Note 6

 

Ansvarlig kapital

6.a. Spesifikasjon av ansvarlig kapital:

Ansvarlig lånekapital/ fondsobligasjon: 2017 2016
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 1/1 235.000 235.000
Innfridd i året 75.000 0
Opptak nytt ansvarlig lån / fondsobligasjonslån 80.000 0
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 31/12 240.000 235.000
Herav ansvarlig lån 31.12 125.000 125.000
Egenkapital    
Sparebankens fond 1/1 830.542 778.058
Gavefond 1/1 10.273 9.495
+ Årets resultat etter skatt 60.868 71.015
Estimatavvik pensjon ført mot egenkapital, jf. note 8.c. 755 -11.590
Herav overført til gavefond 31.12 3.000 2.000
– Uttak/ disponering av gavefond i året 1.001 1.222
Gavefond 31/12 12.272 10.273
– overført til utbytte 6.250 3.750
– overført til utjevningsfond 1.730 1.191
Sparebankens fond 31/12 881.185 830.542
Sum opptjent egenkapital, inkl. utjevningsfond 2922 896.378 842.006
Egenkapitalbevis    
Egenkapitalbeviskapital tatt opp i 2016 125.000 125.000
Overkursfond 541 555

Økningen i sparebankens fond/gavefond er lik resultatet for året etter skatt, med fradrag av uttak/ disponering av midler fra gavefondet til gaveformål, overføringer til utbytte og utjevningsfond 7.980, samt tillegg av estimatavvik vedr. pensjonsforpliktelser, 755, ført direkte mot egenkapitalen i 2017, jf. note 8.c.

Ad. tellende ansvarlig kapital se note kapitaldekning.

6.b. Ansvarlig lånekapital

Bankens ansvarlige lånekapital har prioritet etter all annen gjeld banken har. Bankens ansvarlige lånekapital består av 2 fondsobligasjonslån og ett ansvarlig lån. Fondsobligasjonslånet på 75 mill kroner ble callet i 2017 og erstattet av et nytt på 80 mill kroner.

Det andre fondsobligasjonslånet, pålydende 35 mill kroner og tatt opp i 2009, er tatt opp og godkjent av Finanstilsynet i henhold til de gamle reglene som gjaldt før endringen i beregningsforskriften og CRD IV i 2011. Lånet ble da regnet som evigvarende lån, selv om lånet på visse betingelser og etter Finanstilsynets samtykke kan innfris etter 10 år. Lånet har etter gamle regler kunnet telle fullt ut med i bankens ansvarlige kapital i hele lånets løpetid. Vedtatte endringer i beregningsforskriften og CRD IV innebærer en nedtrapping i andelen fondsobligasjoner (målt i % av total kjernekapital), for fondsobligasjoner som er tatt opp etter de gamle reglene. Andelen tellende fondsobligasjonslån/ ansvarlig lån i hht reglene vil gradvis trappes ned. For Haugesund Sparebank vil utslagene av nedtrappingen ikke bli store, kun 1 mill kroner i 2018 og 9,5 mill kroner i 2019. Rentebetingelser på løpende fondsobligasjonslån: 35 mill kroner til desember 2019: Nibor + 4,7 % og 80 mill kroner til juni 2022: Nibor +3,5%.

Bankens ansvarlige lån (125 mill kroner) ble tatt opp i juni 2014. Det ansvarlige lånet teller etter gamle regler fullt ut med i ansvarlig kapital de første 5 år, deretter trappes den del av lånet som inngår i ansvarlig kapital ned med 20 % hvert år dersom lånet ikke refinansieres. Rentebetingelser: Nibor + 1,7 %.

Andel ordinært ansvarlig lån som inngår i ansvarlig kapital etter regler som gjaldt ved opptak av lånet:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
125.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 0

Tabellen ovenfor viser hvor stor andel av det ansvarlige lånet som vil inngå i ansvarlig kapital pr. 31.12 det enkelte år dersom banken ikke refinansierer lånet i 2019.

Kostnader med den ansvarlige lånekapitalen utgjør for år 2017 9.808 (10.557) og fordeler seg på følgende hovedposter:

Renter: 9.605 (10.503)

Øvrige kostnader til Børs og kontofører/ tillitsmann etc.: 203 (54)

6.c Egenkapitalbevis.

Haugesund Sparebank utstedte egenkapitalbevis 30.6.2016. Det ble utstedt 1.250.000 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 pr. egenkapitalbevis. Tegningskurs kr. 105 pr. egenkapitalbevis. Omsetningskurs 31.12.2017: 107

Oversikt over de 20 største eiere

Navn Antall Eierandel
TBT AS 60.000 4,80%
Annekset AS 50.000 4,00%
Bømmelfjord AS * 47.600 3,81%
Helgevold Holding AS 47.600 3,81%
Spareskillingsbanken 47.600 3,81%
MJ Tveit AS 30.000 2,40%
Lillesands Sparebank 28.600 2,29%
Luster Sparebank 28.600 2,29%
TS Industri Invest AS 25.300 2,02%
Kaldheim, Ove 20.200 1,62%
Helgesen, Kjell 20.000 1,60%
JBS Invest AS 20.000 1,60%
Munkejord, Kjell Olav 20.000 1,60%
Sohl AS 19.100 1,53%
Nordhaug Invest AS 19.000 1,52%
Tysvær Bygdeblad 19.000 1,52%
Vestbø. Kurt Stein Stensen 19.000 1,52%
Skrunes, Arne Johan 18.800 1,50%
J. Tveit AS** 18.000 1,44%
Ole Johan Østrem 15.000 1,20%
Sum 20 største eiere 573.400 45,87%

 

* Bømmelfjord AS kontrolleres av Borgny Eidesvik, som er medlem av bankens styre.

** J. Tveit AS kontrolleres av Jone Tveit, som er fast møtende varamedlem til bankens styre.

Oversikt over eierbrøk

Sparebankens fond 881.185
Gavefond 12.272
Sum bankens kapital 893.457
Egenkapitalbeviskapital 125.000
Overkursfond 541
Utjevningsfond 2.922
Sum eiernes kapital 128.463
Total egenkapital 1.021.920
Bankens andel av egenkapital før/ etter utbytteutdeling 86,9 %/ 87,4%
Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapital før/ etter utbytteutdeling 13,1 %/ 12,6%

Resultat og utbytte pr. egenkapitalbevis

Bankens overskudd etter skatt utgjorde for året 60.868. Egenkapitalbeviseiernes andel utgjorde for 2017 basert på 13,1 % eierandel 7.981.

Egenkapitalbeviseiernes andel av bankens resultat 7.981
Antall utstedte egenkapitalbevis 1.250.000
Totalt resultat pr egenkapitalbevis Kr. 6,38
Foreslått utbytte pr. egenkapitalbevis (78,37 % utdeling) Kr. 5,00
Rest foreslått overført til utjevningsfond, pr. egenkapitalbevis Kr. 1,38

Eierposter som er eid eller kontrollert av ledelse og tillitsvalgte i banken.

Verv/ stilling Navn Antall
Adm. banksjef Bente Haraldson Syre 300
Banksjef Torsten Langeland 200
Banksjef Tove Sternhoff 1.500
Økonomisjef Kåre Gullhaug 1.000
Leder risikostyring/ compliance/ HR Steffen Næss 100
Styrets leder Reidar Pedersen 2400
Styrets nestleder John Erik Hagen 200
Styremedlem Borgny Eidesvik 57.200
Styremedlem, ansattvalgt Merethe Hansen 2500
Fast møtende varamedlem til styret Jone Tveit 18.000
Leder i forstanderskapet Sigmund Lundal 1.000
Nestleder i forstanderskapet Berit Gjellesvik 1.000
Medlem i forstanderskapet Leif Henry Espevoll 1.000
Medlem i forstanderskapet Eivind Iversen 2.000
Medlem i forstanderskapet Hilde Marie Juul 300
Medlem i forstanderskapet Anne Lise Mulvik Liestøl 400
Medlem i forstanderskapet Francisco Munoz 3.000
Medlem i forstanderskapet Eleisabeth Haugen Skeie 200
Medlem i forstanderskapet Steinar Strand 9.600
Medlem i forstanderskapet Andre Sæbø 100
Medlem i forstanderskapet Anne Kathrine Thuen 100

En eierpost er definert som kontrollert av vedkommende når man eier mer enn 50 % i et selskap som eier egenkapitalbevis i banken.

6.d. Kapitaldekning

Det absolutte lovkrav til ansvarlig kapital er fortsatt at den ansvarlige kapital skal utgjøre minst 8 % av beregningsgrunnlaget. I tillegg er det gjennom CRD IV innført nye krav til ren kjernekapital basert på tilleggskrav som medfører at sparebanker som Haugesund Sparebank har hatt krav til ren kjernekapital på 11,5 % fra medio 2016 ved innføring av motsyklisk bufferkrav på 1,5 %. Motsyklisk bufferkrav økte ytterligere med 0,50 prosentpoeng fra utgangen av 2017, slik at minimumskravene til ren kjernekapital for Haugesund Sparebank nå utgjør 12,0 %. Ved maks motsyklisk buffer, 2,5 % vil kravet øke til 12,5 %. Systemviktige banker (de største bankene i Norge) har ytterligere krav til kapitaldekning 2 % systemrisikobuffer.

Som ledd i oppfølgingen av bankens ICAAP kan Finanstilsynet fastsette høyere krav til bankens kapitaldekning enn det som bankene selv vurderer som et forsvarlig nivå. I bankens planer legges det til grunn at kapitaldekningen normalt løpende skal økes, og at alle bankens kapitalmål skal oppfylles med god margin. Våren 2017 meddelte Finanstilsynet sin nye kapitalforventning til Haugesund Sparebank basert på de nye reglene, og banken fikk et SREP tillegg på 2,9 %. Dette gjør at banken har et krav til ren kjernekapital på 14,9 % som banken skal oppfylle pr. 31.12. 2017 både på konsolidert og på morbank nivå. Eierandel i Verd boligkreditt ble konsolidert med bankens kapitaldekning fra 1. kvartal 2017. Fra 1. kvartal 2018 skal også eierposter på under 10 % i finansielle samarbeidsselskaper konsolideres inn i kapitaldekningen. Dette vil svekke bankens samlede kapitaldekning, og banken tar høyde for dette i sin samlede kapitalplanlegging.

Beregningsgrunnlaget vil si eiendelene i balansen samt forpliktelser utenom balansen, redusert med fastsatte prosenter ut fra definert risiko knyttet til den enkelte type eiendel eller forpliktelse.

Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen består av bankens fond (ren kjernekapital) og fondsobligasjonslån. 1,5 % av kravet til total kjernekapital kan bestå av fondsobligasjonslån.  Tilleggskapitalen består av ansvarlig lån og eventuell del av fondsobligasjonslån som overstiger grensene for tellende andel av total kjernekapital. I Haugesund Sparebank inngår for tiden begge fondsobligasjonslånene fullt ut i kjernekapitalen, jf. likevel note 6.b. Etter kapitaldekningsreglene er tilleggskapitalen begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen.

Ansvarlig kapital

Kjernekapital: 31.12.2017 31.12.2016
Ren opptjent kjernekapital (Sparebankens fond/ gavefond etter fradrag ev immaterielle eiendeler 3.550) 892.829 838.791
Egenkapitalbeviskapital 125.541 125.556
Sum ren kjernekapital 1.018.370 963.947
Fondsobligasjonslån (etter fradrag aktiverte kostnader) 114.899 109.846
Sum kjernekapital 1.133.269 1.074.193
Tilleggskapital:    
Ansvarlig lånekapital (etter fradrag aktiverte kostnader) 124.799 124.767
Netto tilleggskapital 124.799 124.767
Sum tellende ansvarlig kapital 1.258.068 1.198.960
Overskudd av ansvarlig kapital i forhold til lovkrav 8 % 794.102 744.638
     
Beregningsgrunnlag; vektet verdi av    
Regnskapsposter/ utenombalanseposter 5.413.222 5.271.775
Operasjonell risiko 415.015 407.256
– Fradrag i beregningsgrunnlag    
Beregningsgrunnlag 5.799.581 5.679.031
Ansvarlig kapital i % av beregningsgrunnlag 21,69% 21,11%
Kjernekapital i % av bergningsgrunnlag 19,54% 18,92%
Ren kjernekapital i % av beregningsgrunnlag 17,56% 16,98%
Uvektet kjernekapitalandel 10,49% 9,84%
Ren kjernekapital, konsolidert med 18,74 % av Verd Boligkr. 16,55%  
Uvektet kjernekapital, konsolidert på samme måte 9,38%  

 

Beregningsgrunnlag for banken, fordelt på engasjementskategorier 2017 2016
Engasjementskategorier    
Lokale og regionale myndigheter 34.362 34.311
Institusjoner 130.421 59.533
Foretak 296.628 321.193
Massemarkedsengasjementer 69.530 94.914
Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 4.271.638 4.135.540
Forfalte engasjementer 171.837 223.858
Obligasjoner med fortrinnsrett 74.522 61.035
Andeler i verdipapirfond 1.387 23.578
Egenkapitalposisjoner (Er Verd Vektet 100 %) 239.205 218.385
Øvrige engasjementer 95.038 99.428
Samlet beregningsgrunnlag for kredittrisiko 5.384.566 5.271.775
Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko 415.015 407.256
Samlet beregningsgrunnlag 5.799.581 5.679.031