år Over 5 år Uten løpetid
Kontanter og fordringer på sentralbanker 177.292 154.530         22.762
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 599.861 343.221 100.000   156.640    
Egenkapitalbevis, aksjer etc. 276.960           276.960
Utlån til og fordringer på kunder 8.250.121 28.503 51.292 255.521 1.173.397 5.909.469 831.939
– Tapsnedskrivninger -49.936           -49.936
Overtatte eiendeler 37.320           37.320
Obligasjoner og sertifikater 782.529   20.034 56.271 661.224 45.000  
Øvrige eiendelsposter med restløpetid 28.032 28.032          
Eiendeler uten restløpetid 45.655           45.655
Sum eiendelsposter 10.147.834 554.286 171.326 311.792 1.991.261 5.954.469 1.164.700
Herav utenlandsk valuta 0            
               
Gjeld til kredittinstitusjoner 6.219 6.219          
Innskudd fra og gjeld til kunder 8.223.954 6.422.201 1.595.183   116.570 90.000  
Obligasjons-/sertifikatlån 599.888     199.988 399.900    
Øvrig gjeld med restløpetid 56.156 41.867 9.803   4.486    
Ansvarlig lånekapital 124.798       124.798    
Fondsobligasjon 114.899       114..899    
Egenkapital 1.021.920           1.021.920
Sum gjeld og egenkapital 10.147.834 6.470.287 1.604.986 199.988 760.653 90.000 1.021.920
Netto likviditetseksponering på balanseposter, hvorav valuta 0   -5.916.001 -1.433.660 111.804 1.230.608 5.864.469 142.780
Likviditetsrisiko utenombalanse poster 0            
Nettosum alle balanseposter   -5.916.001 -1.433.660 111.804 1.230.608 5.864.469 142.780

Innskudd fra og gjeld til kunder er medtatt under intervall inntil 1 mnd., med unntak av

Fastrenteinnskudd/ innskudd bundet på 31 dager og BSU.

 

Likviditetsrisiko

Banken har en likviditetsrisiko ved at utlånene er forholdsvis langsiktige, mens innskuddene stort sett kan disponeres på relativ kort varsel. Denne risikoen har banken søkt dekket inn på særlig to måter: Etablering av lånerammer i norske finansinstitusjoner, samt flere konkrete policykrav på likviditetsområdet, blant annet at bankens kundeinnskudd skal utgjøre minst 85 % av netto utlån. Normalt ligger innskuddsdekningen betydelig høyere. Banken har ubenyttede kommiterte trekkrettigheter i andre finansinstitusjoner på 400 mill NOK og ubenyttede lånerettigheter i Norges Bank på ca. 350 mill NOK.  Bankens likviditetsindikatorer har gjennom året vært på høyde med Finanstilsynets referansebanker. Banken har også gjort flere tilpasninger rettet inn mot den kortsiktige likviditetsrisiko slik LCR beskriver den, og har pr. 31.12.17 en indikator som utgjør 161 %.

Haugesund Sparebank har i 2017 jevnt over ligget godt innenfor egne definerte likviditetsrammer. Banken har lav grad av finansiering i obligasjonsmarkedet, men opplever god tillit og har god kontakt med pengemarkedet. Bankens likviditetssituasjon må kunne karakteriseres som god.

Banken er medeier i Verd Boligkreditt AS og har pr. 31.12.17, til bokført verdi, netto overført 1.640,5 mill kroner til selskapet, en økning på ca. 50,7 mill kroner fra forrige årsskiftet. Banken legger til grunn at banken normalt skal ha klargjort en portefølje på 200 mill kroner som på kort varsel kan overføres til Verd Boligkreditt AS. Dette er med på i betydelig grad å redusere bankens likviditetsrisiko, selv om banken som medeier også har et ansvar for fundingen av Verd Boligkreditt AS. Denne risikoen vurderes normalt som liten, idet finansieringen i Verd Boligkreditt AS i hovedsak er langsiktig, refinansieringen foretas normalt i god tid, obligasjonene med fortrinnsrett kan forlenges inntil ett år, og tilgangen på funding er utfra risiko betydelig enklere for boligkredittforetak. Bankens relative andel av utlån og funding i Verd Boligkreditt AS inngår også i bankens beregning av likviditetsindikatorer.

 

7.b. Renterisiko

Tidspunkt fram til avtalt/ sannsynlig endring av rentebetingelser 

  Sum Inntil 1 mnd 1-3 mnd 3mnd-1år 1-5 år Over 5 år Uten løpetid
Kontanter og fordringer på sentralbanker 177.292     154.530     22.762
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 599.861   599.861        
Egenkapitalsbevis, aksjer, andeler  etc. 276.960   144.905       132.055
Utlån til og fordringer på kunder 8.250.121     8.105.421 144.700    
Tapsnedskrivninger -49.936           -49.936
Overtatte eiendeler 37.320           37.320
Obligasjoner og sertifikater 782.529 261.843 520.686        
Øvrige rentebærende eiendelsposter 0            
Ikke rentebærende eiendelsposter 73.687           73.687
Sum eiendelsposter 10.147.834 261.843 1.265.452 8.259.951 144.700   215.888
 

 

             
Gjeld til kredittinstitusjoner 6.219     6.219      
Innskudd fra og gjeld til kunder 8.223.954     8.223.954      
Øvrig rentebærende gjeld 599.888 197.963 401.925        
Ikke rentebærende gjeld 56.156           56.156
Ansvarlig lånekapital 114.899   114.899        
Fondsobligasjonslån 124.798   124.798        
Egenkapitalbevis 125.541           125.541
Egenkapital 896.379           896.379
Sum gjeld og egenkapital 10.147.834 197.963 641.622 8.230.173 0 0 1.078.076
Netto renteeksponering  på balansen 0 63.880 623.830 29.778 144.700 0 -862.188
Ikke balanseførte finansielle derivater 0            
Netto renteeksponering, inkl. ikke balanseførte finansielle derivater   63.880 623.830 29.778 144.700 0 -862.188
Netto renteeksponering som gjennomsnitt av forvaltningskapital   0,63% 6,15% 0,29% 1,43% 0 -8,50%

Renterisiko oppstår dersom endringer av rentene i markedet av forskjellige årsaker ikke kan gjennomføres parallelt for alle bankens rentebærende balanseposter. Bankens rentefølsomhet fremgår i en stor grad av oversikten ovenfor. I all hovedsak faller intervallene i praksis godt sammen, idet rentene på innskudd og utlån stort sett kan tilpasses justert samtidig. I den grad det ikke er samsvar i rentebindingstid mellom intervallene på aktivaside og passivaside, er ikke avstanden i rentebindingstid stor. Styret har gjennom året hatt maksimumsrammer for renterisiko på bankens balanse på 20 millioner kroner ved 2 % renteendring. Banken har gjennom hele året ligget godt innenfor rammen.

7.c. Valutarisiko.  Se note 1.a.

7.d. Gjeld

Obligasjonsgjeld etc.

ISINnr.: Type lån Forfall Lånestørrelse/ tilbakekjøp Rente
NO0010712755 Seniorlån Juni 2018 200 millioner/ 0 Nibor + 0,57 %
NO0010782980 Seniorlån Januar 2020 250/ millioner/0 Nibor + 0,63 %
NO0010735517 Seniorlån Mai 2021 150 millioner/ 0 Nibor + 0,72 %
         
NO0010712847 Ansvarlig lån Juni 2024 125 millioner/ 0 Nibor + 1,70 %
NO0010551781 Fondsobligasjon Desember 2019 35 millioner/ 0 Nibor + 4,70 %
NO0010796550 Fondsobligasjon Juni 2022 80 millioner/ 0 Nibor + 3,50 %

Opptakskostnader ved opptak av  lån periodiseres over lånenes løpetid, jf. balanseregnskap.

Gjeld til kredittinstitusjoner og kunder

  2017 2016
Gjeld til kredittinstitusjoner 6.219 6.011
Rente, årlig veid gjennomsnitt 0,40 % 0,50 %
Innskudd fra kunder 8.223.954 7.745.890
Rente, årlig veid gjennomsnitt 1,03 % 1,09 %

Note 8

Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte

8.a. Lån til og sikkerhetsstillelse overfor

Forstanderskapet
Forstanderskapets leder Sigmund Lundal 0
Nestleder i forstanderskapet Berit Gjellesvik 0
Medlem i forstanderskapet Gunvor Bakke 2.718
Medlem i forstanderskapet Nils Konrad Bua 3.130
Medlem i forstanderskapet Vibeke Bjerkvig 2.830
Medlem i forstanderskapet Wenche Endresen 1.222
Medlem i forstanderskapet Hallgeir Fjeldheim 322
Medlem i forstanderskapet Trygve Hebnes 3.509
Medlem i forstanderskapet Marit Ø. Ilstad 4.421
Medlem i forstanderskapet Eyvind Iversen 1.180
Medlem i forstanderskapet Hilde Marie Juul 2.486
Medlem i forstanderskapet Solfrid H. Kinn 1.342
Medlem i forstanderskapet Anne-Lise Liestøl 4.648
Medlem i forstanderskapet Rolf Lillehammer 3.883
Medlem i forstanderskapet Ellen Markhus 10.015
Medlem i forstanderskapet Francisco Munoz 2.087
Medlem i forstanderskapet Paal Nebylien 4.760
Medlem i forstanderskapet Finn Nistad 6.089
Medlem i forstanderskapet Elisabeth Haugen Skeie 4.325
Medlem i forstanderskapet Grethe Solheim 1.789
Medlem i forstanderskapet André Sæbø 842
Medlem i forstanderskapet Anne Kathrine Thuen 263
Medlem i forstanderskapet Dan Andre Aarsvold 3.652
Sum lån til forstanderskapets medlemmer 65.713
Styret
Styrets leder Reidar Pedersen 0
Styrets nestleder John Erik Hagen 1.417
Styremedlem Borgny Eidesvik 0
Styremedlem Liv Reidun Grimstvedt 0
Styremedlem Benedicte Storhaug 0
Styremedlem Thorleif Thormodsen 5.664
Fast møtende varamedlem Jone Tveit 4.920
Styremedlem Merethe Hansen, fra de ansatte 3.808
Styremedlem Hans Olav Omland, fra de ansatte 2.613
Sum lån til styrets medlemmer 18.422
Ledende ansatte
Administrerende banksjef Bente H. Syre 3.945
Banksjef Torstein Langeland 4.783
Banksjef Tove Sternhoff 2.711
Økonomisjef Kåre Gullhaug 10
Leder risikostyring/ compliance/ HR,  Steffen Næss 3.353
Sum lån til ledende ansatte 14.802
Lån til bankens øvrige ansatte 161.589

Lån til bankens tillitsvalgte følger bankens ordinære kundevilkår med hensyn til renter og avdragsbetingelser. Renten på lån til bankens ansatte har i 2017 utgjort et snitt på 1,50 %, og de ansatte er i den forbindelse blitt fordelsbeskattet med 0,86 mill kroner i forhold til normrente. Avdragsvilkår som for bankens øvrige kunder.

Ved utgangen av 2017 hadde banken 73 ansatte i ordinær bankvirksomhet, hvorav 13 på deltid.  Dette utgjør til sammen 67,7 årsverk, en økning på 1,2 årsverk siden forrige årsskifte.  Det er utført 66 årsverk i løpet av året dvs. en reduksjon på 2 årsverk

Banken har i tillegg kantinemedarbeider, vaktmester og 5 renholds ansatte, alle på deltid, som til sammen utgjør vel 2 årsverk.

8.b. Ytelser til ledende ansatte, revisor og tillitsvalgte

Lønn/ honorarer Annen godtgjørelse Pensjons-kostnader
Forstanderskapet
Forstanderskapets leder Sigmund Lundal f.o.m mai 57
Berit Gjellesvik, nestleder 13
Leif Aalvik 13
Dan Aarsvold 2
Gunvor Bakke 2
Vibeke Bjerkvig 4
Arild Bjordal 0
Nils Konrad Bua 2
Wenche Endresen 2
Leif Henry Espevoll 6
Kirsten Sylvi Gloppen 2
Olav Granberg 2
Elo Margrethe Hauge 2
Trygve Hebnes 2
Morten Hedegaard-Larsen 2
Kjell Helgeen 2
Eivind Iversen 2
Hilde Marie Juul 4
Torunn Kaasamoen 2
Solfrid Hjorteland Kinn 2
Anne-Lise Mulvik Liestøl 0
Ellen Markhus 0
Francisco Munoz 2
Paal Nebylien 2
Finn Nistad 2
Elisabeth Haugen Skeie 0
Grethe Solheim 2
Steinar Strand 4
André Sæbø 2
Mari Kjølstad Tenden 2
Anne Kathrine Thuen 2
Tønnes B. Tønnesen 2
Kjersti Skogland Urrang 2
Irene Stuhaug Ørke 2

 

 

Styret
Styrets leder Reidar Pedersen 168
Styrets nestleder John Erik Hagen 119
Styremedlem Borgny Eidesvik 99
Styremedlem Liv Reidun Grimstvedt 99
Styremedlem Benedicte Storhaug 99
Styremedlem Thorleif Thormodsen 99
Fast møtende varamedlem Jone Tveit 63
Styremedlem Merethe Hansen 99
Styremedlem Hans Olav Omland 99
Ledende ansatte      
Adm. banksjef Bente H. Syre 1.460 211 1.218
Banksjef Torstein Langeland 1.095 196 235
Banksjef Tove Sternhoff 748 144 154
Økonomisjef Kåre Gullhaug 938 161 249
Leder risikostyring/ compliance/ HR

Steffen Næss

736 183 119
Herav rådgivning
Ekstern revisor 537 0

Aldersgrense for adm. banksjef er som for andre ansatte. Adm. banksjef er medlem i bankens ordinære pensjonsordning for alle ansatte, jf. note 8.c. I tillegg er det avtalt rett til førtidspensjonering fra fylte 62 år. Det er inngått en usikret pensjonsavtale med 42 % av bruttolønn i løpende innskudd til denne pensjonsavtalen, frem til 62 år.

Om økte pensjonskostnader for banken i denne forbindelse, se tabell lønn etc. i denne note.

Det er ikke knyttet betingelser om kompensasjon ved eventuell fratreden for styrets leder.

Banken har ikke bonusordning hverken for ansatte eller tillitsvalgte.

8.c. Pensjonsforpliktelser

I 2016 ble ytelsesordningen som alternativ avskaffet i banken, og banken gikk over til en full innskuddsbasert pensjonsordning for alle med unntak av langtidssykemeldte og ektefellepensjon for tidligere leder av banken. Banken har pr. 31.12.2017 3 gjenværende medlemmer i ytelsesordningen. Banken har valgt de høyeste innskuddssatsene som nå er tillatt i innskuddspensjonsordningen, 7 % for inntekt mellom 0 G og 7,1G og 25,1 % mellom 7,1G og 12 G. I tillegg har banken en tilleggs kompensasjon som pensjon over drift for ansatte som kom spesielt ugunstig ut ved overgangen til innskuddspensjon.

Innskuddspensjonen blir kostnadsført løpende i takt med innbetalingene til ordningen.  Den resterende ytelsesbaserte ordningen har banken gjennom DNB. Kostnadene vedrørende denne blir årlig aktuarberegnet.

Banken er med i AFP ordningen for bank og finans. Dette er en livsvarig ytelsesbasert AFP ordning. Ordningen skal i utgangspunktet regnskapsføres på lik linje med andre ytelsesbaserte ordninger. Per i dag er det imidlertid ikke mulig å måle og fordele pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i ordningen. Det følger av IAS 19 at ordningen da skal regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning. Dette innebærer at premiebetalinger kostnadsføres i den periode de påløper og at det ikke foretas ytterligere avsetninger for AFP, utover for de ansatte som allerede er begynt å ta ut AFP etter gammel ordning. Den gamle AFP ordningen ble faset ut etter hvert som de ansatte som var i ordningen fylte 67 år, og er avviklet.

Årets pensjonskostnad fremkommer slik: 2017 2016
Nåverdi av årets pensjonsopptjening inkl. arbeidsgiveravgift 29 1.532
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser 35 301
Administrasjonsomkostninger 4 135
Kostnadsført arbeidsgiveravgift 4 19
Netto planendring inkl. arbeidsgiveravgift 0 -13.897
Sum beregnede pensjonskostnader 72 -11.910
Innskuddspensjon, ny AFP, pensjon over drift 5.128 3.700
Kompensasjonsordning over drift 763 1.243
Totalt bokførte pensjonskostnader 5.963 -6.967
   
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser    
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser gammel ytelsesordning 337 3.305
Estimert verdi av pensjonsmidlene 0 2.512
Forpliktelse kompensasjonsordning alle ansatte 1.984 1.222
Pensjonsforpliktelser kollektiv ordning 2.321 2.015

 

Pensjonsforpliktelse servicepensjon/ adm. banksjef
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser servicepensjon inkl. avgift 777 391
Estimerte påløpte tilleggspensjonsforpliktelser adm. banksjef inkl. avgift 1.388 1.226
Pensjonsforpliktelser servicepensjon/ adm. banksjef inkl. avgift 2.165 1.617
Sum pensjonsforpliktelser alle ordninger inkl. avgift 4.486 3.632

Aktuariell gevinst oppstått gjennom året er ført mot egenkapitalen med 755


Note 9

Diverse andre tilleggsopplysninger

 

9.a. Skatt

Skattekostnaden består av:

BETALBAR  SKATT fra skattepliktig netto inntekt som beregnes ved ligningen hvert år,

samt UTSATT SKATT som knytter seg til periodisering av skatt på de inntekts- og kostnadspostene hvor den regnskapsmessige periodiseringen avviker fra den skattemessige.

UTSATT SKATTEFORDEL

kan bare oppføres som eiendel i balansen dersom det kan holdes for overveiende sannsynlig at banken i et fremtidig regnskapsår vil ha en skattepliktig inntekt som gjør det mulig å utnytte fordelen. For tiden er banken i en situasjon som gir netto utsatt skatteforpliktelse.

RESULTATFORSKJELLER 

Alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat deles i:

Permanente resultatforskjeller:

ikke fradragsberettigede kostnader (representasjon, gaver etc.)

skattefrie inntekter

Midlertidige resultatforskjeller:

Forskjeller mellom regnskaps- og skattemessig periodisering. Skal reverseres i senere perioder fordi det er det samme beløp som samlet skal komme til fradrag eller som skal inntektsføres over tid.

SKATTER

Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

Resultat før skattekostnad 80.551
Kostnader som ikke er fradragsberettiget 146
Ikke skattepliktige inntekter -7.838
Skattegrunnlag før korreksjon for midlertidige forskjeller 72.859
Midlertidige forskjeller:
Endring gevinst/ tapskonto 26
Skattemessig mindreavskrivning 795
Endring  netto pensjonsforpliktelser 854
Endring nedskr. verdipapirer -1.994
Grunnlag for betalbar skatt 72.540

Beregning av skatt

25 % skatt av 72.540 18.135
Formuesskatt 1.471
Betalbar skatt 19.606
Netto økning utsatt skatt 80
For mye avsatt skatt forrige år -3
Årets skattekostnad 19.683

Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret.  Det er beregnet utsatt skatt vedrørende midlertidige forskjeller knyttet til:

31.12.17 31.12.16 ENDRING
Ikke skattlagt salgsgevinst 270 388 -68
Sum grunnlag utsatt skatt 270 388 -68
Midlertidige forskjeller driftsmidler 975 180 795
Nedskrivning verdipapirer 1.406 3.400 -1.994
Negativ saldu tapsskjema 167 209 -42
Pensjonsforpliktelser 4.486 3.632 854
Sum grunnlag utsatt skattefordel 7.035 7.421 386
Netto grunnlag utsatt skatt/ (skattefordel) -6.765 -7.083 318
Utsatt skatt/ (skattefordel) 1.691 1.771 80

 

9.b. Annen gjeld/ andre eiendeler

Posten annen gjeld består av:

Betalbar skatt 19.606
Skattetrekk 2.221
Uavregnede bankremisser og øvrige kreditorer etc. 15.800
Sum 37.627

 

Andre eiendeler består av:

Diverse avregningskontoer, mindre utlegg og beholdninger: 1.001

9.c. Sikringsfondsavgift – Garanti for innskudd

BANKENES SIKRINGSFOND

Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv av finansinstitusjoner pålegger alle sparebanker å være medlem av Bankenes Sikringsfond.

Fondet plikter for tiden å dekke tap inntil 2 mill kr. som en innskyter har på innskudd i en sparebank, etter at egenkapitalen i sparebanken eventuelt er brukt opp. Med innskudd menes enhver kreditsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner.

Innbetaling til Sikringsfondet er fra og med 1997 blitt beregnet med 0,1 % av kundeinnskudd og 0,05 % av beregningsgrunnlaget ved kapitaldekningsberegningen, men med fradrag for kjernekapital utover 8 %. Sikringsfondsavgiften inngår regnskapsmessig i bankens rentekostnader. Avgiften ble fram til og med 2012 bare innkrevd i den grad fondet ikke har vært stort nok i henhold til tidligere vedtatte krav til størrelse. Fra og med 2013 blir avgiften innkrevd med full avgift hvert år uavhengig av størrelse på fondet. I 2017 har avgiften utgjort 4.778, mens avgiften for 2016 vil utgjøre 4.486. EU tilpasninger ser ut til å medføre at det maksimale beløp som fondet kan dekke vil bli redusert, kanskje ned til 100.000 Euro i løpet av noen år. Sikringsfondet vil dessuten i den forbindelse også bli delt i to fond, Innskuddsgarantifond og Krisetiltaksfond.

9.d. Forpliktelser og betingede forpliktelser                                                

Garantier 2017 2016
Lånegarantier 270.222 276.434
Betalingsgarantier 38.686 37.130
Kontraktsgarantier 59.829 53.887
Annet garantiansvar 14.999 14.219
Sum 383.736 381.670

Vedrørende garantier, se også note 2.

Ingen del av det totale garantiansvar er kontragarantert av andre finansinstitusjoner.

Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for pantegjeld og lignende

2017 2016
Obligasjoner i banker, kredittforetak etc. 255.583 230.741
Pengemarkedsfond 112.108 117.415
Sum bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet 367.691 348.156

9.e. Forvaltnings- og administrasjonstjenester

Banken har i mange år vært Haugesund Kommune sin bankforbindelse og har i denne forbindelse stått for administrasjon av diverse tjenester for kommunen med tilsluttede etater. Haugesund Sparebank er bank også for Tysvær, Karmøy, Sveio, Etne, Vindafjord og Utsira kommuner, og står for og diverse tjenester også for disse kommunene.                                                                       

9.f. Andre driftsinntekter, spesifikasjon

Posten består av: 2017 2016
Inntekter bankterminaler 754 709
Provisjon kredittkort 1.389 1.305
Gevinst ved salg driftsmidler 344 0

9.g. Andre driftskostnader, spesifikasjon

Posten består av: 2017 2016
Reparasjon og vedlikehold maskiner, transportmidler etc. 3.727 3.462
Leie maskiner, utstyr etc. 298 570
Kontingenter/ avgifter 657 894
Totale kostnader v/ leide lokaler 3.882 4.340
Diverse kjøpte tjenester 2.152 1.996
Diverse tap v/ kort, bedrageri, innskudd, andre tap 879 1.958
Forsikringer 496 477
Representasjon/ gaver 141 160
Kostnader vedr. administrasjon obligasjonslån/ ek-bevis 549 375
Bankteknisk forbruksmateriell 465 468

9.h. Spesifikasjon av andre gebyrer og provisjonsinntekter

Posten består av: 2017 2016
Verdipapiromsetning og forvaltning 2.102 1.851
Betalingsformidling inn-/ utland 11,852 11.379
Betalingsformidling interbank 2.177 2.789
Depotgebyr 1.415 1.497
Gebyr nattsafe og oppbevaring 604 586
Provisjonsinntekter forsikringssalg 5.988 4.164
Gebyrer diverse tjenester, uttaksgebyr og gebyr kommuner 2.054 1.903
Provisjon kredittformidling Verd Boligkreditt AS etc 10.155 8,873

9.i. Sosiale og administrasjonskostnader, spesifikasjon av vesentlige poster

Sosiale kostnader

Posten består av: 2017 2016
Arbeidsgiveravgift 6,014 5.638
Finansskatt 2.182 212
Diverse forsikringer, møtekostnader, kantine,  velferdsordninger 3.228 2.987

 

Administrasjonskostnader

Posten består av: 2017 2016
Rekvisita, blanketter, betalingskort, tidsskrifter etc. 208 772
Ekstern databehandling 17,116 17.034
Sponsorkostnader 9.391 10.157
Øvrig reklame og annonser 4.728 4.463
Representasjon 239 190
Telefon og porto 1.721 2.013
Reisekostnader 1.816 2.130
Kurs/ opplæringskostnader 603 815
Trykking av regnskaper/ brosjyrer etc. 86 168

 


Note 10

10. Nøkkeltall

(beløp i hele 1.000 kroner)

 RESULTATREGNSKAP 2017  % av GFK 2016  % av GFK
Renteinntekter og lignende inntekter 293.890 2,87 287.758 3,01
Rentekostnader og lignende kostnader 112.387 1,10 112.670 1,18
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 181.503 1,77 175.088 1,83
Utbytte 7.548 0,07 14.747 0,15
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 42.018 0,41 38.924 0,41
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 4.638 0,05 4.287 0,04
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer 4.746 0,05 4.789 0,05
Andre driftsinntekter 3.579 0,03 3.228 0,03
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER 53.253 0,52 57.401 0,60
SUM DRIFTSINNTEKTER 234.756 2,29 232.489 2,43
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 54.991 0,54 38.842 0,41
Administrasjonskostnader 35.908 0,35 37.742 0,39
Ordinære avskrivninger 6.534 0,06 6.933 0,07
Andre driftskostnader 16.087 0,16 18.476 0,19
SUM DRIFTSKOSTNADER 113.520 1,11 101.993 1,06
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 121.236 1,18 130.496 1,37
 – tap på utlån, garantier mv. 41.278 0,40 38.221 0,40
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 79.958 0,78 92.275 0,97
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler 593 0,01 0 0,00
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 80.551 0,83 92.275 0,97
Skatt på ordinært resultat 19.683 0,19 21.260 0,22
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 60.868 0,59 71.015 0,75
         
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 10.234.624 9.573.297

 


Note 11

Offentliggjøring av annen informasjon i henhold til kapitalkravsforskriften

I henhold til forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker m.v. (kapitalkravsforskriften) § 45-1 skal banken offentliggjøre utvidet informasjon rundt risikostyring og kapitaldekning minst en gang årlig. Informasjonen kan gis i bankens årsrapport, eller som et eget dokument som offentliggjøres på internett samtidig med årsrapporten. Banken har valgt å offentliggjøre informasjonen i et eget dokument benevnt Pilar III.  I en viss grad er det sammenfallende informasjon som i notene, og der det er funnet hensiktsmessig er det henvist til gjeldende note.


Note 2

 

Utlån, garantier og overtatte eiendeler

2.a. Verdsettelse – beskrivelse – definisjoner

Innledning

Utlånsforskriften, forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner, omhandler regler for regnskapsføring og verdsettelse av utlån, og er tilpasset kravene i internasjonale regnskapsstandarder (IAS).

Hovedprinsipper for måling av utlån og garantier

Etter utlånsforskriften skal utlån ved etableringstidspunktet vurderes til virkelig verdi med tillegg av eventuelle direkte transaksjonsutgifter som banken har. Etableringsgebyrer kommer til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Gebyrer, provisjoner o.l., som belastes kunden ved låneopptak, kan resultatføres direkte, i den grad disse inntektene ikke overstiger direkte interne administrative kostnader som påløper ved opprettelse av låneengasjementet. I Haugesund Sparebank forutsettes gebyrene ikke å overstige de direkte administrative kostnadene.

Utlån skal ved etterfølgende måling vurderes til amortisert kost. Med amortisert kost menes balanseført verdi ved første gangs måling, justert for mottatte avdrag, eventuell akkumulert periodisering av gebyrer, provisjoner og lignende, samt eventuell nedskrivning for tap.

Nedskrivning for tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Usikkerhet om fremtidige hendelser skal ikke avspeiles i form av ekstra nedskrivninger, men må hensyntas ved vurderinger om banken har en tilstrekkelig høy egenkapital. Verdifallet må være forårsaket av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs måling av utlånet, og tapshendelsen må ha innvirkning på estimering av utlånets fremtidige kontantstrømmer.

Det skal foretas nedskrivning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør. Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt nedskrivning, skal balanseføres som en eiendel når det er overveiende sannsynlig at regresskravet vil bli oppgjort. Etter at banken har foretatt utbetaling under en garanti, skal regresskravet vurderes i henhold til bestemmelsene om utlån.

Renteinntekter på nedskrevne utlån skal resultatføres ved anvendelse av effektiv rentemetode.

Retningslinjer

Banken har interne retningslinjer for vurdering og verdsetting av engasjement i samsvar med Finanstilsynets utlånsforskrift.

Alle utlån, hvor der foreligger objektive bevis for en fremtidig tapshendelse, vurderes individuelt. Dersom det kan dokumenteres at et utlån har verdifall blir en nedskrivning foretatt. I vurderingen blir det tatt hensyn til deponerte sikkerheter, og en nøktern salgsverdi inkludert salgskostnader. Regnskaper blir vurdert i den grad disse er aktuelle. For personlige engasjementer benyttes vurdering av kundens personlige økonomi i stedet for regnskapsvurdering.

Objektive bevis for at et utlån har verdifall inkluderer observerbare data banken har kjennskap til, og omfatter blant annet følgende tapshendelser:

– vesentlige finansielle problemer hos debitor
– betalingsmislighold og andre vesentlige kontraktsbrudd

Tapsutsatte engasjementer vurderes fortløpende, og minimum kvartalsvis.

Nedskrivninger på grupper av utlån

Ved vurdering av nedskrivninger på grupper av utlån inndeles utlån i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. Haugesund Sparebank benytter i den anledning bankens risikoklassifiseringssystem for inndeling i grupper. Banken foretar gruppenedskrivninger ut fra en antakelse om at tapshendelser har inntruffet, uten at disse er kommet til kunnskap. Dette begrunnes med at det tar tid fra en tapshendelse finner sted til dette oppfanges i risikoklassifiseringssystemet.

Nedskrevet beløp beregnes på grunnlag av underdekning av depotverdier multiplisert med en faktor som gjenspeiler forventet tap innenfor samme risikoklasse. Dette resultatet nåverdiberegnes i forhold til en forventet løpetid og historisk effektiv rente.

Risikoklassifisering

Bankens næringslivs- og privatmarkedsengasjementer inndeles i noteopplysningene i fem risikoklasser etter kundens økonomi og øvrige faktorer. De klassifiserte engasjementene får etter klassifiseringen en akkumulert risikokarakter fra A til E.

Definisjonen på risikoklassene for næringsliv fremgår i note 2.b.

Risikoklassifiseringen gjennomføres når lånene innvilges, og videre hver måned.  Alle tapsutsatte og misligholdte engasjementer blir gjennomgått med hensyn til om det er nødvendig å foreta tapsnedskrivning. Tapsutregningen blir gjort på bakgrunn av tilbakebetalingsevne, etter en konkret vurdering av eksisterende sikkerhet og rest tilbakebetalingsevne.

Risikoklassifiseringen på innvilgelsestidspunktet er avgjørende for hvordan lånene blir priset, idet god risikoklasse gir lav rente, og dårligere risikoklasse gir høyere rente. Renten vil likevel variere utfra blant annet sikkerheten på det enkelte lån. Næringslivslån prises gjennomgående 1-2 prosentpoeng høyere enn lån til privatmarkedet og det offentlige, slik at merrisikoen for tap i utlånsmassen til næringslivet blir hensyntatt, herunder blir også høyere egenkapitalkrav for slike utlån vektlagt.

Overtatte eiendeler

Overtatte eiendeler er eiendeler som banken har ervervet i forbindelse med sikring av engasjement. På overtakelsestidspunktet blir det lagt en takst/ antatt realisasjonsverdi til grunn for bokføringen. Eventuell nedskrivning i forbindelse med overtakelsen relateres til engasjementet som eiendelen vedrører og får innvirkning på tap på utlån/ garantier i resultatregnskapet. Gevinst/ tap ved et senere salg av nevnte eiendeler blir også ført mot tap på utlån/ garantier.

Tapsutsatte lån

Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon og/ eller sikkerheter innebærer en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt.

Misligholdte engasjementer

Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Tilsvarende gjelder også for økonomiske situasjoner som konkurs og gjeldsforhandling. Misligholdte lån blir alltid gjenstand for tapsvurdering. Tapsvurdering foretas i henhold til interne retningslinjer også for tapsutsatte lån, uavhengig av om lånet er misligholdt.

Konstaterte tap

Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken, jfr. note 2.c.

Lån med endringsavtale

Bankens portefølje med endringsavtaler er av uvesentlig betydning og av den grunn er det ikke foretatt neddiskontering til nåverdi for noen lån som ikke er gjenstand for nedskrivning.

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån behandles i henhold til tapsforskriften. Det vil si at rentene på delen som er tapsnedskrevet blir stoppet, mens rentene på resten av engasjementet blir inntektsført med effektiv rentesats. Tapet økes på tidspunktet for bokføringen av tapet, tilsvarende den neddiskonterte verdi av inntektsføring frem til realisasjonstidspunkt.

Friskmelding

Friskmelding av lån med individuell tapsnedskrivning skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt, og en ny vurdering av kontantstrømmen tilsier at engasjementet ikke lenger er tapsutsatt.

2.b. Tabeller/ kommentarer utlån og garantier

Overtatte eiendeler

2017 2016
Eiendommer 36.320 35.375
Øvrige overtatte eiendeler 1.000 1.000
Sum 37.320 36.375

Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2017

  1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd
PM brutto 37.944 15.087 16.587 36.670
Nedskrivning 0 218 830 10.412
PM netto 37.944 14.869 15.757 26.258
BM brutto 49.880 26.834 90 61.695
Nedskrivning 0 0 0 12.220
BM netto 49.880 26.834 90 49.475
Brutto betalingsmisligholdte fordringer 87.824 41.921 16.677 98.365
Netto betalingsmisligholdte fordringer 87.824 41.703 15.847 75.733

Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2016

  1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd
PM brutto 33.837 18.694 18.361 41.821
Nedskrivning 0 388 0 5.623
PM netto 33.837 18.306 18.361 36.198
BM brutto 15.591 44.587 19.025 50.981
Nedskrivning 0 8.688 2.505 4.399
BM netto 15.591 35.899 16.520 46.582
Brutto betalingsmisligholdte fordringer 49.428 63.281 37.386 92.802
Netto betalingsmisligholdte fordringer 49.428 54.205 34.881 82.780

Misligholdte (eldre enn 90 dager) og tapsutsatte lån

2017 2016 2015 2014 2013
Sum misligholdte lån før nedskrivning på individuelle lån 156.963 193.469 148.532 195.446 142.112
Sum misligholdte lån etter nedskrivning på individuelle lån 133.283 171.866 124.971 172.305 113.024
Øvrige tapsutsatte lån før nedskrivning på individuelle lån 6.574 10.503 32.230 52.184 47.061
Øvrige tapsutsatte lån etter nedskrivning på individuelle lån 3.850 6.033 17.395 38.815 31.959

Resultatføring av renter på konti hvor det er foretatt tapsføring

  2017 2016
Amortiserte renter på lån med individuell tapsnedskrivning 1.1 -35 381
Amortiserte renter kostnadsført som tap på utlån 1.965 147
Tilbakeført i året ved effektiv rente inntektsføring på lån m/ tap 1.298 561
Amortiserte renter inkludert i tapsnedskrivninger pr. 31.12 632 -35

Fordeling av lån på risikoklasser

  31.12.17 31.12.16
Brutto utlån og garantier Nedskrivning på individuelle utlån Brutto utlån og garantier Nedskrivning på individuelle utlån
Klasse A – liten risiko 541.845 474.605
Klasse B – liten til moderat risiko 4.715.232 4.643.078
Klasse C – moderat risiko      2.548.203 2.277.192
Klasse D – moderat til høy risiko 612.399 655.299
Klasse E – annen høy risiko – misligholdte/ tapsutsatte 215.665 27.936 255.737 26.073
Totalt utlån/ garantier 8.633.345 0,32 % 8.305.911 0,31%

 

Det fremgår av tabellen ovenfor at det er skjedd en bedring i bankens risikoklassifisering, ved at alle de tre risikoklassene med lavest risiko har økt, mens de to klassene med høyest risiko er redusert. Det at tapene har vært relativt høye også i 2017 har også bidratt til denne bedringen, og til fjerning av videre risiko for noen tidligere større risikoengasjement. I % av brutto utlån og garantier er summen av de to høyeste risikoklassene redusert fra 11,0 % til 10,0 %.

I % av utlån pr. 31.12.2017 utgjør netto misligholdte utlån over 90 dager 1,6 %, mot. 2,1 % pr. 31.12.2016. Samtidig viser utviklingen i øvrige tapsutsatte utlån en reduksjon fra 0,1 % til 0,05 % prosentpoeng av brutto utlån. Bokførte tap på utlån viser en tapsprosent på 0,40 % målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2017, det samme som i 2016. En vesentlig del av disse tapene knytter seg til noen få større problemengasjement der banken har satt i verk tiltak kombinert med tapsføringer. Banken legger til grunn at tapene pr. år i neste 4 års langtidsbudsjett ikke skal utgjøre mer enn 0,25 % i snitt. Gruppenedskrivningene utgjør 22 mill kroner pr. 31.12.2017 mot 23,0 mill kroner i 2016. Det vises ellers til tabelloversiktene ovenfor. Andelen lån med pant i bolig er økt fra 83,1 % pr. 31.12.2016 til 84,3 % pr. 31.12.2017.

Pant i bolig er bankens viktigste sikkerhet, og sikkerhetene oppdateres i forbindelse med nye lånesaker eller engasjementsoppfølging. Andre viktige sikkerheter er realkausjoner, registrerbart løsøre, driftstilbehør og varelager. Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn. Med unntak av engasjementer hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetenes verdi beregnet under forutsetning av fortsatt drift.

Verd Boligkreditt AS

Pr. 31.12.2017 utgjør bokført verdi av totale utlån flyttet over/ solgt til Verd Boligkreditt AS 1.640.466. Pr. 31.12.16 utgjorde bokført verdi av lån solgt til Verd Boligkreditt AS 1.589.832. Ved overflytting til boligkredittforetak har bankene et ansvar for selv å finansiere inntil ca 15% av de overførte lånene. Pr. 31.12.17 utgjorde Haugesund Sparebank sin finansiering av Verd Boligkreditt AS 157.994, mot 155.017 pr. 31.12.16. Fordringen mot Verd Boligkreditt AS er bokført under netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner. Verd Boligkreditt AS administreres av Sparebanken Vest på vegne av eierbankene, og Haugesund Sparebank eier 18,74 % i selskapet, tilsvarende 70.260 aksjer bokført til 71.433. Ad. øvrige likviditetsforhold vedrørende boligkredittforetaket, se note 7.a.

Maksimal kreditteksponering, ikke hensyntatt pantstillelser.

Brutto eksponering 31.12.2017 31.12.2016
Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 599.861 240.720
Brutto utlån til kunder 8.250.121 7.924.241
Aksjer og andeler 276.960 238.190
Sertifikater og obligasjoner 782.529 657.295
Overtatte eiendeler (eiendommer) 37.320 36.375
Sum eiendeler 9.946.791 9.096.821
Forpliktelser
Betingede forpliktelser 751.427 729.826
Ubenyttede kreditter 757.029 914.090
Sum finansielle garantistillelser 1.508.456 1.643.916
Sum kreditteksponering 11.455.247 10.740.737

 

Utlån til kunder er delt inn i følgende porteføljer 2017 2016
Lån med flytende rente 7.985.435 7.678.422
Lån med fast rente 264.686 245.819
Sum brutto utlån til kunder 8.250.121 7.924.241

Utlån og garantier og potensiell eksponering ved trekkrettigheter fordelt etter sektorer/ næringer

Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering ved  trekkrettigheter
Sektor/ næring 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Personmarked 5.285.855 4.848.319      122.142 122.162      148.371 202.823
Primærnæring 333.215 340.368 15.098 13.259 46.278 33.532
Industri/ bergverk 101.264 88.201 3.745 7.274 13.997 7.448
Bygg og anlegg 564.511 506.727 86.348 90.905 74.175 75.286
Varehandel, hotell og restaurantdrift 252.752 264.884 36.785 38.398 40.765 39.854
Utenriks  sjøfart og oljeboring 379
Transport ellers 45.078 50.929 10.479 10.345 4.515 5.488
Forr. messig tjenesteyting og eiendomsdrift 1.509.868 1.604.354 101.604 96.032  

49.329

 

57.458
Tjenesteyting ellers 150.155 174.038 7.535 3.295 8.802 9.912
Kommuner 1.458 1.446 370.797 354.236
Andre 5.586 44.975
Brutto utlån 8,250.121 7.924.241 383.736 381.670 757.029 786.037
Portefølje kredittforetak 1.640.466 1.589.832
Brutto inkl. kredittforetak 9.890.587 9.514.073

Utlån og garantier fordelt etter geografisk kode

Lån

Garantier

Potensiell eksponering ved trekkrettigheter
  2017 2016 2017 2016 2017 2016
Haugesund 36,89 % 38,23 % 39,29 % 39,91 % 44,29 % 41,10 %
Karmøy 10,36 % 10,41 % 12,80 % 13,15 % 16,98 % 17,02 %
Vindafjord 21,01 % 22,12 % 25,32 % 22,56 % 20,75 % 20,82 %
Tysvær 13,49 % 12,35 % 9,14 % 9,21 % 11,68 % 13,14 %
Bømlo 4,88 % 4,77 % 4,44 % 4,45 % 5,85 % 1,47 %
Sveio 2,99 % 2,92 % 0,37 % 0,39 % 0,43 % 3,01 %
Andre 10,36 % 9,21 % 8,64 % 10,31 % 0,02 % 3,44  %
Totalt 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100 % 100,00 %

2.c. Tap på utlån og garantier

Kostnadsførte tap

2017 2016
Periodens endringer i nedskrivninger på individuelle utlån 1.863 4.217
+/- Periodens endringer i nedskrivninger på grupper av utlån -1.000 -500
+ Periodens konstaterte tap som det tidligere er avsatt individuelle nedskrivninger for 7.588 28.390
+/- Periodens konstaterte tap som det ikke er avsatt individuelle nedskrivninger for 38.022 16.501
– Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 5.195 10.387
= Periodens tapskostnader 41.278 38.221

Endring i nedskrivninger på individuelle utlån

2017 2016
Nedskrivninger på individuelle lån 01.01 26.073 38.396
– periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 7.588 28.390
+ Økte nedskrivninger på individuelle utlån perioden 7.685 4.146
+ Nye nedskrivninger på individuelle utlån i perioden 2.766 12.729
– Tilbakeføring nedskrivninger på individuelle utlån perioden -1.000 808
= Nedskrivninger på individuelle utlån 31.12 27.936 26.073

Endring i nedskrivninger på grupper av utlån

2017 2016
Nedskrivning på grupper av utlån 01.01 23.000 23.500
+/- Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån -1.000 -500
= Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12 22.000 23.000


 


Note 1

Generelle regnskapsprinsipper

Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Regnskapet er satt opp i henhold til regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for banker. Utlån er vurdert i henhold til utlånsforskriften med utgangspunkt i IAS 39.

Forskriften om årsregnskap for banker er endret vedrørende føring av pensjonskostnader og forpliktelser, men pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser innregnes i samsvar med IAS 19. IAS 19 tillater ikke korridormetoden brukt for regnskapsføring av aktuarielle gevinster og tap. Aktuarielle gevinster og tap bokføres direkte mot egenkapitalen i den perioden de oppstår. For øvrig er hoveddelen av bankens pensjonskostnader basert på innskuddspensjon, jf. note 8 og nedenfor.

Banken gikk i 2016 over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon for alle ansatte som hadde ytelsespensjon, med unntak av noen få langtidssykemeldte som fortsatt har ytelsespensjon. Dette medførte tilbakeføring og inntektsføring av tidligere påløpte pensjonsforpliktelser i 2016, mens aktuarielle tap ble ført mot bankens egenkapital.

Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter. Generelt kan det likevel opplyses at som virkelig verdi er observerbar markedsverdi benyttet. Gjeldsposter er oppført med pålydende verdi.

Alle tall er oppgitt i 1.000 kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet.

1.a. Valuta – valutaomregningsregler – valutarisiko

Bankens virksomhet på valutaområdet er begrenset til ordinær betalingsformidling og garantier overfor kunders valutalån. Banken har heller ikke andre fordringer eller gjeld i utenlandsk valuta, utover en liten kontantkasse og enkelte mindre uavregnede beløp relatert til ordinær betalingsformidling overfor utlandet. Beholdninger, fordringer og gjeld i valuta blir omregnet til norske kroner etter midtkursen ved utgangen av regnskapsåret. Valutarisikoen pr. årsskiftet og gjennom året regnes som ubetydelig. Vedrørende garantier overfor långiver for valutalån til bankens kunder vises det til note 9.d. Kurssvingninger på valuta representerer en risiko for våre kunder, men banken har tatt høyde for dette i kundeavtalene og i tapsvurderingene for de av kundene hvor kursutviklingen har gitt negative utslag.

Løpende inntekter og utgifter i valuta er omregnet til NOK etter kurser på det tidspunkt de oppstod. Netto urealiserte gevinster eller tap er resultatført.

1.b. Finansielle instrumenter – finansielle derivater – rente- og valutainstrumenter. Handelsportefølje

Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelige finansielle eiendeler og gjeldsposter samt finansielle derivater.

Finansielle instrumenter på balansen omfatter aksjer, obligasjoner og sertifikater, samt andre pengemarkedsinstrumenter.  Banken skal i henhold til vedtatt policy ikke involvere seg i andre finansielle derivater enn eventuelt renteswapper for å redusere bankens renterisiko. Prinsippene for å klassifisere finansielle instrumenter som markedsbaserte finansielle omløpsmidler er basert på to forhold:

  • intensjonen med anskaffelse må være kortsiktig eie (trading-virksomhet)
  • posten må kunne omsettes i et marked (børs) som gjør trading-aktivitet mulig. Pr. 31.12.2017 er ingen del av bankens finansielle omløpsmidler vurdert som markedsbaserte finansielle omløpsmidler/ handelsportefølje. Notekravene for utlån og finansielle instrumenter følger IFRS 7, men vurderingsreglene følger fortsatt norsk regnskapslov og årsregnskapsforskriften. Utlånene vurderes i henhold til IAS 39, og bokført verdi (amortisert kost) antas å være tilnærmet lik virkelig verdi. Det samme vurderes å gjelde også for bankens beholdning av fastrentelån, idet rentebindingstiden på disse er relativ kort, i snitt 14,5 måneder. Volumene er dessuten små, ca. 264,7 millioner kroner. Ellers er det i de aktuelle noter gitt opplysninger om virkelig verdi (markedsverdi) i den grad disse er tilgjengelige. Det er ikke foretatt egne beregninger av virkelig verdi for noen finansielle eiendeler, idet bokført verdi for andre finansielle eiendeler i hovedsak antas å stemme godt med virkelig verdi.

1.c. Periodisering – Inntektsføring/ kostnadsføring

Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader.

Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen.

Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen.

Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år dette mottas.

Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales.

Gebyr som overstiger kostnadene forbundet med etablering av lån, periodiseres i tråd med retningslinjer fra Finanstilsynet. I tråd med bankens prising av gebyrer, samt med endringene i reglene for når gebyrene skal periodiseres, utgjør periodiserte gebyrer pr. 1.1. 2017 og 31.12.2017 kr. 0.

1.d. Leasing- / factoringavtaler

Banken har i 2017 hatt to leasing avtaler. Avtalene omfatter kopieringsmaskiner/ skrivere samt mobiltelefoner og løper med en årlig leie på 419, mot 316 i 2016.

1.e. Sikring

Banken anvender renteswapper som ikke inngår i balansen for å styre bankens renterisiko på fastrenteinnlån.

Sikringsforretninger har til formål å nøytralisere en eksisterende eller forventet renterisiko. Det stilles derfor krav om at det foreligger en høy grad av omvendt samvariasjon i verdiendring mellom et sikringsinstrument og sikringsobjekt.

Sikringsinstrumentets løpende verdiendringer regnskapsføres ikke mens sikringsobjektet balanseføres til den verdien som reflekterer effekten av sikringen.


Note 2

 

Utlån, garantier og overtatte eiendeler

2.a. Verdsettelse – beskrivelse – definisjoner

Innledning

Utlånsforskriften, forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner, omhandler regler for regnskapsføring og verdsettelse av utlån, og er tilpasset kravene i internasjonale regnskapsstandarder (IAS).

Hovedprinsipper for måling av utlån og garantier

Etter utlånsforskriften skal utlån ved etableringstidspunktet vurderes til virkelig verdi med tillegg av eventuelle direkte transaksjonsutgifter som banken har. Etableringsgebyrer kommer til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Gebyrer, provisjoner o.l., som belastes kunden ved låneopptak, kan resultatføres direkte, i den grad disse inntektene ikke overstiger direkte interne administrative kostnader som påløper ved opprettelse av låneengasjementet. I Haugesund Sparebank forutsettes gebyrene ikke å overstige de direkte administrative kostnadene.

Utlån skal ved etterfølgende måling vurderes til amortisert kost. Med amortisert kost menes balanseført verdi ved første gangs måling, justert for mottatte avdrag, eventuell akkumulert periodisering av gebyrer, provisjoner og lignende, samt eventuell nedskrivning for tap.

Nedskrivning for tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Usikkerhet om fremtidige hendelser skal ikke avspeiles i form av ekstra nedskrivninger, men må hensyntas ved vurderinger om banken har en tilstrekkelig høy egenkapital. Verdifallet må være forårsaket av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs måling av utlånet, og tapshendelsen må ha innvirkning på estimering av utlånets fremtidige kontantstrømmer.

Det skal foretas nedskrivning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør. Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt nedskrivning, skal balanseføres som en eiendel når det er overveiende sannsynlig at regresskravet vil bli oppgjort. Etter at banken har foretatt utbetaling under en garanti, skal regresskravet vurderes i henhold til bestemmelsene om utlån.

Renteinntekter på nedskrevne utlån skal resultatføres ved anvendelse av effektiv rentemetode.

Retningslinjer

Banken har interne retningslinjer for vurdering og verdsetting av engasjement i samsvar med Finanstilsynets utlånsforskrift.

Alle utlån, hvor der foreligger objektive bevis for en fremtidig tapshendelse, vurderes individuelt. Dersom det kan dokumenteres at et utlån har verdifall blir en nedskrivning foretatt. I vurderingen blir det tatt hensyn til deponerte sikkerheter, og en nøktern salgsverdi inkludert salgskostnader. Regnskaper blir vurdert i den grad disse er aktuelle. For personlige engasjementer benyttes vurdering av kundens personlige økonomi i stedet for regnskapsvurdering.

Objektive bevis for at et utlån har verdifall inkluderer observerbare data banken har kjennskap til, og omfatter blant annet følgende tapshendelser:

– vesentlige finansielle problemer hos debitor
– betalingsmislighold og andre vesentlige kontraktsbrudd

Tapsutsatte engasjementer vurderes fortløpende, og minimum kvartalsvis.

Nedskrivninger på grupper av utlån

Ved vurdering av nedskrivninger på grupper av utlån inndeles utlån i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. Haugesund Sparebank benytter i den anledning bankens risikoklassifiseringssystem for inndeling i grupper. Banken foretar gruppenedskrivninger ut fra en antakelse om at tapshendelser har inntruffet, uten at disse er kommet til kunnskap. Dette begrunnes med at det tar tid fra en tapshendelse finner sted til dette oppfanges i risikoklassifiseringssystemet.

Nedskrevet beløp beregnes på grunnlag av underdekning av depotverdier multiplisert med en faktor som gjenspeiler forventet tap innenfor samme risikoklasse. Dette resultatet nåverdiberegnes i forhold til en forventet løpetid og historisk effektiv rente.

Risikoklassifisering

Bankens næringslivs- og privatmarkedsengasjementer inndeles i noteopplysningene i fem risikoklasser etter kundens økonomi og øvrige faktorer. De klassifiserte engasjementene får etter klassifiseringen en akkumulert risikokarakter fra A til E.

Definisjonen på risikoklassene for næringsliv fremgår i note 2.b.

Risikoklassifiseringen gjennomføres når lånene innvilges, og videre hver måned.  Alle tapsutsatte og misligholdte engasjementer blir gjennomgått med hensyn til om det er nødvendig å foreta tapsnedskrivning. Tapsutregningen blir gjort på bakgrunn av tilbakebetalingsevne, etter en konkret vurdering av eksisterende sikkerhet og rest tilbakebetalingsevne.

Risikoklassifiseringen på innvilgelsestidspunktet er avgjørende for hvordan lånene blir priset, idet god risikoklasse gir lav rente, og dårligere risikoklasse gir høyere rente. Renten vil likevel variere utfra blant annet sikkerheten på det enkelte lån. Næringslivslån prises gjennomgående 1-2 prosentpoeng høyere enn lån til privatmarkedet og det offentlige, slik at merrisikoen for tap i utlånsmassen til næringslivet blir hensyntatt, herunder blir også høyere egenkapitalkrav for slike utlån vektlagt.

Overtatte eiendeler

Overtatte eiendeler er eiendeler som banken har ervervet i forbindelse med sikring av engasjement. På overtakelsestidspunktet blir det lagt en takst/ antatt realisasjonsverdi til grunn for bokføringen. Eventuell nedskrivning i forbindelse med overtakelsen relateres til engasjementet som eiendelen vedrører og får innvirkning på tap på utlån/ garantier i resultatregnskapet. Gevinst/ tap ved et senere salg av nevnte eiendeler blir også ført mot tap på utlån/ garantier.

Tapsutsatte lån

Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon og/ eller sikkerheter innebærer en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt.

Misligholdte engasjementer

Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Tilsvarende gjelder også for økonomiske situasjoner som konkurs og gjeldsforhandling. Misligholdte lån blir alltid gjenstand for tapsvurdering. Tapsvurdering foretas i henhold til interne retningslinjer også for tapsutsatte lån, uavhengig av om lånet er misligholdt.

Konstaterte tap

Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken, jfr. note 2.c.

Lån med endringsavtale

Bankens portefølje med endringsavtaler er av uvesentlig betydning og av den grunn er det ikke foretatt neddiskontering til nåverdi for noen lån som ikke er gjenstand for nedskrivning.

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån behandles i henhold til tapsforskriften. Det vil si at rentene på delen som er tapsnedskrevet blir stoppet, mens rentene på resten av engasjementet blir inntektsført med effektiv rentesats. Tapet økes på tidspunktet for bokføringen av tapet, tilsvarende den neddiskonterte verdi av inntektsføring frem til realisasjonstidspunkt.

Friskmelding

Friskmelding av lån med individuell tapsnedskrivning skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt, og en ny vurdering av kontantstrømmen tilsier at engasjementet ikke lenger er tapsutsatt.

2.b. Tabeller/ kommentarer utlån og garantier

Overtatte eiendeler

2017 2016
Eiendommer 36.320 35.375
Øvrige overtatte eiendeler 1.000 1.000
Sum 37.320 36.375

Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2017

  1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd
PM brutto 37.944 15.087 16.587 36.670
Nedskrivning 0 218 830 10.412
PM netto 37.944 14.869 15.757 26.258
BM brutto 49.880 26.834 90 61.695
Nedskrivning 0 0 0 12.220
BM netto 49.880 26.834 90 49.475
Brutto betalingsmisligholdte fordringer 87.824 41.921 16.677 98.365
Netto betalingsmisligholdte fordringer 87.824 41.703 15.847 75.733

Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2016

  1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd
PM brutto 33.837 18.694 18.361 41.821
Nedskrivning 0 388 0 5.623
PM netto 33.837 18.306 18.361 36.198
BM brutto 15.591 44.587 19.025 50.981
Nedskrivning 0 8.688 2.505 4.399
BM netto 15.591 35.899 16.520 46.582
Brutto betalingsmisligholdte fordringer 49.428 63.281 37.386 92.802
Netto betalingsmisligholdte fordringer 49.428 54.205 34.881 82.780

Misligholdte (eldre enn 90 dager) og tapsutsatte lån

2017 2016 2015 2014 2013
Sum misligholdte lån før nedskrivning på individuelle lån 156.963 193.469 148.532 195.446 142.112
Sum misligholdte lån etter nedskrivning på individuelle lån 133.283 171.866 124.971 172.305 113.024
Øvrige tapsutsatte lån før nedskrivning på individuelle lån 6.574 10.503 32.230 52.184 47.061
Øvrige tapsutsatte lån etter nedskrivning på individuelle lån 3.850 6.033 17.395 38.815 31.959

Resultatføring av renter på konti hvor det er foretatt tapsføring

  2017 2016
Amortiserte renter på lån med individuell tapsnedskrivning 1.1 -35 381
Amortiserte renter kostnadsført som tap på utlån 1.965 147
Tilbakeført i året ved effektiv rente inntektsføring på lån m/ tap 1.298 561
Amortiserte renter inkludert i tapsnedskrivninger pr. 31.12 632 -35

Fordeling av lån på risikoklasser

  31.12.17 31.12.16
Brutto utlån og garantier Nedskrivning på individuelle utlån Brutto utlån og garantier Nedskrivning på individuelle utlån
Klasse A – liten risiko 541.845 474.605
Klasse B – liten til moderat risiko 4.715.232 4.643.078
Klasse C – moderat risiko      2.548.203 2.277.192
Klasse D – moderat til høy risiko 612.399 655.299
Klasse E – annen høy risiko – misligholdte/ tapsutsatte 215.665 27.936 255.737 26.073
Totalt utlån/ garantier 8.633.345 0,32 % 8.305.911 0,31%

 

Det fremgår av tabellen ovenfor at det er skjedd en bedring i bankens risikoklassifisering, ved at alle de tre risikoklassene med lavest risiko har økt, mens de to klassene med høyest risiko er redusert. Det at tapene har vært relativt høye også i 2017 har også bidratt til denne bedringen, og til fjerning av videre risiko for noen tidligere større risikoengasjement. I % av brutto utlån og garantier er summen av de to høyeste risikoklassene redusert fra 11,0 % til 10,0 %.

I % av utlån pr. 31.12.2017 utgjør netto misligholdte utlån over 90 dager 1,6 %, mot. 2,1 % pr. 31.12.2016. Samtidig viser utviklingen i øvrige tapsutsatte utlån en reduksjon fra 0,1 % til 0,05 % prosentpoeng av brutto utlån. Bokførte tap på utlån viser en tapsprosent på 0,40 % målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2017, det samme som i 2016. En vesentlig del av disse tapene knytter seg til noen få større problemengasjement der banken har satt i verk tiltak kombinert med tapsføringer. Banken legger til grunn at tapene pr. år i neste 4 års langtidsbudsjett ikke skal utgjøre mer enn 0,25 % i snitt. Gruppenedskrivningene utgjør 22 mill kroner pr. 31.12.2017 mot 23,0 mill kroner i 2016. Det vises ellers til tabelloversiktene ovenfor. Andelen lån med pant i bolig er økt fra 83,1 % pr. 31.12.2016 til 84,3 % pr. 31.12.2017.

Pant i bolig er bankens viktigste sikkerhet, og sikkerhetene oppdateres i forbindelse med nye lånesaker eller engasjementsoppfølging. Andre viktige sikkerheter er realkausjoner, registrerbart løsøre, driftstilbehør og varelager. Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn. Med unntak av engasjementer hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetenes verdi beregnet under forutsetning av fortsatt drift.

Verd Boligkreditt AS

Pr. 31.12.2017 utgjør bokført verdi av totale utlån flyttet over/ solgt til Verd Boligkreditt AS 1.640.466. Pr. 31.12.16 utgjorde bokført verdi av lån solgt til Verd Boligkreditt AS 1.589.832. Ved overflytting til boligkredittforetak har bankene et ansvar for selv å finansiere inntil ca 15% av de overførte lånene. Pr. 31.12.17 utgjorde Haugesund Sparebank sin finansiering av Verd Boligkreditt AS 157.994, mot 155.017 pr. 31.12.16. Fordringen mot Verd Boligkreditt AS er bokført under netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner. Verd Boligkreditt AS administreres av Sparebanken Vest på vegne av eierbankene, og Haugesund Sparebank eier 18,74 % i selskapet, tilsvarende 70.260 aksjer bokført til 71.433. Ad. øvrige likviditetsforhold vedrørende boligkredittforetaket, se note 7.a.

Maksimal kreditteksponering, ikke hensyntatt pantstillelser.

Brutto eksponering 31.12.2017 31.12.2016
Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 599.861 240.720
Brutto utlån til kunder 8.250.121 7.924.241
Aksjer og andeler 276.960 238.190
Sertifikater og obligasjoner 782.529 657.295
Overtatte eiendeler (eiendommer) 37.320 36.375
Sum eiendeler 9.946.791 9.096.821
Forpliktelser
Betingede forpliktelser 751.427 729.826
Ubenyttede kreditter 757.029 914.090
Sum finansielle garantistillelser 1.508.456 1.643.916
Sum kreditteksponering 11.455.247 10.740.737

 

Utlån til kunder er delt inn i følgende porteføljer 2017 2016
Lån med flytende rente 7.985.435 7.678.422
Lån med fast rente 264.686 245.819
Sum brutto utlån til kunder 8.250.121 7.924.241

Utlån og garantier og potensiell eksponering ved trekkrettigheter fordelt etter sektorer/ næringer

Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering ved  trekkrettigheter
Sektor/ næring 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Personmarked 5.285.855 4.848.319      122.142 122.162      148.371 202.823
Primærnæring 333.215 340.368 15.098 13.259 46.278 33.532
Industri/ bergverk 101.264 88.201 3.745 7.274 13.997 7.448
Bygg og anlegg 564.511 506.727 86.348 90.905 74.175 75.286
Varehandel, hotell og restaurantdrift 252.752 264.884 36.785 38.398 40.765 39.854
Utenriks  sjøfart og oljeboring 379
Transport ellers 45.078 50.929 10.479 10.345 4.515 5.488
Forr. messig tjenesteyting og eiendomsdrift 1.509.868 1.604.354 101.604 96.032  

49.329

 

57.458
Tjenesteyting ellers 150.155 174.038 7.535 3.295 8.802 9.912
Kommuner 1.458 1.446 370.797 354.236
Andre 5.586 44.975
Brutto utlån 8,250.121 7.924.241 383.736 381.670 757.029 786.037
Portefølje kredittforetak 1.640.466 1.589.832
Brutto inkl. kredittforetak 9.890.587 9.514.073

Utlån og garantier fordelt etter geografisk kode

Lån

Garantier

Potensiell eksponering ved trekkrettigheter
  2017 2016 2017 2016 2017 2016
Haugesund 36,89 % 38,23 % 39,29 % 39,91 % 44,29 % 41,10 %
Karmøy 10,36 % 10,41 % 12,80 % 13,15 % 16,98 % 17,02 %
Vindafjord 21,01 % 22,12 % 25,32 % 22,56 % 20,75 % 20,82 %
Tysvær 13,49 % 12,35 % 9,14 % 9,21 % 11,68 % 13,14 %
Bømlo 4,88 % 4,77 % 4,44 % 4,45 % 5,85 % 1,47 %
Sveio 2,99 % 2,92 % 0,37 % 0,39 % 0,43 % 3,01 %
Andre 10,36 % 9,21 % 8,64 % 10,31 % 0,02 % 3,44  %
Totalt 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100 % 100,00 %

2.c. Tap på utlån og garantier

Kostnadsførte tap

2017 2016
Periodens endringer i nedskrivninger på individuelle utlån 1.863 4.217
+/- Periodens endringer i nedskrivninger på grupper av utlån -1.000 -500
+ Periodens konstaterte tap som det tidligere er avsatt individuelle nedskrivninger for 7.588 28.390
+/- Periodens konstaterte tap som det ikke er avsatt individuelle nedskrivninger for 38.022 16.501
– Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 5.195 10.387
= Periodens tapskostnader 41.278 38.221

Endring i nedskrivninger på individuelle utlån

2017 2016
Nedskrivninger på individuelle lån 01.01 26.073 38.396
– periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 7.588 28.390
+ Økte nedskrivninger på individuelle utlån perioden 7.685 4.146
+ Nye nedskrivninger på individuelle utlån i perioden 2.766 12.729
– Tilbakeføring nedskrivninger på individuelle utlån perioden -1.000 808
= Nedskrivninger på individuelle utlån 31.12 27.936 26.073

Endring i nedskrivninger på grupper av utlån

2017 2016
Nedskrivning på grupper av utlån 01.01 23.000 23.500
+/- Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån -1.000 -500
= Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12 22.000 23.000


 


Note 3

 

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning

3.a. Verdsettelse

Beholdningen består kun av ordinære kortsiktige omløpsobligasjoner, ingen handelsportefølje og ingen ”holde til forfall” obligasjoner. Beholdningen styres som en portefølje, og er samlet vurdert til det laveste av beholdningens anskaffelseskost og virkelige verdi.

3.b. Portefølje obligasjoner og OMF fordelt etter risikovekt og andel børsnotering

Andel børsnoterte Risikovekt Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi
100 % 0 19.952 20.072 19.952
97 % 10 744.453 745.981 744.453
100 % 20 15.124 15.142 15.124
87 % 100 3.000 3.025 3.000
Sum 782.528 784.220 782.528

Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av obligasjoner utgjør i 2017 1,39 %. Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året 2017. Hensyntatt verdiøkningen i porteføljen gjennom året utgjør avkastningen 1,77  %.

Portefølje pengemarkedsfond – obligasjonsfond

Virksomhet Antall Anskaffelses-kost Balanseført verdi Virkelig verdi
DNB Global Treasury 149.053 145.180 143.278 143.278
DNB Aktiv 50 4.662 1.284 1.387 1.387
Sum 146.464 144.665 144.665

Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av pengemarkedsfond utgjør i 2017 0,79. Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året 2017, hensyntatt kursregulering.

3.c. Ansvarlig lånekapital i andre selskaper                                                 

2017 2016
Ansvarlig lånekapital bokført under obligasjoner 3.000 3.000
Ansvarlig lånekapital bokført under utlån 0 0
Sum 3.000 3.000
Herav ansvarlig lånekapital i andre finansinstitusjoner 3.000 3.000

Note 4

 

Aksjer og eierinteresser

 

4.a. Verdsettelse

Kortsiktige plasseringer i aksjer, egenkapitalbevis og andeler styres som en portefølje og er i bankens regnskap vurdert til laveste verdi av samlet anskaffelseskost og samlet markedsverdi. Ingen del av plasseringene er vurdert å være handelsportefølje.  Papirer som er klassifisert som langsiktige plasseringer er vurdert til anskaffelseskost, og reguleres ikke for fortløpende kursendringer.  Postene blir likevel nedskrevet dersom markedsverdi er vesentlig lavere enn bokført verdi og verdinedgangen skyldes forhold som ikke er av forbigående art.

4.b. Opplysninger om aksjer, egenkapitalbevis og andeler

Kortsiktige plasseringer.

Virksomhet Antall Anskaffelses-kost Balanseført verdi Virkelig verdi
Skudenes & Aakra Sparebank 2.300 239 239 253
Sum 2.300 239 239 253

Aksjer anleggsmidler

Ikke børsnoterte.

Selskap Org. Nr Antall Eier-andel Anskaffelses-kost Balanseført verdi
Eiendomskreditt AS 979 391 285 93.555 3,04 % 9.684 9.684
Langevåg Bygdetun AS 980 827 224 300 4,90 % 2.003 2.003
Norgesinvestor Opportunities II AS 997 384 253 5.000 1,70 % 200 200
Kredittforeningen for Sparebanker (ek. bevis) 986 918 930 920 1,84 % 948 948
Eksportfinans AS 816 432 521 94 0,04 % 1.423 1.423
Frende Holding AS 991 410 325 104.580 1,55 % 13.029 13.029
Norne Securities AS 992 881 828 3.573.596 1,94 % 2.788 1.171
Verd Boligkreditt AS 994 322 427 70.260 18,74 % 71.433 71.433
Brage Finans AS 995 610 760 2.355.797 3,00 % 19.949 19.949
Eiendomsmegler A AS 839 527 702 155 31,00 % 1.341 1.341
A-Media AS 952 940 406 180 6,21 % 180 180
Spama 916 148 690 122 0,39 % 13 13
FK Haugesund AS 994 824 554 10 1,00 % 100 100
Vindafj. Tomteselsk. AS 995 051 427 300 5,45 % 301 301
Bankenes ID tjeneste AS 988 477 052 6.600 6,60 % 7 7
Norgesinvestor Proto AS 812 746 162 60.000 6,85 % 6.000 6.000
Bank Axept AS 883 982 282 320 0,32 % 160 160
BankID Norge AS 913 851 080 90 0,18 % 142 142
Balder Betaling AS 918 693 009 293 2,93 % 3.961 3.961
Div. aksjer   142   149 10
Sum       133.811 132.055

 

Inngående bokført beholdning av aksjer anleggsmidler 1.1.17 120.060
Nedskrivninger / reverseringer av nedskrivninger foretatt i året 0
Tilgang gjennom året 12.095
Reklassifisert fra omløpsaksjer 0
Avgang gjennom året 100
Ny bokført beholdning pr. 31.12.17 132.055

Note 5

 

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

 

5.a. Verdsettelse

Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.  Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.  Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter, blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.

Banken benytter følgende avskrivningssatser:

Maskiner / IT utstyr 20 %
Inventar/ innredninger 15 %
Transportmidler 20 %
Bankbygg 2 %
Bankbygg teknisk 5 %

5.b. Spesifikasjon av postene

Maskiner/ inventar/ transportmidler IT software Bygninger Innredning leide lokaler
Anskaffelseskost 1.1.17 117.205 5.179 63.759 2.699
Tilgang  2017 1.646 1.522 35 0
Avgang til anskaffelseskost 180 0 0 0
Akk. Av- og nedskrivninger 110.233 3.151 32.291 2.226
Bokført verdi 31.12.17 8.438 3.550 31.503 473
Antatt økonomisk levetid 5 år 5 år 50 år

 

Teknisk 20 år

15 år
Årets av- og nedskrivninger 4.035 1.188 1.311 88
Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Lineær

Innredning/ oppstartskostnader vedrørende leide lokaler gjelder filial Amanda. Kostnadene behandles ikke som avskrivninger, men som en del av husleiekostnadene.

Posten ”bygninger etc.” består av:

Hovedkontoret, Haraldsgt. 115, nabobygget Haraldsgaten 117 (utleiebygg)

Hovedkontoret har en bokført verdi på ca. 20,6 mill. kroner og et areal på 3.335 m2. Av dette arealet har ca. 105 m2 vært leid ut mesteparten av 2017, men fra slutten av året benyttes alt til egen virksomhet. Haraldsgaten 117 har en bokført verdi på ca. 10,5 mill kroner og et areal på ca. 370 m2. Arealene har i 2017 vært utleid i sin helhet. Totale leieinntekter utgjorde i 2017 ca. 991 og i 2016 ca. 1.002.  Bankens øvrige kontorer drives i leide lokaler, med en total husleie for året på ca. 2.800 (2.715 i 2016).


Note 6

 

Ansvarlig kapital

6.a. Spesifikasjon av ansvarlig kapital:

Ansvarlig lånekapital/ fondsobligasjon: 2017 2016
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 1/1 235.000 235.000
Innfridd i året 75.000 0
Opptak nytt ansvarlig lån / fondsobligasjonslån 80.000 0
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 31/12 240.000 235.000
Herav ansvarlig lån 31.12 125.000 125.000
Egenkapital    
Sparebankens fond 1/1 830.542 778.058
Gavefond 1/1 10.273 9.495
+ Årets resultat etter skatt 60.868 71.015
Estimatavvik pensjon ført mot egenkapital, jf. note 8.c. 755 -11.590
Herav overført til gavefond 31.12 3.000 2.000
– Uttak/ disponering av gavefond i året 1.001 1.222
Gavefond 31/12 12.272 10.273
– overført til utbytte 6.250 3.750
– overført til utjevningsfond 1.730 1.191
Sparebankens fond 31/12 881.185 830.542
Sum opptjent egenkapital, inkl. utjevningsfond 2922 896.378 842.006
Egenkapitalbevis    
Egenkapitalbeviskapital tatt opp i 2016 125.000 125.000
Overkursfond 541 555

Økningen i sparebankens fond/gavefond er lik resultatet for året etter skatt, med fradrag av uttak/ disponering av midler fra gavefondet til gaveformål, overføringer til utbytte og utjevningsfond 7.980, samt tillegg av estimatavvik vedr. pensjonsforpliktelser, 755, ført direkte mot egenkapitalen i 2017, jf. note 8.c.

Ad. tellende ansvarlig kapital se note kapitaldekning.

6.b. Ansvarlig lånekapital

Bankens ansvarlige lånekapital har prioritet etter all annen gjeld banken har. Bankens ansvarlige lånekapital består av 2 fondsobligasjonslån og ett ansvarlig lån. Fondsobligasjonslånet på 75 mill kroner ble callet i 2017 og erstattet av et nytt på 80 mill kroner.

Det andre fondsobligasjonslånet, pålydende 35 mill kroner og tatt opp i 2009, er tatt opp og godkjent av Finanstilsynet i henhold til de gamle reglene som gjaldt før endringen i beregningsforskriften og CRD IV i 2011. Lånet ble da regnet som evigvarende lån, selv om lånet på visse betingelser og etter Finanstilsynets samtykke kan innfris etter 10 år. Lånet har etter gamle regler kunnet telle fullt ut med i bankens ansvarlige kapital i hele lånets løpetid. Vedtatte endringer i beregningsforskriften og CRD IV innebærer en nedtrapping i andelen fondsobligasjoner (målt i % av total kjernekapital), for fondsobligasjoner som er tatt opp etter de gamle reglene. Andelen tellende fondsobligasjonslån/ ansvarlig lån i hht reglene vil gradvis trappes ned. For Haugesund Sparebank vil utslagene av nedtrappingen ikke bli store, kun 1 mill kroner i 2018 og 9,5 mill kroner i 2019. Rentebetingelser på løpende fondsobligasjonslån: 35 mill kroner til desember 2019: Nibor + 4,7 % og 80 mill kroner til juni 2022: Nibor +3,5%.

Bankens ansvarlige lån (125 mill kroner) ble tatt opp i juni 2014. Det ansvarlige lånet teller etter gamle regler fullt ut med i ansvarlig kapital de første 5 år, deretter trappes