Renteutviklingen

Norges Bank har et mål om en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. Norges Banks hovedstyre besluttet i siste rentemøte i desember 2017 å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Ifølge Norges Bank er det fortsatt behov for en ekspansiv pengepolitikk. Rentene ute er lave. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er fortsatt noe under et normalt nivå. Det er utsikter til at prisveksten holder seg lavere enn 2,5 prosent de neste årene. Oppgangen i norsk økonomi fortsetter, og kapasitetsutnyttingen synes noe høyere enn tidligere lagt til grunn. Prisveksten er lav, men en svakere krone enn ventet i september kan bidra til at prisveksten tar seg raskere opp enn tidligere anslått. Etter hvert som kapasitetsutnyttingen øker, vil trolig også lønnsveksten tilta. Endringene i utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en noe tidligere renteøkning enn Norges Bank har uttrykt tidligere. Usikkerheten om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem, også når det blir aktuelt å heve styringsrenten. Slik Norges Bank nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, ifølge sentralbanksjefen. Prognosen for styringsrenten i Pengepolitisk rapport 4/17 ligger på 0,5 prosent frem til høsten 2018 og øker deretter gradvis.

Den norske 3 måneders pengemarkedsrenten, NIBOR, var i begynnelsen av 2018 på ca. 0,83 prosent, mens den ett år tidligere var på ca. 1,16 prosent. Renten på norske 10 års statsobligasjoner var på ca.  1,65 prosent i januar 2018, mens den ett år tidligere var på 1,66 prosent.

Haugesund Sparebanks rentemargin var for 2017 på 2,38 prosent, en reduksjon fra 2,40 prosent året før. Vi legger i vår kredittgivning til grunn at rentemarginen for næringslivslån, på grunn av risiko og vekting av sikkerheter (ref.  kapitaldekningsreglene), skal være høyere enn rentemarginen for boliglån. For 2017 var differansen på ca. 1,1 prosentpoeng. Bankens gjennomsnittlige utlånsrente ved slutten av 2017 var på 3,32 prosent mens gjennomsnittlig innskuddsrente var på 0,94 prosent.