Resultatregnskap

Bankens driftsresultat før skatt for 2017 utgjør 80,6 millioner kroner eller 0,79 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2016 var på 92,3 millioner kroner eller 0,97 prosent.

Bankens rentenetto viser en økning på 6,4 millioner kroner fra 175,1 millioner kroner i 2016 til 181,5 millioner kroner i 2017. Rentenettoen i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er på 1,77 prosent, en reduksjon fra 1,83 prosent året før. Dette bekrefter at konkurransen stadig skjerpes og at marginpresset øker.

 

Bankens netto andre driftsinntekter, inklusiv gevinst/tap på valuta og verdipapirer, utgjør totalt 53,3 millioner kroner eller 0,52 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mens tilsvarende tall for 2016 var 57,4 millioner kroner eller 0,60 prosent. Reduksjonen i andre driftsinntekter skyldes spesielt to forhold. Banken fikk i 2016 ca. 7 millioner kroner i inntekter relatert til salg av Visa Europe sine aksjer til Visa Inc, da banken gjennom Visa Norge FLI og Nets AS var tidligere deleier i disse aksjene, og det nye salget genererte ytterligere inntekter. På den annen side har banken i 2017 hatt ca 3 mill høyere provisjonsinntekter enn i 2016.

Bankens samlede driftskostnader for 2017, inkl. ordinære avskrivninger, er på 113,5 millioner kroner, en økning på 11,5 millioner kroner, dvs. 11 prosent fra året før. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er bankens driftskostnader for 2017 på 1,11 prosent (tilsvarende tall for 2016 var på 1,06 prosent). Hovedårsaken til den store økningen i driftskostnader skyldes en positiv resultateffekt på 12,1 millioner kroner banken fikk i forbindelse med overgangen fra ytelsespensjon til innskuddspensjon i 2016. Bankens målsetting er at kostnadsprosenten skal reduseres hvert år. Uten reduksjonen vedr. pensjonskostnader i 2016 ville kostnadsprosenten dette året gjort 1,19%.

 

For øvrig har banken som mål å holde en kostnadsprosent (totale driftskostnader i prosent av totale driftsinntekter) som ikke overstiger gjennomsnittet for alle landets sparebanker. Etter korrigering for effekt av pensjonsendringene i 2016 er kostnadene 49,1 prosent i 2016 mot 49,3 prosent i 2017.

 

Bankens driftsresultat før tap for 2017 utgjør 121,2 millioner kroner eller 1,18 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2016 var 130,5 millioner kroner eller 1,37 prosent. Driftsresultatet før tap er noe høyere enn budsjett.

 

Bankens netto tap på utlån og garantier for 2017 utgjør 41,3 millioner kroner, mot 38,2 millioner kroner for 2016. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er tapene på 0,40 prosent, det samme som for 2016.

Bankens resultat av ordinær drift etter skatt for 2017 er på 60,9 millioner kroner eller 0,59 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 71 millioner kroner eller 0,75 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2016. Selv om det tapene er noe høyere enn i 2016, viser den ordinære bankdriften en fortsatt god utvikling.

Skatt på ordinært resultat for 2017 er bokført med 19,7 millioner kroner. Av Haugesund Sparebanks resultat av ordinær drift etter skatt for regnskapsåret 2017 på 60,9 millioner kroner foreslås 3 millioner kroner avsatt til gavefond og 49,9 millioner kroner foreslås overført til Sparebankens fond, mens 8 millioner kroner går som avkastning til egenkapitalbeviseierne. Avkastningen til egenkapitalbeviseierne tilsvarer en avkastning på kroner 6,38 hvorav kroner 5 foreslås som utdelt i utbytte.