Kontantstrøm­oppstilling

20172016
Resultat for regnskapsåret60.86871.015
Ordinære avskrivninger6.5346.933
Endringer i tapsavsetninger863-12.823
Endring nedskrivning verdipapirer-1.994-8.534
Estimatavvik ført mot bankens fond-755-6.649
Utbetalt utbytte for 2016-3.750
= Tilført fra årets drift61.76649.942
Endring brutto utlån325.881-470.414
Endring innskudd kunder478.064405.997
Endring fordringer på kredittinstitusjoner-382.681113.328
Endring overtatte eiendeler-9457.888
Endring kortsiktige verdipapirplasseringer0-1.467
Endring øvrige fordringer etc.-391340
Endring annen kortsiktig gjeld etc.6.611-6.946
Utdelt fra gavefond-1.001-1.222
A. Netto likviditetsendring fra virksomheten-164.45897.446
Endring varige driftsmidler-3.024-4.112
Endring langsiktige verdipapirplasseringer-162.874-30.260
B. Netto likviditetsendring fra investering-165.898-34.372
Opptak ansvarlig lån5.00084
Opptak/ innfrielse obligasjonslån/ annen langsiktig gjeld50.000-300.864
Opptak egenkapitalbeviskapital0125.555
C. Netto likviditetsendring finansiering55.000-175.225
A + B + C  Netto likviditetsendring i året-275.356-112.151
Likviditetsbeholdning 01.01464.592576.743
Likviditetsbeholdning  31.12189.236464.592

Likviditetsbeholdningen består av kontantbeholdning, innskudd i Norges Bank samt netto kortsiktige innskudd i norske finansinstitusjoner.