Ansvarlig kapital og soliditet

Bankens kapitaldekning pr. 31.12.2017 framgår av note 6d. Tellende ansvarlig kapital er på 1.258,1 millioner kroner, hvorav kjernekapitalen utgjør 1.133,3 millioner kroner og tilleggskapitalen 124,8 millioner kroner.

I tillegg til tellende del på 892,8 millioner kroner av Sparebankens fond og gavefond, består kjernekapitalen av egenkapitalbeviskapital på 125,5 millioner kroner og to fondsobligasjonslån på tilsammen 114,9 millioner kroner. 35 millioner kroner av disse ble tatt opp i desember 2009 og 80 millioner kroner ble tatt opp i juni 2017. Tilleggskapitalen består av et ansvarlig obligasjonslån pålydende 125 millioner kroner tatt opp i juni 2014. Beregningsgrunnlaget er på 5.799,6 millioner kroner, en økning på 121,2 millioner kroner fra året før.

 

Bankens ansvarlige kapital i prosent av beregningsgrunnlaget utgjør 21,69 prosent ved utgangen av 2017 mot 21,11 prosent året før. Kjernekapitalen er nå på 19,54 prosent mot 18,92 prosent året før. Den rene kjernekapitalen er på 17,56 prosent, en økning fra 16,98 prosent i 2016. Dette er noe høyere enn styrets nåværende målsetting for krav til ren kjernekapital.

Styret er tilfreds med at bankens egenkapitalrentabilitet etter skatt i de siste årene har ligget på nivå med det som er budsjettert. Egenkapitalrentabiliteten etter skatt for 2017 er på 6,1 prosent, mens den året før var på 8,2 prosent.

Styret bekrefter at banken tilfredsstiller kravene til fortsatt drift og at årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetning.