Kontantstrøm­oppstilling

2017 2016
Resultat for regnskapsåret 60.868 71.015
Ordinære avskrivninger 6.534 6.933
Endringer i tapsavsetninger 863 -12.823
Endring nedskrivning verdipapirer -1.994 -8.534
Estimatavvik ført mot bankens fond -755 -6.649
Utbetalt utbytte for 2016 -3.750
= Tilført fra årets drift 61.766 49.942
Endring brutto utlån 325.881 -470.414
Endring innskudd kunder 478.064 405.997
Endring fordringer på kredittinstitusjoner -382.681 113.328
Endring overtatte eiendeler -945 7.888
Endring kortsiktige verdipapirplasseringer 0 -1.467
Endring øvrige fordringer etc. -391 340
Endring annen kortsiktig gjeld etc. 6.611 -6.946
Utdelt fra gavefond -1.001 -1.222
A. Netto likviditetsendring fra virksomheten -164.458 97.446
Endring varige driftsmidler -3.024 -4.112
Endring langsiktige verdipapirplasseringer -162.874 -30.260
B. Netto likviditetsendring fra investering -165.898 -34.372
Opptak ansvarlig lån 5.000 84
Opptak/ innfrielse obligasjonslån/ annen langsiktig gjeld 50.000 -300.864
Opptak egenkapitalbeviskapital 0 125.555
C. Netto likviditetsendring finansiering 55.000 -175.225
A + B + C  Netto likviditetsendring i året -275.356 -112.151
Likviditetsbeholdning 01.01 464.592 576.743
Likviditetsbeholdning  31.12 189.236 464.592

Likviditetsbeholdningen består av kontantbeholdning, innskudd i Norges Bank samt netto kortsiktige innskudd i norske finansinstitusjoner.