Note 3

 

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning

3.a. Verdsettelse

Beholdningen består kun av ordinære kortsiktige omløpsobligasjoner, ingen handelsportefølje og ingen ”holde til forfall” obligasjoner. Beholdningen styres som en portefølje, og er samlet vurdert til det laveste av beholdningens anskaffelseskost og virkelige verdi.

3.b. Portefølje obligasjoner og OMF fordelt etter risikovekt og andel børsnotering

Andel børsnoterte Risikovekt Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi
100 % 0 19.952 20.072 19.952
97 % 10 744.453 745.981 744.453
100 % 20 15.124 15.142 15.124
87 % 100 3.000 3.025 3.000
Sum 782.528 784.220 782.528

Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av obligasjoner utgjør i 2017 1,39 %. Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året 2017. Hensyntatt verdiøkningen i porteføljen gjennom året utgjør avkastningen 1,77  %.

Portefølje pengemarkedsfond – obligasjonsfond

Virksomhet Antall Anskaffelses-kost Balanseført verdi Virkelig verdi
DNB Global Treasury 149.053 145.180 143.278 143.278
DNB Aktiv 50 4.662 1.284 1.387 1.387
Sum 146.464 144.665 144.665

Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av pengemarkedsfond utgjør i 2017 0,79. Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året 2017, hensyntatt kursregulering.

3.c. Ansvarlig lånekapital i andre selskaper                                                 

2017 2016
Ansvarlig lånekapital bokført under obligasjoner 3.000 3.000
Ansvarlig lånekapital bokført under utlån 0 0
Sum 3.000 3.000
Herav ansvarlig lånekapital i andre finansinstitusjoner 3.000 3.000