Balanseutvikling 2013 – 2017

Beløp i hele 1.000 kroner

EIENDELER 2013 2014 2015 2016 2017
Likvider 654 088 755 193 893 198 669 619 777 154
Verdipapirer 761 001 820 450 863 757 895 484 1 059 489
Utlån 6 814 499 7 072 142 7 453 827 7 924 241 8 250 122
 – sum nedskrivninger -69 900 -58 010 -61 896 -49 073 -49 935
Andre eiendeler 127 847 159 949 124 475 113 270 111 004
Sum eiendeler 8 287 535 8 749 724 9 273 361 9 553 541 10 147 834

 

GJELD OG EGENKAPITAL 2013 2014 2015 2016 2017
Innskudd fra banker 53 748 3 617 4 110 6 011 6 219
Innskudd fra kunder 6 233 686 6 668 589 7 339 893 7 745 890 8 223 954
Annen gjeld 1 101 380 1 099 860 910 431 602 680 895 741
Ansvarlig kapital (tellende) 898 721 977 658 1 018 927 1 198 960 1 021 920
Sum gjeld og egenkapital 8 287 535 8 749 724 9 273 361 9 553 541 10 147 834

 

Kapitaldekningsprosent 19,97 20,08 19,91 21,11 21,69
Kjernekapitalprosent 18,52 17,52 17,47 18,92 19,54
Ren kjernekapitalprosent 14,97 15,27 15,32 16,98 17,56
Ren kjernekapitalprosent konsolidert med 18,74% av Verd Boligkreditt 16,55
Uvektet kjernekapitalprosent 10,17 10,49
Uvektet kjernekapitalprosent konsolidert 9,38

 

Gjennomsnittlig forvaltningskapital 8 378 022 8 768 863 9 145 849 9 573 297 10 234 624

 

INNSKUDDSMASSENS SAMMENSETNING: 2017 2016 Endring
Bedriftskonto/Foreningskonto/Landbrukskonto i kredit 613 115 585 748 27 367
Personkonto/Servicekonto 870 155 813 858 56 297
Seniorkonto 208 734 203 916 4 818
Boligsparing for ungdom (BSU) 206 571 190 870 15 701
Plasseringskonto 1 312 122 1 262 768 49 354
31 dagers innskudd 676 014 744 930 -68 916
Kapitalkonti/Depositum 828 756 862 770 -34 014
Innskudd kommuner, særvilkår, og andre. 3 508 487 3 081 030 427 457
8 223 954 7 745 890 478 064