Eiendeler

EIENDELER Noter 2017 2016
Kontanter og fordringer på sentralbanker 177 292 428 899
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner:
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 174 804 196 720
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 425 057 44 000
Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 599 861 240 720
Utlån til og fordringer på kunder: 2
Kasse-/drifts- og brukskreditter 574 020 690 206
Byggelån 235 748 142 279
Nedbetalingslån 7 440 353 7 091 756
Sum utlån før nedskrivninger 8 250 121 7 924 241
Nedskrivninger på individuelle utlån -27 936 -26 073
Nedskrivninger på grupper av utlån -22 000 -23 000
Sum nedskrivninger -49 936 -49 073
Sum netto utlån og fordringer på kunder 8 200 185 7 875 168
Overtatte eiendeler 2b 37 320 36 375
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdip. med fast avkastning: 3
Sertifikater og obligasjoner, utstedt av andre 782 529 657 295
Sum sertifikater og obligasjoner 782 529 657 295
Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning: 4
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 276 960 238 189
Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer 276 960 238 189
Immaterielle Eiendeler: 5
Utsatt skattefordel 1 691 1 771
EDB Programmer 3 550 3 215
Sum immaterielle eiendeler 5 241 4 986
Varige driftsmidler: 5
Maskiner,inventar og transportmidler 8 911 11 569
Bygninger og andre faste eiendommer 31 503 32 779
Sum varige driftsmidler 40 414 44 348
Andre eiendeler: 9b
Andre eiendeler 1 001 385
Forskuddsbetalte, ikke påløpte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter:
Opptjente ikke mottatte inntekter 24 633 21 649
Overfinansiering av pensjonforpliktelser 8c 0 0
Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 2 398 5 527
Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke motatte inntekter 27 031 27 176
SUM EIENDELER 10 147 834 9 553 541
Vis alle noter