Resultatregnskap

 

RESULTATREGNSKAP Note20172016
Renteinntekter og lignende inntekter:1
Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 2065 316
Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder278 312272 156
Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapir10 37210 286
Sum renteinntekter og lignende inntekter293 890287 758
Rentekostnader og lignende kostnader:1
Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner30259
Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder84 40483 529
Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer13 57013 879
Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital9 60510 503
Andre rentekostnader o l kostnader4 7784 500
Sum rentekostnader og lignende kostnader112 387112 670
NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER181 503175 088
Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning:
Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning7 54814 747
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester:
Garantiprovisjoner5 6715 882
Andre gebyrer og provisjonsinntekter9h36 34733 042
Sum provisjonsinntekter og innt. fra banktjenester42 01838 924
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester:
Andre gebyrer og provisjonskostnader4 6384 287
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler:
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer1 3314 060
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning1 346-1 343
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta2 0682 072
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler4 7464 789
Andre driftsinntekter:
Driftsinntekter faste eiendommer1 0921 214
Andre driftsinntekter9f2 4872 014
Sum andre driftsinntekter3 5793 228
Netto andre driftsinntekter53 25357 401
Sum driftsinntekter234 756232 489
Lønn og generelle administrasjonskostnader:
Lønn837 60436 971
Pensjoner85 963-6 966
Sosiale kostnader9i11 4248 837
Lønn mv.:54 99138 842
Administrasjonskostnader9i35 90837 742
Sum lønn og generelle administrasjonskostnader90 89976 584
Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler:
Ordinære avskrivninger56 5346 933
Andre driftskostnader:
Driftskostnader faste eiendommer2 8413 776
Andre driftskostnader9g13 24614 700
Sum andre driftskostnader16 08718 476
Sum driftskostnader113 520101 993
DRIFTSRESULTAT FØR TAP121 236130 496
Tap på utlån,garantier m.v.:2c
Tap på utlån39 25138 221
Tap på garantier m.v.2 0270
Sum tap på utlån,garantier mv.41 27838 221
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP79 95892 275
Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap
på verdipapirer som er anleggsmidler:
Gevinst/tap5930
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT80 55192 275
Skatt på ordinært resultat9a19 68321 260
RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT1060 86871 015
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET60 86871 015
Overføringer og disponeringer:
Overføringer
Overført til utjevningsfond1 7311 191
Disponeringer
Utbytte egenkapitalbeviskapital6 2503 750
Overført til sparebankens fond49 88764 074
Overført til gavefond3 0002 000
SUM DISPONERINGER59 13769 824
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER60 86871 015
Vis alle noter