Note 7

 

Likviditetsforhold – finansiering

 

7.a. Likviditetsrisiko

  Sum Inntil 1 mnd 1-3 mnd 3mnd-1år 1-5 år Over 5 år Uten løpetid
Kontanter og fordringer på sentralbanker 177.292 154.530         22.762
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 599.861 343.221 100.000   156.640    
Egenkapitalbevis, aksjer etc. 276.960           276.960
Utlån til og fordringer på kunder 8.250.121 28.503 51.292 255.521 1.173.397 5.909.469 831.939
– Tapsnedskrivninger -49.936           -49.936
Overtatte eiendeler 37.320           37.320
Obligasjoner og sertifikater 782.529   20.034 56.271 661.224 45.000  
Øvrige eiendelsposter med restløpetid 28.032 28.032          
Eiendeler uten restløpetid 45.655           45.655
Sum eiendelsposter 10.147.834 554.286 171.326 311.792 1.991.261 5.954.469 1.164.700
Herav utenlandsk valuta 0            
               
Gjeld til kredittinstitusjoner 6.219 6.219          
Innskudd fra og gjeld til kunder 8.223.954 6.422.201 1.595.183   116.570 90.000  
Obligasjons-/sertifikatlån 599.888     199.988 399.900    
Øvrig gjeld med restløpetid 56.156 41.867 9.803   4.486    
Ansvarlig lånekapital 124.798       124.798    
Fondsobligasjon 114.899       114..899    
Egenkapital 1.021.920           1.021.920
Sum gjeld og egenkapital 10.147.834 6.470.287 1.604.986 199.988 760.653 90.000 1.021.920
Netto likviditetseksponering på balanseposter, hvorav valuta 0   -5.916.001 -1.433.660 111.804 1.230.608 5.864.469 142.780
Likviditetsrisiko utenombalanse poster 0            
Nettosum alle balanseposter   -5.916.001 -1.433.660 111.804 1.230.608 5.864.469 142.780

Innskudd fra og gjeld til kunder er medtatt under intervall inntil 1 mnd., med unntak av

Fastrenteinnskudd/ innskudd bundet på 31 dager og BSU.

 

Likviditetsrisiko

Banken har en likviditetsrisiko ved at utlånene er forholdsvis langsiktige, mens innskuddene stort sett kan disponeres på relativ kort varsel. Denne risikoen har banken søkt dekket inn på særlig to måter: Etablering av lånerammer i norske finansinstitusjoner, samt flere konkrete policykrav på likviditetsområdet, blant annet at bankens kundeinnskudd skal utgjøre minst 85 % av netto utlån. Normalt ligger innskuddsdekningen betydelig høyere. Banken har ubenyttede kommiterte trekkrettigheter i andre finansinstitusjoner på 400 mill NOK og ubenyttede lånerettigheter i Norges Bank på ca. 350 mill NOK.  Bankens likviditetsindikatorer har gjennom året vært på høyde med Finanstilsynets referansebanker. Banken har også gjort flere tilpasninger rettet inn mot den kortsiktige likviditetsrisiko slik LCR beskriver den, og har pr. 31.12.17 en indikator som utgjør 161 %.

Haugesund Sparebank har i 2017 jevnt over ligget godt innenfor egne definerte likviditetsrammer. Banken har lav grad av finansiering i obligasjonsmarkedet, men opplever god tillit og har god kontakt med pengemarkedet. Bankens likviditetssituasjon må kunne karakteriseres som god.

Banken er medeier i Verd Boligkreditt AS og har pr. 31.12.17, til bokført verdi, netto overført 1.640,5 mill kroner til selskapet, en økning på ca. 50,7 mill kroner fra forrige årsskiftet. Banken legger til grunn at banken normalt skal ha klargjort en portefølje på 200 mill kroner som på kort varsel kan overføres til Verd Boligkreditt AS. Dette er med på i betydelig grad å redusere bankens likviditetsrisiko, selv om banken som medeier også har et ansvar for fundingen av Verd Boligkreditt AS. Denne risikoen vurderes normalt som liten, idet finansieringen i Verd Boligkreditt AS i hovedsak er langsiktig, refinansieringen foretas normalt i god tid, obligasjonene med fortrinnsrett kan forlenges inntil ett år, og tilgangen på funding er utfra risiko betydelig enklere for boligkredittforetak. Bankens relative andel av utlån og funding i Verd Boligkreditt AS inngår også i bankens beregning av likviditetsindikatorer.

 

7.b. Renterisiko

Tidspunkt fram til avtalt/ sannsynlig endring av rentebetingelser 

  Sum Inntil 1 mnd 1-3 mnd 3mnd-1år 1-5 år Over 5 år Uten løpetid
Kontanter og fordringer på sentralbanker 177.292     154.530     22.762
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 599.861   599.861        
Egenkapitalsbevis, aksjer, andeler  etc. 276.960   144.905       132.055
Utlån til og fordringer på kunder 8.250.121     8.105.421 144.700    
Tapsnedskrivninger -49.936           -49.936
Overtatte eiendeler 37.320           37.320
Obligasjoner og sertifikater 782.529 261.843 520.686        
Øvrige rentebærende eiendelsposter 0            
Ikke rentebærende eiendelsposter 73.687           73.687
Sum eiendelsposter 10.147.834 261.843 1.265.452 8.259.951 144.700   215.888
 

 

             
Gjeld til kredittinstitusjoner 6.219     6.219      
Innskudd fra og gjeld til kunder 8.223.954     8.223.954      
Øvrig rentebærende gjeld 599.888 197.963 401.925        
Ikke rentebærende gjeld 56.156           56.156
Ansvarlig lånekapital 114.899   114.899        
Fondsobligasjonslån 124.798   124.798        
Egenkapitalbevis 125.541           125.541
Egenkapital 896.379           896.379
Sum gjeld og egenkapital 10.147.834 197.963 641.622 8.230.173 0 0 1.078.076
Netto renteeksponering  på balansen 0 63.880 623.830 29.778 144.700 0 -862.188
Ikke balanseførte finansielle derivater 0            
Netto renteeksponering, inkl. ikke balanseførte finansielle derivater   63.880 623.830 29.778 144.700 0 -862.188
Netto renteeksponering som gjennomsnitt av forvaltningskapital   0,63% 6,15% 0,29% 1,43% 0 -8,50%

Renterisiko oppstår dersom endringer av rentene i markedet av forskjellige årsaker ikke kan gjennomføres parallelt for alle bankens rentebærende balanseposter. Bankens rentefølsomhet fremgår i en stor grad av oversikten ovenfor. I all hovedsak faller intervallene i praksis godt sammen, idet rentene på innskudd og utlån stort sett kan tilpasses justert samtidig. I den grad det ikke er samsvar i rentebindingstid mellom intervallene på aktivaside og passivaside, er ikke avstanden i rentebindingstid stor. Styret har gjennom året hatt maksimumsrammer for renterisiko på bankens balanse på 20 millioner kroner ved 2 % renteendring. Banken har gjennom hele året ligget godt innenfor rammen.

7.c. Valutarisiko.  Se note 1.a.

7.d. Gjeld

Obligasjonsgjeld etc.

ISINnr.: Type lån Forfall Lånestørrelse/ tilbakekjøp Rente
NO0010712755 Seniorlån Juni 2018 200 millioner/ 0 Nibor + 0,57 %
NO0010782980 Seniorlån Januar 2020 250/ millioner/0 Nibor + 0,63 %
NO0010735517 Seniorlån Mai 2021 150 millioner/ 0 Nibor + 0,72 %
         
NO0010712847 Ansvarlig lån Juni 2024 125 millioner/ 0 Nibor + 1,70 %
NO0010551781 Fondsobligasjon Desember 2019 35 millioner/ 0 Nibor + 4,70 %
NO0010796550 Fondsobligasjon Juni 2022 80 millioner/ 0 Nibor + 3,50 %

Opptakskostnader ved opptak av  lån periodiseres over lånenes løpetid, jf. balanseregnskap.

Gjeld til kredittinstitusjoner og kunder

  2017 2016
Gjeld til kredittinstitusjoner 6.219 6.011
Rente, årlig veid gjennomsnitt 0,40 % 0,50 %
Innskudd fra kunder 8.223.954 7.745.890
Rente, årlig veid gjennomsnitt 1,03 % 1,09 %