Note 2

 

Utlån, garantier og overtatte eiendeler

2.a. Verdsettelse – beskrivelse – definisjoner

Innledning

Utlånsforskriften, forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner, omhandler regler for regnskapsføring og verdsettelse av utlån, og er tilpasset kravene i internasjonale regnskapsstandarder (IAS).

Hovedprinsipper for måling av utlån og garantier

Etter utlånsforskriften skal utlån ved etableringstidspunktet vurderes til virkelig verdi med tillegg av eventuelle direkte transaksjonsutgifter som banken har. Etableringsgebyrer kommer til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Gebyrer, provisjoner o.l., som belastes kunden ved låneopptak, kan resultatføres direkte, i den grad disse inntektene ikke overstiger direkte interne administrative kostnader som påløper ved opprettelse av låneengasjementet. I Haugesund Sparebank forutsettes gebyrene ikke å overstige de direkte administrative kostnadene.

Utlån skal ved etterfølgende måling vurderes til amortisert kost. Med amortisert kost menes balanseført verdi ved første gangs måling, justert for mottatte avdrag, eventuell akkumulert periodisering av gebyrer, provisjoner og lignende, samt eventuell nedskrivning for tap.

Nedskrivning for tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Usikkerhet om fremtidige hendelser skal ikke avspeiles i form av ekstra nedskrivninger, men må hensyntas ved vurderinger om banken har en tilstrekkelig høy egenkapital. Verdifallet må være forårsaket av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs måling av utlånet, og tapshendelsen må ha innvirkning på estimering av utlånets fremtidige kontantstrømmer.

Det skal foretas nedskrivning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør. Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt nedskrivning, skal balanseføres som en eiendel når det er overveiende sannsynlig at regresskravet vil bli oppgjort. Etter at banken har foretatt utbetaling under en garanti, skal regresskravet vurderes i henhold til bestemmelsene om utlån.

Renteinntekter på nedskrevne utlån skal resultatføres ved anvendelse av effektiv rentemetode.

Retningslinjer

Banken har interne retningslinjer for vurdering og verdsetting av engasjement i samsvar med Finanstilsynets utlånsforskrift.

Alle utlån, hvor der foreligger objektive bevis for en fremtidig tapshendelse, vurderes individuelt. Dersom det kan dokumenteres at et utlån har verdifall blir en nedskrivning foretatt. I vurderingen blir det tatt hensyn til deponerte sikkerheter, og en nøktern salgsverdi inkludert salgskostnader. Regnskaper blir vurdert i den grad disse er aktuelle. For personlige engasjementer benyttes vurdering av kundens personlige økonomi i stedet for regnskapsvurdering.

Objektive bevis for at et utlån har verdifall inkluderer observerbare data banken har kjennskap til, og omfatter blant annet følgende tapshendelser:

– vesentlige finansielle problemer hos debitor
– betalingsmislighold og andre vesentlige kontraktsbrudd

Tapsutsatte engasjementer vurderes fortløpende, og minimum kvartalsvis.

Nedskrivninger på grupper av utlån

Ved vurdering av nedskrivninger på grupper av utlån inndeles utlån i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. Haugesund Sparebank benytter i den anledning bankens risikoklassifiseringssystem for inndeling i grupper. Banken foretar gruppenedskrivninger ut fra en antakelse om at tapshendelser har inntruffet, uten at disse er kommet til kunnskap. Dette begrunnes med at det tar tid fra en tapshendelse finner sted til dette oppfanges i risikoklassifiseringssystemet.

Nedskrevet beløp beregnes på grunnlag av underdekning av depotverdier multiplisert med en faktor som gjenspeiler forventet tap innenfor samme risikoklasse. Dette resultatet nåverdiberegnes i forhold til en forventet løpetid og historisk effektiv rente.

Risikoklassifisering

Bankens næringslivs- og privatmarkedsengasjementer inndeles i noteopplysningene i fem risikoklasser etter kundens økonomi og øvrige faktorer. De klassifiserte engasjementene får etter klassifiseringen en akkumulert risikokarakter fra A til E.

Definisjonen på risikoklassene for næringsliv fremgår i note 2.b.

Risikoklassifiseringen gjennomføres når lånene innvilges, og videre hver måned.  Alle tapsutsatte og misligholdte engasjementer blir gjennomgått med hensyn til om det er nødvendig å foreta tapsnedskrivning. Tapsutregningen blir gjort på bakgrunn av tilbakebetalingsevne, etter en konkret vurdering av eksisterende sikkerhet og rest tilbakebetalingsevne.

Risikoklassifiseringen på innvilgelsestidspunktet er avgjørende for hvordan lånene blir priset, idet god risikoklasse gir lav rente, og dårligere risikoklasse gir høyere rente. Renten vil likevel variere utfra blant annet sikkerheten på det enkelte lån. Næringslivslån prises gjennomgående 1-2 prosentpoeng høyere enn lån til privatmarkedet og det offentlige, slik at merrisikoen for tap i utlånsmassen til næringslivet blir hensyntatt, herunder blir også høyere egenkapitalkrav for slike utlån vektlagt.

Overtatte eiendeler

Overtatte eiendeler er eiendeler som banken har ervervet i forbindelse med sikring av engasjement. På overtakelsestidspunktet blir det lagt en takst/ antatt realisasjonsverdi til grunn for bokføringen. Eventuell nedskrivning i forbindelse med overtakelsen relateres til engasjementet som eiendelen vedrører og får innvirkning på tap på utlån/ garantier i resultatregnskapet. Gevinst/ tap ved et senere salg av nevnte eiendeler blir også ført mot tap på utlån/ garantier.

Tapsutsatte lån

Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon og/ eller sikkerheter innebærer en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt.

Misligholdte engasjementer

Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Tilsvarende gjelder også for økonomiske situasjoner som konkurs og gjeldsforhandling. Misligholdte lån blir alltid gjenstand for tapsvurdering. Tapsvurdering foretas i henhold til interne retningslinjer også for tapsutsatte lån, uavhengig av om lånet er misligholdt.

Konstaterte tap

Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken, jfr. note 2.c.

Lån med endringsavtale

Bankens portefølje med endringsavtaler er av uvesentlig betydning og av den grunn er det ikke foretatt neddiskontering til nåverdi for noen lån som ikke er gjenstand for nedskrivning.

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån behandles i henhold til tapsforskriften. Det vil si at rentene på delen som er tapsnedskrevet blir stoppet, mens rentene på resten av engasjementet blir inntektsført med effektiv rentesats. Tapet økes på tidspunktet for bokføringen av tapet, tilsvarende den neddiskonterte verdi av inntektsføring frem til realisasjonstidspunkt.

Friskmelding

Friskmelding av lån med individuell tapsnedskrivning skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt, og en ny vurdering av kontantstrømmen tilsier at engasjementet ikke lenger er tapsutsatt.

2.b. Tabeller/ kommentarer utlån og garantier

Overtatte eiendeler

2017 2016
Eiendommer 36.320 35.375
Øvrige overtatte eiendeler 1.000 1.000
Sum 37.320 36.375

Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2017

  1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd
PM brutto 37.944 15.087 16.587 36.670
Nedskrivning 0 218 830 10.412
PM netto 37.944 14.869 15.757 26.258
BM brutto 49.880 26.834 90 61.695
Nedskrivning 0 0 0 12.220
BM netto 49.880 26.834 90 49.475
Brutto betalingsmisligholdte fordringer 87.824 41.921 16.677 98.365
Netto betalingsmisligholdte fordringer 87.824 41.703 15.847 75.733

Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2016

  1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd
PM brutto 33.837 18.694 18.361 41.821
Nedskrivning 0 388 0 5.623
PM netto 33.837 18.306 18.361 36.198
BM brutto 15.591 44.587 19.025 50.981
Nedskrivning 0 8.688 2.505 4.399
BM netto 15.591 35.899 16.520 46.582
Brutto betalingsmisligholdte fordringer 49.428 63.281 37.386 92.802
Netto betalingsmisligholdte fordringer 49.428 54.205 34.881 82.780

Misligholdte (eldre enn 90 dager) og tapsutsatte lån

2017 2016 2015 2014 2013
Sum misligholdte lån før nedskrivning på individuelle lån 156.963 193.469 148.532 195.446 142.112
Sum misligholdte lån etter nedskrivning på individuelle lån 133.283 171.866 124.971 172.305 113.024
Øvrige tapsutsatte lån før nedskrivning på individuelle lån 6.574 10.503 32.230 52.184 47.061
Øvrige tapsutsatte lån etter nedskrivning på individuelle lån 3.850 6.033 17.395 38.815 31.959

Resultatføring av renter på konti hvor det er foretatt tapsføring

  2017 2016
Amortiserte renter på lån med individuell tapsnedskrivning 1.1 -35 381
Amortiserte renter kostnadsført som tap på utlån 1.965 147
Tilbakeført i året ved effektiv rente inntektsføring på lån m/ tap 1.298 561
Amortiserte renter inkludert i tapsnedskrivninger pr. 31.12 632 -35

Fordeling av lån på risikoklasser

  31.12.17 31.12.16
Brutto utlån og garantier Nedskrivning på individuelle utlån Brutto utlån og garantier Nedskrivning på individuelle utlån
Klasse A – liten risiko 541.845 474.605
Klasse B – liten til moderat risiko 4.715.232 4.643.078
Klasse C – moderat risiko      2.548.203 2.277.192
Klasse D – moderat til høy risiko 612.399 655.299
Klasse E – annen høy risiko – misligholdte/ tapsutsatte 215.665 27.936 255.737 26.073
Totalt utlån/ garantier 8.633.345 0,32 % 8.305.911 0,31%

 

Det fremgår av tabellen ovenfor at det er skjedd en bedring i bankens risikoklassifisering, ved at alle de tre risikoklassene med lavest risiko har økt, mens de to klassene med høyest risiko er redusert. Det at tapene har vært relativt høye også i 2017 har også bidratt til denne bedringen, og til fjerning av videre risiko for noen tidligere større risikoengasjement. I % av brutto utlån og garantier er summen av de to høyeste risikoklassene redusert fra 11,0 % til 10,0 %.

I % av utlån pr. 31.12.2017 utgjør netto misligholdte utlån over 90 dager 1,6 %, mot. 2,1 % pr. 31.12.2016. Samtidig viser utviklingen i øvrige tapsutsatte utlån en reduksjon fra 0,1 % til 0,05 % prosentpoeng av brutto utlån. Bokførte tap på utlån viser en tapsprosent på 0,40 % målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2017, det samme som i 2016. En vesentlig del av disse tapene knytter seg til noen få større problemengasjement der banken har satt i verk tiltak kombinert med tapsføringer. Banken legger til grunn at tapene pr. år i neste 4 års langtidsbudsjett ikke skal utgjøre mer enn 0,25 % i snitt. Gruppenedskrivningene utgjør 22 mill kroner pr. 31.12.2017 mot 23,0 mill kroner i 2016. Det vises ellers til tabelloversiktene ovenfor. Andelen lån med pant i bolig er økt fra 83,1 % pr. 31.12.2016 til 84,3 % pr. 31.12.2017.

Pant i bolig er bankens viktigste sikkerhet, og sikkerhetene oppdateres i forbindelse med nye lånesaker eller engasjementsoppfølging. Andre viktige sikkerheter er realkausjoner, registrerbart løsøre, driftstilbehør og varelager. Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn. Med unntak av engasjementer hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetenes verdi beregnet under forutsetning av fortsatt drift.

Verd Boligkreditt AS

Pr. 31.12.2017 utgjør bokført verdi av totale utlån flyttet over/ solgt til Verd Boligkreditt AS 1.640.466. Pr. 31.12.16 utgjorde bokført verdi av lån solgt til Verd Boligkreditt AS 1.589.832. Ved overflytting til boligkredittforetak har bankene et ansvar for selv å finansiere inntil ca 15% av de overførte lånene. Pr. 31.12.17 utgjorde Haugesund Sparebank sin finansiering av Verd Boligkreditt AS 157.994, mot 155.017 pr. 31.12.16. Fordringen mot Verd Boligkreditt AS er bokført under netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner. Verd Boligkreditt AS administreres av Sparebanken Vest på vegne av eierbankene, og Haugesund Sparebank eier 18,74 % i selskapet, tilsvarende 70.260 aksjer bokført til 71.433. Ad. øvrige likviditetsforhold vedrørende boligkredittforetaket, se note 7.a.

Maksimal kreditteksponering, ikke hensyntatt pantstillelser.

Brutto eksponering 31.12.2017 31.12.2016
Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 599.861 240.720
Brutto utlån til kunder 8.250.121 7.924.241
Aksjer og andeler 276.960 238.190
Sertifikater og obligasjoner 782.529 657.295
Overtatte eiendeler (eiendommer) 37.320 36.375
Sum eiendeler 9.946.791 9.096.821
Forpliktelser
Betingede forpliktelser 751.427 729.826
Ubenyttede kreditter 757.029 914.090
Sum finansielle garantistillelser 1.508.456 1.643.916
Sum kreditteksponering 11.455.247 10.740.737

 

Utlån til kunder er delt inn i følgende porteføljer 2017 2016
Lån med flytende rente 7.985.435 7.678.422
Lån med fast rente 264.686 245.819
Sum brutto utlån til kunder 8.250.121 7.924.241

Utlån og garantier og potensiell eksponering ved trekkrettigheter fordelt etter sektorer/ næringer

Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering ved  trekkrettigheter
Sektor/ næring 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Personmarked 5.285.855 4.848.319      122.142 122.162      148.371 202.823
Primærnæring 333.215 340.368 15.098 13.259 46.278 33.532
Industri/ bergverk 101.264 88.201 3.745 7.274 13.997 7.448
Bygg og anlegg 564.511 506.727 86.348 90.905 74.175 75.286
Varehandel, hotell og restaurantdrift 252.752 264.884 36.785 38.398 40.765 39.854
Utenriks  sjøfart og oljeboring 379
Transport ellers 45.078 50.929 10.479 10.345 4.515 5.488
Forr. messig tjenesteyting og eiendomsdrift 1.509.868 1.604.354 101.604 96.032  

49.329

 

57.458
Tjenesteyting ellers 150.155 174.038 7.535 3.295 8.802 9.912
Kommuner 1.458 1.446 370.797 354.236
Andre 5.586 44.975
Brutto utlån 8,250.121 7.924.241 383.736 381.670 757.029 786.037
Portefølje kredittforetak 1.640.466 1.589.832
Brutto inkl. kredittforetak 9.890.587 9.514.073

Utlån og garantier fordelt etter geografisk kode

Lån

Garantier

Potensiell eksponering ved trekkrettigheter
  2017 2016 2017 2016 2017 2016
Haugesund 36,89 % 38,23 % 39,29 % 39,91 % 44,29 % 41,10 %
Karmøy 10,36 % 10,41 % 12,80 % 13,15 % 16,98 % 17,02 %
Vindafjord 21,01 % 22,12 % 25,32 % 22,56 % 20,75 % 20,82 %
Tysvær 13,49 % 12,35 % 9,14 % 9,21 % 11,68 % 13,14 %
Bømlo 4,88 % 4,77 % 4,44 % 4,45 % 5,85 % 1,47 %
Sveio 2,99 % 2,92 % 0,37 % 0,39 % 0,43 % 3,01 %
Andre 10,36 % 9,21 % 8,64 % 10,31 % 0,02 % 3,44  %
Totalt 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100 % 100,00 %

2.c. Tap på utlån og garantier

Kostnadsførte tap

2017 2016
Periodens endringer i nedskrivninger på individuelle utlån 1.863 4.217
+/- Periodens endringer i nedskrivninger på grupper av utlån -1.000 -500
+ Periodens konstaterte tap som det tidligere er avsatt individuelle nedskrivninger for 7.588 28.390
+/- Periodens konstaterte tap som det ikke er avsatt individuelle nedskrivninger for 38.022 16.501
– Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 5.195 10.387
= Periodens tapskostnader 41.278 38.221

Endring i nedskrivninger på individuelle utlån

2017 2016
Nedskrivninger på individuelle lån 01.01 26.073 38.396
– periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 7.588 28.390
+ Økte nedskrivninger på individuelle utlån perioden 7.685 4.146
+ Nye nedskrivninger på individuelle utlån i perioden 2.766 12.729
– Tilbakeføring nedskrivninger på individuelle utlån perioden -1.000 808
= Nedskrivninger på individuelle utlån 31.12 27.936 26.073

Endring i nedskrivninger på grupper av utlån

2017 2016
Nedskrivning på grupper av utlån 01.01 23.000 23.500
+/- Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån -1.000 -500
= Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12 22.000 23.000