Framtiden

Økonomiske analyser fra SSB tyder på at konjunkturbunnen ble nådd i Norge for om lag ett år siden. Selv om det er flere faktorer som bidrar til økt vekst er det også impulser som drar i motsatt retning.

Trolig vil dermed oppgangsperioden fortsette i moderat tempo i årene framover iflg. SSB. Fra et allerede lavt nivå i 2014 ble styringsrenten satt ytterligere ned og nådde 0,5 prosent i mars 2016. Siden da har styringsrenten vært uendret. Sentrale aktører som Norges Bank og SSB venter at renten vil holdes på dette lave nivået i noe tid fremover, for deretter å økes gradvis. Siden våren 2017 har boligprisene falt i Norge. Fallet har vært størst i Oslo-området. At boligprisene nå faller skyldes i første rekke at tilbudet av boliger har vært høyt, prisene var kommet opp på et høyt nivå og lønnsveksten har vært moderat. I tillegg kan nok boliglånsforskriften ha bidratt til omslaget. Hvordan boligprisene vil utvikle seg fremover vil avhenge av flere faktorer. Oppgangen i norsk økonomi kan iflg. Norges Bank tilsi at et eventuelt videre fall i boligprisene blir begrenset. Husholdningenes kredittvekst er fortsatt høy, men Norges Bank antar at over tid vil lavere boligprisvekst dempe gjeldsveksten. Lav arbeidsledighet og gradvis høyere inntektsvekst kan tilsi at et eventuelt videre fall i boligprisene blir begrenset.

For året 2018 har Haugesund Sparebank budsjettert med et driftsresultat før tap som er noe høyere enn 2017.  Slik situasjonen ser ut i dag regner vi med at tapene på utlån og garantier vil kunne bli noe lavere enn siste år. Banken har budsjettert med en innskuddsøkning på 5,0 prosent, og det det forventes en utlånsvekst på inntil 7,5 prosent.

Likviditeten i banken vil derved fortsatt være god samtidig som vi kan opprettholde og styrke vår kundeportefølje og konkurransesituasjon.  Det legges til grunn at kapitaldekningen ved utgangen av 2017 fortsatt skal være godt over bankens målsetting.

Ny teknologi stiller de tradisjonelle bankene overfor en rekke muligheter og utfordringer i årene som kommer. Behovet for kontanter reduseres betydelig og arbeidsoppgavene i bankene omdefineres. En stadig større andel av befolkningen har tatt i bruk digitale selvbetjente kanaler som kommunikasjonsarena, og stadig færre kunder er innom i bankens lokaler.

Utvikling i retning av stadig flere selvbetjente løsninger gir bankene og kundene større fleksibilitet. Digitalisering av finanssektoren og utvikling av selvbetjente løsninger kommer til å stå enda mer i fokus de nærmeste årene, og denne utviklingen går raskt. Haugesund Sparebank skal i det digitale skiftet forme fremtidens sparebank ved å skape sin egen identitet . Vi har svært moderne selvbetjente løsninger, men vi ser at dersom vi skal bygge og vedlikeholde sterke relasjoner til våre kunder, må vi ha mulighet til også å møte dem personlig. Banken har svært gode tradisjoner i så måte, og de skal vi bygge på og ta med oss videre inn i den digitale verden.

Vi skal fornye oss, samtidig som vi tar vare på våre særegenheter og styrker. Haugesund Sparebank skal fortsatt være «lokal, nær og personlig».