Note 9

Diverse andre tilleggsopplysninger

 

9.a. Skatt

Skattekostnaden består av:

BETALBAR  SKATT fra skattepliktig netto inntekt som beregnes ved ligningen hvert år,

samt UTSATT SKATT som knytter seg til periodisering av skatt på de inntekts- og kostnadspostene hvor den regnskapsmessige periodiseringen avviker fra den skattemessige.

UTSATT SKATTEFORDEL

kan bare oppføres som eiendel i balansen dersom det kan holdes for overveiende sannsynlig at banken i et fremtidig regnskapsår vil ha en skattepliktig inntekt som gjør det mulig å utnytte fordelen. For tiden er banken i en situasjon som gir netto utsatt skatteforpliktelse.

RESULTATFORSKJELLER 

Alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat deles i:

Permanente resultatforskjeller:

ikke fradragsberettigede kostnader (representasjon, gaver etc.)

skattefrie inntekter

Midlertidige resultatforskjeller:

Forskjeller mellom regnskaps- og skattemessig periodisering. Skal reverseres i senere perioder fordi det er det samme beløp som samlet skal komme til fradrag eller som skal inntektsføres over tid.

SKATTER

Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

Resultat før skattekostnad 80.551
Kostnader som ikke er fradragsberettiget 146
Ikke skattepliktige inntekter -7.838
Skattegrunnlag før korreksjon for midlertidige forskjeller 72.859
Midlertidige forskjeller:
Endring gevinst/ tapskonto 26
Skattemessig mindreavskrivning 795
Endring  netto pensjonsforpliktelser 854
Endring nedskr. verdipapirer -1.994
Grunnlag for betalbar skatt 72.540

Beregning av skatt

25 % skatt av 72.540 18.135
Formuesskatt 1.471
Betalbar skatt 19.606
Netto økning utsatt skatt 80
For mye avsatt skatt forrige år -3
Årets skattekostnad 19.683

Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret.  Det er beregnet utsatt skatt vedrørende midlertidige forskjeller knyttet til:

31.12.17 31.12.16 ENDRING
Ikke skattlagt salgsgevinst 270 388 -68
Sum grunnlag utsatt skatt 270 388 -68
Midlertidige forskjeller driftsmidler 975 180 795
Nedskrivning verdipapirer 1.406 3.400 -1.994
Negativ saldu tapsskjema 167 209 -42
Pensjonsforpliktelser 4.486 3.632 854
Sum grunnlag utsatt skattefordel 7.035 7.421 386
Netto grunnlag utsatt skatt/ (skattefordel) -6.765 -7.083 318
Utsatt skatt/ (skattefordel) 1.691 1.771 80

 

9.b. Annen gjeld/ andre eiendeler

Posten annen gjeld består av:

Betalbar skatt 19.606
Skattetrekk 2.221
Uavregnede bankremisser og øvrige kreditorer etc. 15.800
Sum 37.627

 

Andre eiendeler består av:

Diverse avregningskontoer, mindre utlegg og beholdninger: 1.001

9.c. Sikringsfondsavgift – Garanti for innskudd

BANKENES SIKRINGSFOND

Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv av finansinstitusjoner pålegger alle sparebanker å være medlem av Bankenes Sikringsfond.

Fondet plikter for tiden å dekke tap inntil 2 mill kr. som en innskyter har på innskudd i en sparebank, etter at egenkapitalen i sparebanken eventuelt er brukt opp. Med innskudd menes enhver kreditsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner.

Innbetaling til Sikringsfondet er fra og med 1997 blitt beregnet med 0,1 % av kundeinnskudd og 0,05 % av beregningsgrunnlaget ved kapitaldekningsberegningen, men med fradrag for kjernekapital utover 8 %. Sikringsfondsavgiften inngår regnskapsmessig i bankens rentekostnader. Avgiften ble fram til og med 2012 bare innkrevd i den grad fondet ikke har vært stort nok i henhold til tidligere vedtatte krav til størrelse. Fra og med 2013 blir avgiften innkrevd med full avgift hvert år uavhengig av størrelse på fondet. I 2017 har avgiften utgjort 4.778, mens avgiften for 2016 vil utgjøre 4.486. EU tilpasninger ser ut til å medføre at det maksimale beløp som fondet kan dekke vil bli redusert, kanskje ned til 100.000 Euro i løpet av noen år. Sikringsfondet vil dessuten i den forbindelse også bli delt i to fond, Innskuddsgarantifond og Krisetiltaksfond.

9.d. Forpliktelser og betingede forpliktelser                                                

Garantier 2017 2016
Lånegarantier 270.222 276.434
Betalingsgarantier 38.686 37.130
Kontraktsgarantier 59.829 53.887
Annet garantiansvar 14.999 14.219
Sum 383.736 381.670

Vedrørende garantier, se også note 2.

Ingen del av det totale garantiansvar er kontragarantert av andre finansinstitusjoner.

Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for pantegjeld og lignende

2017 2016
Obligasjoner i banker, kredittforetak etc. 255.583 230.741
Pengemarkedsfond 112.108 117.415
Sum bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet 367.691 348.156

9.e. Forvaltnings- og administrasjonstjenester

Banken har i mange år vært Haugesund Kommune sin bankforbindelse og har i denne forbindelse stått for administrasjon av diverse tjenester for kommunen med tilsluttede etater. Haugesund Sparebank er bank også for Tysvær, Karmøy, Sveio, Etne, Vindafjord og Utsira kommuner, og står for og diverse tjenester også for disse kommunene.                                                                       

9.f. Andre driftsinntekter, spesifikasjon

Posten består av: 2017 2016
Inntekter bankterminaler 754 709
Provisjon kredittkort 1.389 1.305
Gevinst ved salg driftsmidler 344 0

9.g. Andre driftskostnader, spesifikasjon

Posten består av: 2017 2016
Reparasjon og vedlikehold maskiner, transportmidler etc. 3.727 3.462
Leie maskiner, utstyr etc. 298 570
Kontingenter/ avgifter 657 894
Totale kostnader v/ leide lokaler 3.882 4.340
Diverse kjøpte tjenester 2.152 1.996
Diverse tap v/ kort, bedrageri, innskudd, andre tap 879 1.958
Forsikringer 496 477
Representasjon/ gaver 141 160
Kostnader vedr. administrasjon obligasjonslån/ ek-bevis 549 375
Bankteknisk forbruksmateriell 465 468

9.h. Spesifikasjon av andre gebyrer og provisjonsinntekter

Posten består av: 2017 2016
Verdipapiromsetning og forvaltning 2.102 1.851
Betalingsformidling inn-/ utland 11,852 11.379
Betalingsformidling interbank 2.177 2.789
Depotgebyr 1.415 1.497
Gebyr nattsafe og oppbevaring 604 586
Provisjonsinntekter forsikringssalg 5.988 4.164
Gebyrer diverse tjenester, uttaksgebyr og gebyr kommuner 2.054 1.903
Provisjon kredittformidling Verd Boligkreditt AS etc 10.155 8,873

9.i. Sosiale og administrasjonskostnader, spesifikasjon av vesentlige poster

Sosiale kostnader

Posten består av: 2017 2016
Arbeidsgiveravgift 6,014 5.638
Finansskatt 2.182 212
Diverse forsikringer, møtekostnader, kantine,  velferdsordninger 3.228 2.987

 

Administrasjonskostnader

Posten består av: 2017 2016
Rekvisita, blanketter, betalingskort, tidsskrifter etc. 208 772
Ekstern databehandling 17,116 17.034
Sponsorkostnader 9.391 10.157
Øvrig reklame og annonser 4.728 4.463
Representasjon 239 190
Telefon og porto 1.721 2.013
Reisekostnader 1.816 2.130
Kurs/ opplæringskostnader 603 815
Trykking av regnskaper/ brosjyrer etc. 86 168