Note 8

Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte

8.a. Lån til og sikkerhetsstillelse overfor

Forstanderskapet
Forstanderskapets leder Sigmund Lundal 0
Nestleder i forstanderskapet Berit Gjellesvik 0
Medlem i forstanderskapet Gunvor Bakke 2.718
Medlem i forstanderskapet Nils Konrad Bua 3.130
Medlem i forstanderskapet Vibeke Bjerkvig 2.830
Medlem i forstanderskapet Wenche Endresen 1.222
Medlem i forstanderskapet Hallgeir Fjeldheim 322
Medlem i forstanderskapet Trygve Hebnes 3.509
Medlem i forstanderskapet Marit Ø. Ilstad 4.421
Medlem i forstanderskapet Eyvind Iversen 1.180
Medlem i forstanderskapet Hilde Marie Juul 2.486
Medlem i forstanderskapet Solfrid H. Kinn 1.342
Medlem i forstanderskapet Anne-Lise Liestøl 4.648
Medlem i forstanderskapet Rolf Lillehammer 3.883
Medlem i forstanderskapet Ellen Markhus 10.015
Medlem i forstanderskapet Francisco Munoz 2.087
Medlem i forstanderskapet Paal Nebylien 4.760
Medlem i forstanderskapet Finn Nistad 6.089
Medlem i forstanderskapet Elisabeth Haugen Skeie 4.325
Medlem i forstanderskapet Grethe Solheim 1.789
Medlem i forstanderskapet André Sæbø 842
Medlem i forstanderskapet Anne Kathrine Thuen 263
Medlem i forstanderskapet Dan Andre Aarsvold 3.652
Sum lån til forstanderskapets medlemmer 65.713
Styret
Styrets leder Reidar Pedersen 0
Styrets nestleder John Erik Hagen 1.417
Styremedlem Borgny Eidesvik 0
Styremedlem Liv Reidun Grimstvedt 0
Styremedlem Benedicte Storhaug 0
Styremedlem Thorleif Thormodsen 5.664
Fast møtende varamedlem Jone Tveit 4.920
Styremedlem Merethe Hansen, fra de ansatte 3.808
Styremedlem Hans Olav Omland, fra de ansatte 2.613
Sum lån til styrets medlemmer 18.422
Ledende ansatte
Administrerende banksjef Bente H. Syre 3.945
Banksjef Torstein Langeland 4.783
Banksjef Tove Sternhoff 2.711
Økonomisjef Kåre Gullhaug 10
Leder risikostyring/ compliance/ HR,  Steffen Næss 3.353
Sum lån til ledende ansatte 14.802
Lån til bankens øvrige ansatte 161.589

Lån til bankens tillitsvalgte følger bankens ordinære kundevilkår med hensyn til renter og avdragsbetingelser. Renten på lån til bankens ansatte har i 2017 utgjort et snitt på 1,50 %, og de ansatte er i den forbindelse blitt fordelsbeskattet med 0,86 mill kroner i forhold til normrente. Avdragsvilkår som for bankens øvrige kunder.

Ved utgangen av 2017 hadde banken 73 ansatte i ordinær bankvirksomhet, hvorav 13 på deltid.  Dette utgjør til sammen 67,7 årsverk, en økning på 1,2 årsverk siden forrige årsskifte.  Det er utført 66 årsverk i løpet av året dvs. en reduksjon på 2 årsverk

Banken har i tillegg kantinemedarbeider, vaktmester og 5 renholds ansatte, alle på deltid, som til sammen utgjør vel 2 årsverk.

8.b. Ytelser til ledende ansatte, revisor og tillitsvalgte

Lønn/ honorarer Annen godtgjørelse Pensjons-kostnader
Forstanderskapet
Forstanderskapets leder Sigmund Lundal f.o.m mai 57
Berit Gjellesvik, nestleder 13
Leif Aalvik 13
Dan Aarsvold 2
Gunvor Bakke 2
Vibeke Bjerkvig 4
Arild Bjordal 0
Nils Konrad Bua 2
Wenche Endresen 2
Leif Henry Espevoll 6
Kirsten Sylvi Gloppen 2
Olav Granberg 2
Elo Margrethe Hauge 2
Trygve Hebnes 2
Morten Hedegaard-Larsen 2
Kjell Helgeen 2
Eivind Iversen 2
Hilde Marie Juul 4
Torunn Kaasamoen 2
Solfrid Hjorteland Kinn 2
Anne-Lise Mulvik Liestøl 0
Ellen Markhus 0
Francisco Munoz 2
Paal Nebylien 2
Finn Nistad 2
Elisabeth Haugen Skeie 0
Grethe Solheim 2
Steinar Strand 4
André Sæbø 2
Mari Kjølstad Tenden 2
Anne Kathrine Thuen 2
Tønnes B. Tønnesen 2
Kjersti Skogland Urrang 2
Irene Stuhaug Ørke 2

 

 

Styret
Styrets leder Reidar Pedersen 168
Styrets nestleder John Erik Hagen 119
Styremedlem Borgny Eidesvik 99
Styremedlem Liv Reidun Grimstvedt 99
Styremedlem Benedicte Storhaug 99
Styremedlem Thorleif Thormodsen 99
Fast møtende varamedlem Jone Tveit 63
Styremedlem Merethe Hansen 99
Styremedlem Hans Olav Omland 99
Ledende ansatte      
Adm. banksjef Bente H. Syre 1.460 211 1.218
Banksjef Torstein Langeland 1.095 196 235
Banksjef Tove Sternhoff 748 144 154
Økonomisjef Kåre Gullhaug 938 161 249
Leder risikostyring/ compliance/ HR

Steffen Næss

736 183 119
Herav rådgivning
Ekstern revisor 537 0

Aldersgrense for adm. banksjef er som for andre ansatte. Adm. banksjef er medlem i bankens ordinære pensjonsordning for alle ansatte, jf. note 8.c. I tillegg er det avtalt rett til førtidspensjonering fra fylte 62 år. Det er inngått en usikret pensjonsavtale med 42 % av bruttolønn i løpende innskudd til denne pensjonsavtalen, frem til 62 år.

Om økte pensjonskostnader for banken i denne forbindelse, se tabell lønn etc. i denne note.

Det er ikke knyttet betingelser om kompensasjon ved eventuell fratreden for styrets leder.

Banken har ikke bonusordning hverken for ansatte eller tillitsvalgte.

8.c. Pensjonsforpliktelser

I 2016 ble ytelsesordningen som alternativ avskaffet i banken, og banken gikk over til en full innskuddsbasert pensjonsordning for alle med unntak av langtidssykemeldte og ektefellepensjon for tidligere leder av banken. Banken har pr. 31.12.2017 3 gjenværende medlemmer i ytelsesordningen. Banken har valgt de høyeste innskuddssatsene som nå er tillatt i innskuddspensjonsordningen, 7 % for inntekt mellom 0 G og 7,1G og 25,1 % mellom 7,1G og 12 G. I tillegg har banken en tilleggs kompensasjon som pensjon over drift for ansatte som kom spesielt ugunstig ut ved overgangen til innskuddspensjon.

Innskuddspensjonen blir kostnadsført løpende i takt med innbetalingene til ordningen.  Den resterende ytelsesbaserte ordningen har banken gjennom DNB. Kostnadene vedrørende denne blir årlig aktuarberegnet.

Banken er med i AFP ordningen for bank og finans. Dette er en livsvarig ytelsesbasert AFP ordning. Ordningen skal i utgangspunktet regnskapsføres på lik linje med andre ytelsesbaserte ordninger. Per i dag er det imidlertid ikke mulig å måle og fordele pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i ordningen. Det følger av IAS 19 at ordningen da skal regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning. Dette innebærer at premiebetalinger kostnadsføres i den periode de påløper og at det ikke foretas ytterligere avsetninger for AFP, utover for de ansatte som allerede er begynt å ta ut AFP etter gammel ordning. Den gamle AFP ordningen ble faset ut etter hvert som de ansatte som var i ordningen fylte 67 år, og er avviklet.

Årets pensjonskostnad fremkommer slik: 2017 2016
Nåverdi av årets pensjonsopptjening inkl. arbeidsgiveravgift 29 1.532
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser 35 301
Administrasjonsomkostninger 4 135
Kostnadsført arbeidsgiveravgift 4 19
Netto planendring inkl. arbeidsgiveravgift 0 -13.897
Sum beregnede pensjonskostnader 72 -11.910
Innskuddspensjon, ny AFP, pensjon over drift 5.128 3.700
Kompensasjonsordning over drift 763 1.243
Totalt bokførte pensjonskostnader 5.963 -6.967
   
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser    
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser gammel ytelsesordning 337 3.305
Estimert verdi av pensjonsmidlene 0 2.512
Forpliktelse kompensasjonsordning alle ansatte 1.984 1.222
Pensjonsforpliktelser kollektiv ordning 2.321 2.015

 

Pensjonsforpliktelse servicepensjon/ adm. banksjef
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser servicepensjon inkl. avgift 777 391
Estimerte påløpte tilleggspensjonsforpliktelser adm. banksjef inkl. avgift 1.388 1.226
Pensjonsforpliktelser servicepensjon/ adm. banksjef inkl. avgift 2.165 1.617
Sum pensjonsforpliktelser alle ordninger inkl. avgift 4.486 3.632

Aktuariell gevinst oppstått gjennom året er ført mot egenkapitalen med 755