Gjeld og egenkapital

GJELD OG EGENKAPITAL Noter2017 2016
Gjeld til kredittinstitusjoner:7d
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist6 2196 011
Sum gjeld til kredittinstitusjoner6 2196 011
Innskudd fra og gjeld til kunder:7d
Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid1 692 0381 603 570
Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid6 531 9166 142 320
Sum innskudd fra og gjeld til kunder8 223 9547 745 890
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir:
Obligasjonsgjeld7d599 888549 917
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer599 888549 917
Annen gjeld:9
Annen gjeld37 62832 665
Sum annen gjeld37 62832 665
Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter14 04213 251
Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser8c4 4863 632
Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser4 4863 632
Ansvarlig lånekapital:6b
Evigvarende ansvarlig lånekapital114 899109 847
Annen ansvarlig lånekapital124 798124 767
Netto ansvarlig lånekapital239 697234 614
SUM GJELD9 125 9148 585 980
Innskutt egenkapital:
Egenkapitalbeviskapital6c125 000125 000
Overkursfond541555
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL125 541125 555
Opptjent egenkapital:6a
Sparebankens fond881 185830 542
Gavefond12 27210 273
Utjevningsfond2 9221 191
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL896 379842 006
SUM GJELD OG EGENKAPITAL10 147 8349 553 541
POSTER UTENOM BALANSEN:
Betingede forpliktelser:9d751 427729 826

 

Vis alle noter