Resultatregnskap

 

RESULTATREGNSKAP  Note 2017 2016
Renteinntekter og lignende inntekter: 1
Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 5 206 5 316
Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 278 312 272 156
Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapir 10 372 10 286
Sum renteinntekter og lignende inntekter 293 890 287 758
Rentekostnader og lignende kostnader: 1
Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 30 259
Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 84 404 83 529
Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 13 570 13 879
Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 9 605 10 503
Andre rentekostnader o l kostnader 4 778 4 500
Sum rentekostnader og lignende kostnader 112 387 112 670
NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 181 503 175 088
Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning:
Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 7 548 14 747
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester:
Garantiprovisjoner 5 671 5 882
Andre gebyrer og provisjonsinntekter 9h 36 347 33 042
Sum provisjonsinntekter og innt. fra banktjenester 42 018 38 924
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester:
Andre gebyrer og provisjonskostnader 4 638 4 287
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler:
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 1 331 4 060
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 1 346 -1 343
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta 2 068 2 072
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 4 746 4 789
Andre driftsinntekter:
Driftsinntekter faste eiendommer 1 092 1 214
Andre driftsinntekter 9f 2 487 2 014
Sum andre driftsinntekter 3 579 3 228
Netto andre driftsinntekter 53 253 57 401
Sum driftsinntekter 234 756 232 489
Lønn og generelle administrasjonskostnader:
Lønn 8 37 604 36 971
Pensjoner 8 5 963 -6 966
Sosiale kostnader 9i 11 424 8 837
Lønn mv.: 54 991 38 842
Administrasjonskostnader 9i 35 908 37 742
Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 90 899 76 584
Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler:
Ordinære avskrivninger 5 6 534 6 933
Andre driftskostnader:
Driftskostnader faste eiendommer 2 841 3 776
Andre driftskostnader 9g 13 246 14 700
Sum andre driftskostnader 16 087 18 476
Sum driftskostnader 113 520 101 993
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 121 236 130 496
Tap på utlån,garantier m.v.: 2c
Tap på utlån 39 251 38 221
Tap på garantier m.v. 2 027 0
Sum tap på utlån,garantier mv. 41 278 38 221
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 79 958 92 275
Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap
på verdipapirer som er anleggsmidler:
Gevinst/tap 593 0
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 80 551 92 275
Skatt på ordinært resultat 9a 19 683 21 260
RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT 10 60 868 71 015
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 60 868 71 015
Overføringer og disponeringer:
Overføringer
Overført til utjevningsfond 1 731 1 191
Disponeringer
Utbytte egenkapitalbeviskapital 6 250 3 750
Overført til sparebankens fond 49 887 64 074
Overført til gavefond 3 000 2 000
SUM DISPONERINGER 59 137 69 824
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 60 868 71 015
Vis alle noter