Gjeld og egenkapital

GJELD OG EGENKAPITAL  Noter 2017  2016
Gjeld til kredittinstitusjoner: 7d
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 6 219 6 011
Sum gjeld til kredittinstitusjoner 6 219 6 011
Innskudd fra og gjeld til kunder: 7d
Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 1 692 038 1 603 570
Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 6 531 916 6 142 320
Sum innskudd fra og gjeld til kunder 8 223 954 7 745 890
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir:
Obligasjonsgjeld 7d 599 888 549 917
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 599 888 549 917
Annen gjeld: 9
Annen gjeld 37 628 32 665
Sum annen gjeld 37 628 32 665
Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 14 042 13 251
Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser 8c 4 486 3 632
Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 4 486 3 632
Ansvarlig lånekapital: 6b
Evigvarende ansvarlig lånekapital 114 899 109 847
Annen ansvarlig lånekapital 124 798 124 767
Netto ansvarlig lånekapital 239 697 234 614
SUM GJELD 9 125 914 8 585 980
Innskutt egenkapital:
Egenkapitalbeviskapital 6c 125 000 125 000
Overkursfond 541 555
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 125 541 125 555
Opptjent egenkapital: 6a
Sparebankens fond 881 185 830 542
Gavefond 12 272 10 273
Utjevningsfond 2 922 1 191
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 896 379 842 006
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 10 147 834 9 553 541
POSTER UTENOM BALANSEN:
Betingede forpliktelser: 9d 751 427 729 826

 

Vis alle noter
Reidar Pedersen, Leder
Reidar Pedersen, Leder
John Erik Hagen, Nestleder
John Erik Hagen, Nestleder
Borgny Eidesvik
Borgny Eidesvik
Thorleif Thormodsen
Thorleif Thormodsen
Benedicte Storhaug
Benedicte Storhaug
Liv Reidun Grimstvedt
Liv Reidun Grimstvedt
Merethe Hansen
Merethe Hansen
Hans Olav Omland
Hans Olav Omland
Bente Haraldson Syre
Bente Haraldson Syre