Note 5

 

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

 

5.a. Verdsettelse

Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.  Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.  Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter, blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.

Banken benytter følgende avskrivningssatser:

Maskiner / IT utstyr 20 %
Inventar/ innredninger 15 %
Transportmidler 20 %
Bankbygg 2 %
Bankbygg teknisk 5 %

5.b. Spesifikasjon av postene

Maskiner/ inventar/ transportmidler IT software Bygninger Innredning leide lokaler
Anskaffelseskost 1.1.17 117.205 5.179 63.759 2.699
Tilgang  2017 1.646 1.522 35 0
Avgang til anskaffelseskost 180 0 0 0
Akk. Av- og nedskrivninger 110.233 3.151 32.291 2.226
Bokført verdi 31.12.17 8.438 3.550 31.503 473
Antatt økonomisk levetid 5 år 5 år 50 år

 

Teknisk 20 år

15 år
Årets av- og nedskrivninger 4.035 1.188 1.311 88
Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Lineær

Innredning/ oppstartskostnader vedrørende leide lokaler gjelder filial Amanda. Kostnadene behandles ikke som avskrivninger, men som en del av husleiekostnadene.

Posten ”bygninger etc.” består av:

Hovedkontoret, Haraldsgt. 115, nabobygget Haraldsgaten 117 (utleiebygg)

Hovedkontoret har en bokført verdi på ca. 20,6 mill. kroner og et areal på 3.335 m2. Av dette arealet har ca. 105 m2 vært leid ut mesteparten av 2017, men fra slutten av året benyttes alt til egen virksomhet. Haraldsgaten 117 har en bokført verdi på ca. 10,5 mill kroner og et areal på ca. 370 m2. Arealene har i 2017 vært utleid i sin helhet. Totale leieinntekter utgjorde i 2017 ca. 991 og i 2016 ca. 1.002.  Bankens øvrige kontorer drives i leide lokaler, med en total husleie for året på ca. 2.800 (2.715 i 2016).