Bente
Haraldson Syre
Administrerende banksjef

Kommentar fra administrerende banksjef Bente Haraldson Syre

2017 er nå lagt bak oss. Da er det veldig gledelig at Haugesund Sparebank har lagt bak seg et nytt år med et godt resultat, god utvikling og fortsatt god tilstrømning av kunder. Vi kan si oss godt fornøyd med at bankens drift har vært preget av god og stabil inntjening, hvor vi har hatt god etterspørsel både fra nye og eksisterende kunder.

I 2017 kom banken ut med et årsresultat etter skatt på 60,9 millioner kroner. Forvaltningskapitalen ble ytterligere styrket og utgjorde ved utgangen av året 10,1 milliarder og 11,8 milliarder kroner inkl. utlån overført til Verd Boligkreditt AS. Banken har en kapitaldekning på 21,69 prosent, mens den rene kjernekapitalprosenten er på 17,56. Dette er høyere en bankens måltall og over myndighetenes krav. Dette er dermed ett år vi kan si oss godt fornøyd med.

I en tid hvor finansmarkedet blir stadig mer sentralisert og globalisert, er Haugesund Sparebank stolt over å være den eneste lokaleide og lokalstyrte banken i Haugesund.

I tillegg til hovedkontoret i Haugesund har Haugesund Sparebank også kontor i Bømlo, Sveio, Tysvær og Vindafjord. Selv om Haugesund Sparebank er en selvstendig og lokalstyrt sparebank påvirkes banken, som resten av finansnæringen, av globalisering. I en verden som er uforutsigbar, og som har blitt mer uforutsigbar etter finanskrisen, vil næringen stå overfor mange endringer fremover. I dette bilde er vi opptatt av å posisjonere banken for endringer og muligheter vi ser komme.

Digitalisering påvirker finansnæringen mer og mer, og har allerede hatt stor innvirkning på finansnæringens forretningsmodell. Utvikling og økt bruk av nettbank og webbasert kommunikasjon, samt mobile tjenester går stadig fortere. Dette fører til at kundene i mindre grad kommer innom i banklokalene enn tidligere.

Digitaliseringen forandrer hvordan finansnæringen møter sine kunder. Det kan oppfattes å skape større avstand, men gir også muligheter til å møte kundene på kundenes premisser. FinTech-revolusjonen har også ført til at en rekke nye aktører står klare til å tilby tjenester til erstatning for eller i tilknytning til finansnæringen. Digitalisering og FinTech er emner som står høyt på finansnæringens agenda.

Utviklingen skaper muligheter, men vil samtidig utfordre tradisjonell finansiell virksomhet. I denne hverdagen blir kundeopplevelser og kundetilfredshet det viktigste for oss som lokal sparebank. Vi er opptatt av å optimalisere bruk av digitale kanaler og rådgivning via vårt kontornett basert på kundenes behov. Dette er noe vi som ansatte i banken jobber for hver dag.

I tillegg til å være en kundeorientert sparebank for både personer, små og mellomstore bedrifter, samt kommuner, er Haugesund Sparebank en betydelig bidragsyter til lokale lag og foreninger innenfor både idrett, kultur og humanitære/ideelle organisasjoner.

I 2017 betalte banken ut nærmere 10 millioner kroner i sponsorbidrag i forbindelse med samarbeidsavtaler med ca. 150 foreninger og lag i bankens markedsområde. På denne måten bidrar banken positivt i Haugesundsregionen.

Deler av overskuddet i Haugesund Sparebank blir hvert år delt ut som gaver til gode formål i regionen. I regnskapet for 2017 er det satt av 3 millioner kroner til gaver til allmennyttige formål. Samfunnsengasjement er et viktig perspektiv for vår bank.

Siden oljeprisnedgangen i 2014 har det vært krevende tider både for privatpersoner og næringsliv i vår region. Det er da svært positivt å se et stadig lysere makrobilde fra siste halvdel av 2017. Konjunkturrapporter viser alle tegn på at pila igjen peker oppover. I vår region viser konjunkturbarometrene at optimismen øker, bedriftene venter vekst det kommende året og flere forventer bedret lønnsomhet. Vi går fra oljenedgang til oljeoppgang, selv om det fortsatt er krevende tider innen oljerelaterte næringer og maritim næring. Arbeidsledigheten har gått ned og det forventes fortsatt nedgang.

Det er fortsatt utfordringer, men også store muligheter. Og ikke minst er det mer positive utsikter for 2018 enn det har vært på lenge.

Alt dette skaper selvfølgelig mage muligheter for vår næring i tiden fremover. I denne sammenheng er det spennende og utfordrende å være en selvstendig og lokal sparebank. I det å være broen mellom det globale og det lokale finnes også store deler av bankens samfunnsrolle. Lokal tilstedeværelse, med det lokale engasjement som ofte følger med er en styrke når det gjelder å utvikle det lokale næringslivet og sikre sysselsetting. Lokalkunnskap om boligmarkeder og forutsetningen for å kunne drive virksomhet i lokalmiljøene, samt kjennskap til enkeltmennesker, gir Haugesund Sparebank muligheter til å legge til rette for lokal vekst.

Bankens resultat og utvikling bidrar til å opprettholde bankens forretningsidé om å være en kundeorientert, attraktiv og selvstendig sparebank med lokal forankring til beste for kundene, eiere og ansatte, samt at banken skal kunne bidra til vekst og utvikling i lokalsamfunnet.

Bankens visjon, «Lokal, nær og personlig», har stor betydning i bankens daglige virksomhet og strategiske planlegging. Dette vil vi bygge videre på inn i 2018.

Avslutningsvis vil jeg få rette en stor takk til bankens kunder, egenkapitalbeviseiere, forretningsforbindelser og samarbeidspartnere, og ikke minst til våre tillitsvalgte og dyktige ansatte. Alle har bidratt til at Haugesund Sparebank framstår som en konkurransedyktig, kundeorientert og selvstendig sparebank med lokal forankring i Haugesundregionen.

Haugesund 23. februar 2018