Utlån og garantier

Haugesund Sparebanks bokførte brutto utlån utgjorde 8.250,1 millioner kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarer en økning på 4,1 prosent i 2017. Risikoprofilen i bankens utlånsportefølje er som det fremkommer av note 2b noe bedret i forhold til 2016.

Bankens portefølje av garantier for valutalån er redusert fra 272,3 millioner kroner i 2016 til 270,3 millioner kroner ved utgangen av 2017. Årsaken til den beskjedne endringen skyldes at de aktuelle valutakursene var relativt like som ved forrige årsskifte.

Styret har som målsetting at minst 2/3 av bankens utlån skal ha pantesikkerhet i bolig. Vi ligger godt innenfor denne målsettingen i dag, idet 84,3 prosent av utlånsmassen ved årsskiftet har pantesikkerhet i bolig, en økning fra 83,1 prosent året før. For øvrig utgjør bokførte utlån til personmarkedet vel 64 prosent av bankens utlån. Utlån til offentlig forvaltning og borettslag utgjør ca. 4 prosent, mens bankens utlån til bedriftsmarkedet, inkl. utlån til personlig næringsdrivende, utgjør nærmere 32 prosent. Bankens bokførte utlån til personmarkedet økte med 9 prosent i 2017, mens utlån til bedriftsmarkedet ble redusert med 3,6 prosent.

Utenriks sjøfart og rørtransport er 0 % og vises derfor ikke i diagram.

 

Når det tas hensyn til at banken ved årsskiftet har netto overførte boliglån til Verd Boligkreditt AS på 1.640,5 millioner kroner, utgjør utlån til personmarkedet 70 prosent av bankens totale utlån inklusiv overførte boliglån, på nivå med 2016, mens bedriftsmarkedet, inkl. off. forvaltning og borettslag utgjør 30 prosent.

Totalt er det i 2017 innvilget nye lån, kreditter og garantier til en samlet sum på 2,3 milliarder kroner, på samme nivå som for 2016.

Personmarkedet er bankens hovedområde for salg av finansielle produkter og tjenester, men mindre og mellomstore bedrifter, kommuner og foreninger/lag er også viktige kundegrupper for banken. Styret har forutsatt at totalt engasjement (vektet beløp) med en enkeltkunde på konsolidert basis ikke skal overstige 20 prosent av bankens ansvarlige kapital. Lovens grense er her 25 prosent. Store engasjementer som på konsolidert basis utgjør mer enn 10 prosent av bankens ansvarlige kapital, dvs. for tiden 125,8 millioner kroner, skal hvert kvartal rapporteres til Finanstilsynet. Ved årsskiftet hadde banken ingen ordinære kundeengasjementer som på konsolidert basis oversteg 10 prosent av bankens ansvarlige kapital.

Det framgår av note 2b at hovedtyngden av bankens utlån er etablert i de kommuner banken har kontor, idet 79,3 prosent gjelder engasjementer i kommunene Haugesund, Bømlo, Sveio, Tysvær og Vindafjord. Vi har også betydelige engasjementer i Karmøy kommune, vel 10 prosent.

Bankens totale garantiansvar er økt fra 381,7 millioner kroner i 2016 til 383,7 millioner kroner ved utgangen av 2017, jfr. note 9d. Lånegarantier utgjør den største delen av garantiansvaret med 270,2 millioner kroner, mens kontraktsgarantier utgjør 59,8 millioner kroner. Risikoen for tap på bankens garantiansvar vurderes som beskjeden, idet de aller fleste garantier og lånegarantier fortsatt har god pantesikkerhet. Bankens garantistillelser har gitt totale provisjonsinntekter på 5,7 millioner kroner i 2017, mot 5,9 millioner kroner i 2016.

Når det gjelder misligholdte og tapsutsatte lån, vises det til note 2b. Det framgår at misligholdet over 90 dager er lavere i 2017 enn i 2016. Brutto misligholdte lån er redusert fra 193,5 millioner kroner til 157 millioner kroner og utgjorde ca. 1,9 prosent av totale utlån. Summen av brutto misligholdte og tapsutsatte lån er redusert fra 204 millioner kroner til 163,6 millioner kroner. Det er foretatt nedskrivninger på disse lånene med ca. 27,9 millioner kroner, dvs. en nedskrivningsprosent på 17,1. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital ble de bokførte netto tapene (41,3 millioner kroner) i 2017 på 0,40 prosent, dette er tilsvarende prosent som året før. Det er styrets oppfatning at tapene i 2017 har vært altfor høye, på tross av de tiltak som er satt  i verk for å få ned tapene. Når det gjelder risikoen for tap på utlån, vurderer styret denne som lavere i 2018 og fremover med bakgrunn i de tiltak som er satt i verk. Banken forutsetter at det i framtiden ikke skal tas større risiko ved enkeltengasjementer enn i dag og at utlån til enkeltbransjer fortsatt skal begrenses i tråd med styrets målsetting. Det må imidlertid understrekes at fremtidige utfordrende økonomiske situasjoner kombinert med fremtidige endringer i regnskapsregler vil kunne påvirke bankens tap.

Bankens nedskrivninger på grupper av utlån er redusert med 1 millioner kroner og utgjør nå 22 millioner kroner, 0,27 prosent av brutto utlån. Nedskrivningene er beregnet på samme måten som tidligere. Etter styrets oppfatning tar bankens gruppenedskrivninger tilstrekkelig høyde for enda ikke identifiserte tap på enkeltkunder.

Bankens totale nedskrivninger på individuelle utlån og grupper av utlån tilsvarer ca. 0,6 prosent av brutto utlån. Nedskrivningene er foretatt i.h.t. gjeldende forskrift og bankens interne retningslinjer og ansees å være tilstrekkelige.