Gjeld og egenkapital

GJELD OG EGENKAPITAL  Noter 2017  2016
Gjeld til kredittinstitusjoner: 7d
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 6 219 6 011
Sum gjeld til kredittinstitusjoner 6 219 6 011
Innskudd fra og gjeld til kunder: 7d
Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 1 692 038 1 603 570
Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 6 531 916 6 142 320
Sum innskudd fra og gjeld til kunder 8 223 954 7 745 890
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir:
Obligasjonsgjeld 7d 599 888 549 917
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 599 888 549 917
Annen gjeld: 9
Annen gjeld 37 628 32 665
Sum annen gjeld 37 628 32 665
Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 14 042 13 251
Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser 8c 4 486 3 632
Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 4 486 3 632
Ansvarlig lånekapital: 6b
Evigvarende ansvarlig lånekapital 114 899 109 847
Annen ansvarlig lånekapital 124 798 124 767
Netto ansvarlig lånekapital 239 697 234 614
SUM GJELD 9 125 914 8 585 980
Innskutt egenkapital:
Egenkapitalbeviskapital 6c 125 000 125 000
Overkursfond 541 555
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 125 541 125 555
Opptjent egenkapital: 6a
Sparebankens fond 881 185 830 542
Gavefond 12 272 10 273
Utjevningsfond 2 922 1 191
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 896 379 842 006
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 10 147 834 9 553 541
POSTER UTENOM BALANSEN:
Betingede forpliktelser: 9d 751 427 729 826

 

Vis alle noter