Eiendeler

EIENDELERNoter20172016
Kontanter og fordringer på sentralbanker177 292428 899
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner:
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist174 804196 720
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist425 05744 000
Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner599 861240 720
Utlån til og fordringer på kunder:2
Kasse-/drifts- og brukskreditter574 020690 206
Byggelån235 748142 279
Nedbetalingslån7 440 3537 091 756
Sum utlån før nedskrivninger8 250 1217 924 241
Nedskrivninger på individuelle utlån-27 936-26 073
Nedskrivninger på grupper av utlån-22 000-23 000
Sum nedskrivninger-49 936-49 073
Sum netto utlån og fordringer på kunder8 200 1857 875 168
Overtatte eiendeler2b37 32036 375
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdip. med fast avkastning:3
Sertifikater og obligasjoner, utstedt av andre782 529657 295
Sum sertifikater og obligasjoner782 529657 295
Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning:4
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis276 960238 189
Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer276 960238 189
Immaterielle Eiendeler:5
Utsatt skattefordel1 6911 771
EDB Programmer3 5503 215
Sum immaterielle eiendeler5 2414 986
Varige driftsmidler:5
Maskiner,inventar og transportmidler8 91111 569
Bygninger og andre faste eiendommer31 50332 779
Sum varige driftsmidler40 41444 348
Andre eiendeler:9b
Andre eiendeler1 001385
Forskuddsbetalte, ikke påløpte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter:
Opptjente ikke mottatte inntekter24 63321 649
Overfinansiering av pensjonforpliktelser8c00
Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader2 3985 527
Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke motatte inntekter27 03127 176
SUM EIENDELER10 147 8349 553 541
Vis alle noter